Sådan klager du til FN og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol | Justitsministeriet

Grundloven.

Sådan klager du til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Danmark er forpligtet til at overholde Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og de tillægsprotokoller til konventionen, som Danmark har tiltrådt. Hvis man mener, at det offentlige har krænket de rettigheder, som man har efter konventionen, er der under nærmere betingelser klageadgang til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Betingelser, der blandt andet skal være opfyldt for at klage, er som udgangspunkt følgende:

 • at man skal være direkte og personligt påvirket af den handling eller undladelse, man mener er i strid med konventionen
 • at alle nationale klage- og ankemuligheder skal være udtømt
 • at der skal klages inden en frist på fire måneder, efter at sagen er blevet endeligt afgjort i det danske system. Det bemærkes dog, at klagefristen på fire måneder kun gælder for endelige danske afgørelser, der er afsagt den 1. februar 2022 og fremefter. For så vidt angår endelige danske afgørelser, der er afsagt før den 1. februar 2022, er klagefristen seks måneder.
 • at klagen ikke er anonym
 • at klagen ikke må have været behandlet ved internationale klageorganer tidligere

En klage til Menneskerettighedsdomstolen skal indgives ved at anvende denne formular på Menneskerettighedsdomstolens hjemmeside. Formularen printes og sendes pr. post sammen med alle relevante bilag til sagen til Menneskerettighedsdomstolen

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
France

Vær opmærksom på, at Menneskerettighedsdomstolen afviser klager, som ikke benytter formularen på Domstolens hjemmeside, eller som ikke er udfyldt korrekt.

Det er gratis at klage til Menneskerettighedsdomstolen, men man skal som udgangspunkt selv betale udgifter forbundet med en klagesag. Det er dog muligt at søge Menneskerettighedsdomstolen og Civilstyrelsen om retshjælp til helt eller delvist at dække udgifterne.

Læs mere om klager, retshjælp og Menneskerettighedsdomstolen arbejde i Justitsministeriets vejledning.

OBS: Vejledningen er ved at blive opdateret.

Sådan klager du til FN

Danmark er forpligtet til at overholde de FN-konventioner, som Danmark har tiltrådt. Danmark har tiltrådt seks konventioner om menneskerettigheder, der giver enkeltpersoner mulighed for at klage over Danmark til FN. De seks konventioner er:

 • FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder
 • FN’s Konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination    
 • FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf
 • FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder
 • FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap
 • FN’s konvention om barnets rettigheder

Hvis man mener, at den danske stat har krænket de rettigheder, som man har efter en af disse konventioner, kan man under visse nærmere betingelser klage til den relevante FN-komité.

De betingelser, der blandt andet skal være opfyldt for at klage, er som udgangspunkt følgende:

 • at man skal være offer for en krænkelse af en eller flere af de rettigheder, der er nævnt i konventionerne
 • at alle nationale klage- og ankemuligheder skal være udtømt
 • at klagen ikke er anonym
 • at klagen ikke må anses for misbrug af klageretten
 • at klagen ikke må have været behandlet ved andre internationale klageorganer

For Racediskriminationskomitéens vedkommende gælder der endvidere som udgangspunkt en tidsfrist på 6 måneder fra den endelige nationale afgørelse i sagen.

Det koster ikke noget at klage til de nævnte FN-komitéer. Klager skal dog selv afholde sine udgifter i forbindelse med klagesagens behandling. Det er imidlertid muligt få retshjælp til hel eller delvis dækning af udgifterne fra Civilstyrelsen. Får du afslag på retshjælp har du mulighed for at klage til Procesbevillingsnævnet.

Det er en betingelse for at få retshjælp, at der skønnes at være rimelig grund til at føre klagesagen, og at den pågældende FN-komité har anmodet om den danske regerings bemærkninger til klagen. Retshjælpen omfatter rimelige udgifter til advokat samt øvrige udgifter, der er nødvendige for førelse af sagen.

Læs nærmere om klageadgangen til FN i Justitsministeriets vejledning.

Vær opmærksom på, at e-mail-adressen, som fremgår af afsnit 9 på side 18 i vejledningen, ikke længere er i brug. Fremover skal klager vedrørende de seks konventioner sendes til [email protected].

OBS: Vejledningen er ved at blive opdateret.

Back to top