Pressenævnet | Justitsministeriet

Pressenævnet er et offentligt, uafhængigt nævn, der træffer afgørelser i klager over medier. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt der er sket en offentliggørelse, der er i strid med god presseskik, og om hvorvidt et massemedie er forpligtet til at offentliggøre et genmæle, herunder om genmælets indhold, form og placering. Nævnets medlemmer er fra medier og offentligheden. Formandskabet består af dommere og advokater.

Pressenævnets medlemmer

Formand

Højesteretsdommer Jens Kruse Mikkelsen

Næstformand

Advokat Jesper Rothe

Medlemmer

Fhv. chefredaktør Jørn Mikkelsen

Etikchef Anja Lundberg Andersen

Journalist Lene Sarup

Journalist Ulrik Holmstrup

Projektleder Marlene Borst Hansen

Direktør John Meinert Jacobsen

Læs mere på Pressenævnets hjemmeside

Back to top