Indsamlingsnævnet | Justitsministeriet

Indsamlingsnævnet er et uafhængigt nævn nedsat af justitsministeren, som behandler ansøgninger om tilladelse til at foretage indsamling. Nævnet fører endvidere tilsyn og kontrol med indsamlinger og påser bl.a., at indsamlinger og hjælpeorganisationers hvervning af medlemmer foretages i overensstemmelse med god indsamlingsskik.

Indsamlingsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Justitsministeriet har således ikke mulighed for at behandle klager over nævnets afgørelser eller over nævnets sagsbehandling.

Indsamlingsnævnet består af en formand, der skal være jurist, og 5 andre medlemmer, hvoraf to udnævnes efter indstilling fra Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, mens Dansk Erhverv, Forbrugerrådet Tænk og Rigspolitiet hver indstiller ét medlem. 

Nævnet bistås af et sekretariat, der ledes af en sekretariatschef. Sekretariatet er en del af Civilstyrelsen.

Læs mere på Indsamlingsnævnets hjemmeside.

Back to top