Forskningsrapporter 2020-2022 | Justitsministeriet

Forskningsrapporter 2022

Virksomheders og borgeres håndtering af retlige konflikter

(08-09-22)

Denne rapport omhandler en undersøgelse af virksomheders og borgeres håndtering af retlige konflikter, dvs. uenigheder mellem privatpersoner, virksomheder og/eller offentlige myndigheder m.fl., som kan afgøres juridisk.

Anmeldelsestilbøjelighed i sager om vold og seksualforbrydelser. En undersøgelse af omfanget af og årsager til at borgere undlader at anmelde kriminalitet

(26-08-22)

Denne undersøgelse belyser omfanget af og årsager til, at borgere undlader at anmelde kriminalitet, herunder vold, psykisk vold, voldtægt og øvrige seksuelle krænkelser. Undersøgelsen er baseret på oplysninger fra de årlige offerundersøgelser i 2019-2021 samt på interviews med medarbejdere fra politiet.

Tryghedsundersøgelse 2021

(12-08-2022)

Tryghedsundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse om tryghed og tillid til politiet blandt borgerne i Danmark. Undersøgelsen er en videreførelse af Politiets Tryghedsundersøgelse, som Rigspolitiet gennemførte syv gange i perioden fra 2013 til 2019. Spørgeskemaundersøgelsen indeholder tilsvarende spørgsmål om borgernes grundlæggende tryghed i deres nabolag og deres tillid til politiet som Politiets Tryghedsundersøgelser i perioden 2013-2019. Undersøgelsen er derudover udvidet med en række spørgsmål vedrørende typer af steder og adfærd, som de adspurgte kan føle sig utrygge ved.

Udmøntning af afgørelser, tilsyn og genindbringelse af sager. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet

(28-06-2022)

Denne delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet belyser praksis og processer i forbindelse med udmøntning af afgørelser, tilsyn og genindbringelse af sager for nævnet samt erfaringer forbundet hermed blandt ungetilsynsførende i ungekriminalforsorgen og kommunalt ansatte. Evalueringen belyser også børns og unges erfaringer med og oplevelser af at efterleve nævnets afgørelser og af dét at være under tilsyn ved ungekriminalforsorgen.

Udvikling i børne- og ungdomskriminaliteten 2012-2021

(24-06-2022)

Rapporten omhandler udviklingen i den registrerede børne– og ungdomskriminalitet i perioden 2012-2021. Analyserne er baseret på mistanker og sigtelser vedrørende straffelovsovertrædelser mod 10-17-årige. I rapporten fremgår også separate opgørelser for de enkelte kommuner og politikredse.

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Hovedtal 2005-2021

(19-04-2022)

Denne rapport indeholder analyser af danskernes udsathed for tyveri, indbrud, hærværk og vold, psykisk vold, voldtægt, øvrige seksuelle krænkelser end voldtægt, kriminalitet begået på internettet samt bekymring for kriminalitet i perioden 2005-2021. Rapporten belyser overordnede udviklingstendenser for perioden og omfatter alene hovedtal, mens mere detaljerede analyser af samme undersøgelse findes i anden årlig rapport.

Forebyggelse af indbrud

(12-01-2022)

Denne rapport omhandler et forsøg med usynlig mærkning af indbo, der er gennemført i Nordsjællands Politi. Forsøgets primære sigte er at vise, om det forebygger indbrud, hvis husejere – på yderdør, postkasse og lignende steder – skilter med, at de har mærket deres værdigenstande med en unik UV-sporbar væske.

Forskningsrapporter 2021

Ungefaglige undersøgelser og indstillinger. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet

(22-12-2021)

Denne delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet belyser praksis og processer i forbindelse med udarbejdelsen af ungefaglige undersøgelser og indstillinger til Ungdomskriminalitetsnævnet samt erfaringer forbundet hermed blandt kommunale repræsentanter. Ydermere belyses kommunernes kendskab til børnene/de unge, der henvises til Ungdomskriminalitetsnævnet.

Screening og henvisning. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet

(22-12-2021)

Denne delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet belyser praksis og processer i forbindelse med screening og henvisning til Ungdomskriminalitetsnævnet samt erfaringer forbundet hermed blandt screeningsmedarbejdere i politiet samt blandt ansatte ved anklagemyndigheden. Delevalueringen afdækker desuden karakteristika ved børn og unge, der er henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet.

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet – offerundersøgelserne 2005-2020

(15-12-2021)

Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative spørgeskemaundersøgelser af 16-74-åriges udsathed for kriminalitet. Undersøgelserne omfatter udsathed for tyveri, indbrud, hærværk, vold, voldtægt øvrige seksuelle krænkelser samt danskernes bekymring for kriminalitet. I undersøgelsen 2020 indgår som noget nyt spørgsmål om og analyser af udsathed for psykisk vold. Rapporten sammenfatter resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen foretaget i løbet af 2020 og sammenligner – når muligt – med de tidligere år.

Tryghed og tillid til politi og retssystem

(14-12-2021)

Rapporten omhandler tryghed og tillid til politiet og til retssystemet i Danmark og i andre europæiske lande. Rapporten bygger på resultater fra den seneste runde af European Social Survey (ESS) fra 2018 samt på resultater fra ESS-undersøgelserne i 2010, 2012, 2014 og 2016 (dog uden dansk deltagelse i 2016).

Nye foranstaltningsdomme i 2020

(25-11-2021)

Rapporten belyser foranstaltningsdomme afsagt i løbet af 2020.

Evaluering af Politikadet junior

(04-10-21)

Rapporten omhandler en evaluering af den kriminalpræventive virkning af Politikadet Junior i Københavns Vestegns Politi. Evalueringen af Politikadet Junior er baseret på oplysninger om 150 unge, der har gennemført et forløb af Politikadet Junior i 2015-2019. Der er herudover gennemført feltarbejde under ét forløb af Politikadet Junior og foretaget interviews med enkelte unge, der har deltaget i et forløb.

Økonomiske konsekvenser af indsatser over for indsatte

(03-09-21)

Rapporten omhandler de økonomiske konsekvenser af virksomme indsatser over for indsatte i fængsler og arresthuse. Beregningerne er foretaget ved brug af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) og bygger på forskelle i brug af ydelser og aktiviteter mellem indsatte, som efter løsladelse opnår en kriminalitetsfri tilværelse og/eller beskæftigelse, og indsatte, som ikke gør det.

Udvikling i børne- og ungdomskriminalitet 2011-2020

(25-06-21)

Rapporten omhandler udviklingen i den registrerede børne– og ungdomskriminalitet i perioden 2011-2020. Analyserne er baseret på mistanker og sigtelser vedrørende straffelovsovertrædelser mod 10-17-årige. I rapporten fremgår også separate opgørelser for de enkelte kommuner og politikredse.

Udsathed for vold og andre formerfor kriminalitet. Hovedtal 2005-2020

(07-06-21)

Rapporten beskriver danskernes udsathed for vold og andre former for kriminalitet.

Nævnsmødet. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet

(10-05-21)

Delevalueringen er den første ud af seks delevalueringer vedrørende Ungdomskriminalitetsnævnet. Denne delevaluering omhandler nævnsmødet og afdækker blandt andet karakteristika ved de børn/unge, der har fået deres sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet, praksis og erfaringer i forbindelse med afholdelse af nævnsmøder samt omfanget af forskellige afgørelsestyper.

Statistik om isolationsfængsling 2019

(15-03-21)

Rapporten beskriver udviklingen i antallet af isolationsfængslinger under varetægt i årene 2001-2019 samt varigheden af isolationsfængslingerne, herunder også i forhold til kriminalitetens art. I rapporten findes også opgørelser fordelt efter politikreds.

Forskningsrapporter 2020

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelse 2005-2019

(07-12-20)

Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative spørgeskemaundersøgelser af 16-74-åriges udsathed for tyveri, indbrud, hærværk, vold, voldtægt samt danskernes bekymring for kriminalitet. Fra og med 2019 indgår desuden spørgsmål og analyser vedrørende øvrige seksuelle krænkelser. Rapporten sammenfatter resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen foretaget i løbet af 2019 og sammenligner – når muligt – med de tidligere år.

Udvikling i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2019

(06-07-2020)

Rapporten kortlægger udviklingen i børne– og ungdomskriminalitet i perioden 2006-2019. Rapporten opgør de tilfælde, hvor en person under 18 år er sigtet eller mistænkt for at have begået en straffelovslovovertrædelse. I rapporten findes også separate opgørelser for de enkelte kommuner og politikredse.

Nye foranstaltningsdomme i 2019

(06-07-2020)

Rapporten belyser foranstaltningsdomme afsagt i løbet af 2019.  

Virkninger af straf

(04-05-2020)

Rapporten belyser, hvorvidt der forskningsmæssigt kan påvises virkninger af straf i henhold til en række forskellige formål. Straffens virkninger undersøges gennem en struktureret litteraturgennemgang af relevante undersøgelser. Det primære fokus i rapporten er idømt straf, men der undersøges også virkninger af straffens vished og straffens hastighed.

Ytringsfrihedsundersøgelse

(30-04-2020)

Rapporten omhandler ytringsfrihed i Danmark anno 2019 og er et led Ytringsfrihedskommissionens arbejde med at vurdere ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår i Danmark. Gennem en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse belyses befolkningens holdninger til og oplevelser med ytringsfrihed. Resultaterne deles ud på udvalgte grupper i befolkningen.

Lægdommeres repræsentativitet

(31-03-2020)

Rapporten belyser, i hvilket omfang lægdommerne for 2020-2023 kan siges at være repræsentative for den del af befolkningen, der kan virke som lægdommer, med særligt fokus på køn, alder og herkomst.

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Hovedtal 2005-2019

(03-03-2020)

Denne rapport indeholder analyser af danskernes udsathed for tyveri, indbrud, hærværk og vold, voldtægt, øvrige seksuelle krænkelser end voldtægt, kriminalitet begået på internettet samt bekymring for kriminalitet i perioden 2005-2019. Rapporten belyser overordnede udviklingstendenser for perioden og omfatter alene hovedtal, mens mere detaljerede analyser af samme undersøgelse findes i anden årlig rapport.

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2018 

(03-02-2020)

Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative spørgeskemaundersøgelser af 16-74-åriges udsathed for tyveri, indbrud, hærværk, vold, tvangssamleje samt danskernes bekymring for kriminalitet. Fra og med 2018 indgår desuden spørgsmål og analyser vedrørende udsathed for kriminalitet begået på internettet. Rapporten sammenfatter resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen foretaget i løbet af 2018 og sammenligner – når muligt – med de tidligere år.

Typer af drab

(31-01-2020)

Rapporten beskriver forskellige karakteristika ved drab og forskellige typer af drab, baseret på sager med fældende afgørelse. Undersøgelsen inkluderer sager, hvor der er afsagt dom i perioden fra slutningen af 2012 til og med 2017. Alene sager, hvor mindst én gerningsmand er fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 237 manddrab, § 238 barnedrab eller § 246 vold med døden til følge, er inkluderet. 150 ofre og 156 gerningsmænd er omfattet af analyserne.

Back to top