Anklagemyndigheden | Justitsministeriet

Her kan du læse om Anklagemyndigheden.

Anklagemyndighedens opgave er, sammen med politiet, at forfølge forbrydelser efter reglerne i retsplejeloven. 

Anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader. Derved skal anklagemyndigheden påse, at de strafskyldige drages til ansvar. Den skal også sikre, at uskyldige ikke bliver retsforfulgt.

Anklagemyndigheden er underlagt justitsministeren, der fører tilsyn med de offentlige anklagere.

Anklagemyndigheden består af Rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne.

Rigsadvokaten

Rigsadvokaten varetager straffesager ved Højesteret og virker ved Den Særlige Klageret.

Rigsadvokaten er de øvrige anklageres overordnede og fører tilsyn med dem, ligesom Rigsadvokaten behandler klager over afgørelser, som er truffet af statsadvokaterne i 1. instans. Rigsadvokat er Jan Reckendorff.

To regionale statsadvokater i København og Viborg

De regionale statsadvokater varetager ankesager ved landsretterne og har kompetence til at rejse tiltale i alle nævningesager. Statsadvokaterne fører endvidere tilsyn med politidirektørernes behandling af straffesager og behandler klager over afgørelser, som er truffet af politidirektørerne vedrørende strafforfølgning. Endelig behandler statsadvokaterne sager om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning og fører tilsyn med længden af strafferetlige foranstaltninger.

Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet

Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK) fører tilsyn og udfører legalitetskontrol med straffesagsbehandlingen i National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). Derudover fører Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet også ankesager af høj kompleksitet i landsretterne og varetager en række andre opgaver, som også løses af de regionale statsadvokaturer. SSK og NSK samarbejder i store og komplekse straffesager om økonomisk og organiseret kriminalitet, der udvælges som såkaldte samarbejdssager.

Politidirektørerne

Hver politikreds ledes af en politidirektør. Politidirektørerne har bl.a. ansvaret for politikredsens efterforskning og den lokale anklagemyndigheds virksomhed.

Politidirektørerne varetager udførelsen af straffesager ved byretterne.

Læs mere på Anklagemyndighedens hjemmeside.

Læs Anklagemyndighedens Mål- og Resultatplan for 2024

Back to top