Civilstyrelsen | Justitsministeriet

Her kan du læse om Civilstyrelsen.

Direktør i Civilstyrelsen er Lene Volke Roesen.

Civilstyrelsen varetager opgaver på følgende områder:

  • Fri proces og retshjælp
  • Fonde
  • Personret
  • Arveret
  • Erhvervelse af fast ejendom
  • Fælles statslig retskildeformidling

På området for fri proces er Civilstyrelsen 1. instans i alle sager om fri proces, der ikke hører under domstolenes kompetence. Civilstyrelsens afgørelser kan påklages til Procesbevillingsnævnet. Endvidere behandler Civilstyrelsen sager om godkendelse af retshjælpsinstitutioner og udbetaling af tilskud til disse.

På fondsområdet er Civilstyrelsen fondsmyndighed for ikke erhvervsdrivende fonde.

På det personretlige område er Civilstyrelsen klageinstans for Statsforvaltningens afgørelser i sager om værgemål og båndlagte midler.

Den fællesstatslige retskildeformidling varetages bl.a. gennem udgivelsen af elektronisk Lovtidende samt driften af Retsinformation ved hjælp af hjemmesiderne lovtidende.dk og retsinformation.dk. Civilstyrelsen har endvidere ansvaret for udvikling og drift af regelproduktionssystemet Lex Dania og Offentlighedsportalen.

Civilstyrelsen behandler også sager om antagelse af beneficerede advokater, dvs. advokater, der udfører sager for parter, der har fri proces, eller for hvem der i øvrigt beskikkes en advokat efter reglerne i retsplejeloven, og offentlige forsvarere. Civilstyrelsen behandler endvidere sager om antagelse af advokater som autoriserede bobestyrere til behandling af dødsboer og autoriserede bobehandlere til behandling af ægtefælleskifte m.v.

Civilstyrelsen yder også sekretariatsbistand for Erstatningsnævnet, Retslægerådet, Rådet for Offerfonden og Indsamlingsnævnet.

Erstatningsnævnet varetager behandlingen af ansøgninger om erstatning efter offererstatningsloven.

Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold.

Rådet for Offerfonden behandler ansøgninger om tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre og grupper heraf.

Indsamlingsnævnet behandler ansøgninger om tilladelse til at foretage indsamling og fører tilsyn og kontrol med indsamlinger. I den forbindelse påser nævnet, at formålet er lovligt, og at de indsamlede midler anvendes i overensstemmelse med formålet.

Læs mere på Civilstyrelsens hjemmeside

Læs Civilstyrelsens mål- og resultatplan for 2024

Back to top