Rådet for Offerfonden | Justitsministeriet

Offerfonden har til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre og grupper heraf. Der ydes ikke tilskud til enkeltpersoner.

Offerfondens midler administreres af et råd bestående af en formand og to andre medlemmer, hvoraf ét medlem udnævnes efter indstilling fra Rektorkollegiet og ét medlem efter indstilling fra Offerrådgivningen i Danmark. Formanden og de andre medlemmer udnævnes af justitsministeren.

Rådet for Offerfonden varetager i samarbejde med Rådet for Offerfondens sekretariat behandlingen af ansøgninger om tilskud i henhold til lov om Offerfonden og hertil knyttede administrative opgaver. Sekretariatet er en del af Civilstyrelsen.

Rådets sammensætning

Rådets sammensætning:

Formand Advokat Karoline Normann

Advokat Peter Trudsø (suppleant)

  Medlemmer udpeget efter indstilling fra Rektorkollegiet

  Overlæge Ole Brink

  Lektor Lars Holmberg (suppleant)

   Medlemmer udpeget efter indstilling fra Offerrådgivningen i Danmark

   Advokat Søren Grunnet Løvenlund

   Professor Hanne Kathrine Krogstrup (suppleant)

    Læs mere på Rådet for Offerfondens hjemmeside.

    Back to top