Domstolsstyrelsen | Justitsministeriet

Retten

Domstolsstyrelsen har til opgave at varetage domstolenes bevillingsmæssige og administrative forhold, herunder spørgsmål om domstolenes bygninger, IT og personale. Spørgsmål om besættelse af dommerstillinger hører derimod under Dommerudnævnelsesrådet.

De almindelige domstole er Højesteret, landsretterne, byretterne og Sø- og Handelsretten samt Tinglysningsretten. Til domstolenes organisation hører også Grønlands Domstole, Retten på Færøerne og Den Særlige Klageret.

De almindelige domstole behandler civile sager og straffesager. Byretterne behandler ligeledes skiftesager, foged- og auktionssager. Tinglysning af dokumenter foregår ved Tinglysningsretten.

Domstolsstyrelsen hører under Justitsministeriet, men justitsministeren har ingen instruktionsbeføjelser over for styrelsen og kan ikke ændre styrelsens afgørelser. Det understreger domstolenes selvstændige stilling og uafhængighed.

Domstolsstyrelsen ledes af en bestyrelse og en direktør. Bestyrelsen, der har højesteretsdommer Hanne Schmidt som formand, er Domstolsstyrelsens øverste ledelse og har det overordnede ansvar for styrelsens virksomhed. Domstolsstyrelsens daglige ledelse varetages af direktør Kristian Hertz, der er ansat af bestyrelsen og skal følge dennes anvisninger og retningslinjer.

Læs mere på Domsstolsstyrelsens hjemmeside

Se den seneste liste med beskikkede auktionsledere her

Se liste over organisationer, der er berettiget til at indstille sagkyndige dommere

Back to top