PETs whistleblowerordning | Justitsministeriet

PET logo

Justitsministeriets departement har den 17. december 2021 etableret en ekstern whistleblowerordning for Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Justitsministeriets whistleblowerordning for PET

Justitsministeriets departement har en digital whistleblowerportal, som du kan anvende til at foretage indberetning til departementets whistleblowerordning for PET. Portalen kan tilgås via linket nedenfor.

Whistleblowerordningen kan anvendes af:

  • Ansatte i PET (f.eks. politiansatte, afdelingschefer, administrativt personale, IT-medarbejdere, studentermedhjælpere, faste konsulenter og indlånte medarbejdere mv.).
  • Lønnede eller ulønnede praktikanter i PET.
  • Samarbejdspartnere, som PET har et mere kontinuerligt eller formaliseret samarbejde med, bl.a. personer som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører.
  • Personer, der foretager indberetning eller offentliggørelse af oplysninger, som vedkommende har skaffet sig adgang til i et arbejdsmæssigt forhold, som siden er ophørt (dvs. tidligere ansatte i PET).
  • Personer, hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har skaffet sig adgang til i løbet af ansættelsesprocessen eller andre før kontraktuelle forhandlinger med PET.
  • Øvrige personer, der er beskyttet efter whistleblowerlovens § 3, nr. 7, litra a-h.

Du kan indberette oplysninger om ulovlige og alvorlige forhold i PET, herunder om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, seksuel chikane og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Justitsministeriets eksterne whistleblowerordning er et supplement til en direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold samt PET’s interne whistleblowerordning samt eksisterende muligheder for f.eks. at rette henvendelse til HR eller tillidsrepræsentanter. Justitsministeriet opfordrer til at indberette til PET’s interne whistleblowerordning i de tilfælde, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvor whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.

I forbindelse med en indberetning til ordningen anbefales det, at du har læst Justitsministeriets Vejledning for whistleblowere. Vejledningen beskriver bl.a., hvilke oplysninger der kan indberettes, hvordan indberetninger behandles og de rettigheder, du har som whistleblower. Det anbefales ligeledes, at du har læst Whistleblowerpolitikken for Justitsministeriets departements behandling af indberetninger til den eksterne whistleblowerordning for Politiets Efterretningstjeneste (PET). Vejledningerne kan tilgås via linkene nedenfor.

Klassificerede oplysninger er ikke omfattet af whistleblowerlovens anvendelsesområde. Hvis du indberetter klassificerede oplysninger, kan det være i strid med regler om tavshedspligt. Indeholder din indberetning klassificerede oplysninger, herunder hvis der er mistanke om, at oplysningerne er klassificeret, vil dette kunne føre til efterforskning og strafforfølgning for overtrædelse af reglerne om tavshedspligt.

Du kan foretage en indberetning gennem den eksterne whistleblowerportal for PET eller ved at ringe til whistleblowerenheden på telefonnummer 21273947.

Du kan i begge tilfælde foretage indberetningen uden at oplyse din identitet, herunder navn og kontaktoplysninger.

Hvis du ikke ønsker at oplyse din identitet, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som f.eks. adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter. Du skal desuden være opmærksom på, at du ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos mv., utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Hvis du foretager en indberetning via linket til den digitale whistleblowerportal på Justitsministeriets hjemmeside fra en computer, der er på PET’s netværk, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på PET’s netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen https://wb.jm.dk/ i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet PET’s netværk.

Din henvendelse vil blive behandlet af Justitsministeriets whistleblowerenhed for PET. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har foretaget en indberetning uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, kan vi kun kommunikere med dig via den digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind og svare på evt. spørgsmål fra os.

Kontaktoplysninger: Du kan kontakte whistleblowerenheden på telefonnummeret 21273947.

Back to top