Straffelovrådet | Justitsministeriet

Straffelovrådet blev nedsat i 1960 og har navnlig til opgave efter Justitsministeriets anmodning at afgive indstilling om strafferetlige lovgivningsspørgsmål og principielle spørgsmål vedrørende fastsættelsen af administrative bestemmelser af strafferetlig karakter og den praktiske gennemførelse af kriminalpolitiske foranstaltninger.

Rådets sammensætning:

Formand

 • Højesteretspræsident Thomas Rørdam

Medlemmer

 • Professor Trine Baumbach, Københavns Universitet
 • Afdelingschef Lasse Boje, Justitsministeriet
 • Byretsdommer Niels Deichmann
 • Professor Thomas Elholm, Københavns Universitet
 • Højesteretsdommer Poul Dahl Jensen
 • Politidirektør Helle Kyndesen, Østjyllands Politi
 • Advokat Hanne Rahbæk
 • Rigsadvokat Jan Reckendorff
 • Straffuldbyrdelsesdirektør Lykke Sørensen, Direktoratet for Kriminalforsorgen
 • Forskningsdirektør Torben Tranæs, VIVE

Straffelovrådets betænkninger kan findes her.

Back to top