Flagning | Justitsministeriet

Dannebrog.
.

Reglerne om flagning fremgår ikke af en samlet lov, men findes derimod spredt i en række forskellige forskrifter. Her på siden kan du finde information om Dannebrog og retningslinjerne for flagning.

Dannebrog kan se ud på forskellige måder. Det mest almindelige er det firkantede stutflag. Der findes ingen lovgivning om privates brug af stutflaget, men der findes en række retningslinjer, som det er velanset at følge. Herudover findes der bl.a. splitflaget, der som altovervejende hovedregel er forbeholdt statslige myndigheder.

Der findes en række faste, officielle flagdage, som er dage med en særlig national betydning. Herudover vil f.eks. dage med vigtige statsbesøg fra udlandet eller særlige mærkedage i kongehuset typisk være flagdage.

Statslige myndigheder har på officielle flagdage pligt til at flage med splitflag fra deres bygninger, mens private ikke er forpligtet til at flage på de officielle flagdage.

Højesteret fandt den 22. juni 2023, at det ikke er strafbart at flage med fremmede nationers flag. Som følge af dommen har Justitsministeriet bl.a. ophævet bekendtgørelsen fra 1915, der indeholdt forbuddet mod at flage med fremmede nationers flag. Det betyder, at der frit kan flages med udenlandske flag.

Du kan finde mere information her på siderne. Herudover har Dannebrogs-Samfundet lavet folderen ”Sådan bruges Dannebrog” med gode råd om, hvordan Dannebrog bør benyttes.

Back to top