Straffelovrådet | Justitsministeriet

Straffelovrådet blev nedsat i 1960 og har navnlig til opgave efter Justitsministeriets anmodning at afgive indstilling om strafferetlige lovgivningsspørgsmål og principielle spørgsmål vedrørende fastsættelsen af administrative bestemmelser af strafferetlig karakter og den praktiske gennemførelse af kriminalpolitiske foranstaltninger.

Sammensætning af Straffelovrådet

 • Højesteretsdommer Ole Hasselgaard (formand)
 • Professor Trine Baumbach, Københavns Universitet
 • Professor Thomas Elholm, Københavns Universitet
 • Afdelingschef i Justitsministeriet Lene Steen
 • Højesteretsdommer Poul Dahl Jensen
 • Byretsdommer Niels Deichmann, Retten i Kolding
 • Politidirektør Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi
 • Advokat Hanne Rahbæk
 • Rigsadvokat Jan Reckendorff
 • Direktør for kriminalforsorgen Ina Eliasen
 • Forskningsdirektør Torben Tranæs, VIVE
 • Ledende overlæge Dorte Sestoft, Retspsykiatrisk Klinik (ad hoc-medlem)

Ledende overlæge Dorte Sestoft er beskikket som ad hoc-medlem med henblik på behandling af delene om
forvaring i kommissoriet om sanktionsformer i dansk ret.


Læs kommissorium for udvalget her

Back to top