Forskningsrapporter 2023-2024 | Justitsministeriet

Her kan du se de seneste rapporter fra Justitsministeriets forskningskontor. I menuen kan du finde tidligere rapporter.

Forskningsrapporter 2024

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet 2005-2023

(31-05-2024)

Denne rapport omhandler en landsdækkende, repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af 16-79-åriges udsathed for kriminalitet i perioden 2005-2023. Rapporten belyser overordnede udviklingstendenser for perioden og omfatter alene hovedtal, mens en rapport indeholdende mere detaljerede analyser udgives senere på året.

Lægdommeres repræsentativitet. Undersøgelse vedrørende lægdommerne udtrukket for perioden 1.1.2024 til 31.12.2027

(14-05-24)

Denne rapport belyser, i hvilket omfang lægdommerne for 2024-2027 kan siges at være et alsidigt og repræsentativt udsnit af den del af befolkningen, der kan virke som lægdommer, med særligt fokus på køn, alder og herkomst.

Tryghedsundersøgelse 2023

(29-04-24)

Tryghedsundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse om tryghed og tillid til politiet blandt borgerne i Danmark. Justitsministeriet har siden 2021 gennemført undersøgelsen, som er en videreførelse af Politiets Tryghedsundersøgelse, der blev gennemført af Rigspolitiet syv gange i perioden fra 2013 til 2019. Spørgeskemaundersøgelsen er baseret på de samme spørgsmål, som er stillet i alle tidligere år om borgernes grundlæggende tryghed i deres nabolag og deres tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Undersøgelsen er derudover siden 2021 udvidet med en række spørgsmål vedrørende typer af steder og adfærd, som de adspurgte kan føle sig utrygge ved. I 2023 er der derudover tilføjet nye spørgsmål vedrørende forhold, der karakteriserer områder, som de adspurgte kan føle sig utrygge ved.

Drab i Danmark 2017-2021

(26-01-24)

Rapporten omhandler alle drab begået i Danmark i perioden 2017-2021. I rapporten kortlægges antallet af drab og drabsraten (drab pr. 100.000 indbyggere). Rapporten omfatter desuden beskrivelser af forskellige karakteristika ved ofrene, de identificerede gerningspersoner og de nærmere omstændigheder ved drabene samt analyser af forskellige drabstyper. Rapporten er baseret på oplysninger fra hovedsageligt udskrifter af dombøger og retsbøger samt fra politikredsene, som har foretaget manuelle gennemgange af relevant sagsmateriale i tilfælde af drab, hvor der (endnu) ikke er dømt en gerningsperson.

Forskningsrapporter 2023

Foranstaltningsdomme i 2022

(20-11-23)

Rapporten belyser foranstaltningsdomme afsagt i løbet af 2022. Rapporten indeholder desuden oplysninger om antallet af igangværende foranstaltningsdomme, dvs. en opgørelse af, hvor mange personer der på et givent tidspunkt er underlagt en foranstaltningsdom, samt opgørelser af udviklingen i varigheden af afsluttede foranstaltningsdomme.

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2022

(20-11-23)

Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative spørgeskemaundersøgelser af 16-74-åriges udsathed for kriminalitet. Undersøgelserne omfatter udsathed for tyveri, indbrud, hærværk, vold, psykisk vold, voldtægt, øvrige seksuelle krænkelser og kriminalitet begået på internettet samt befolkningens bekymring for kriminalitet. Derudover indgår en samlet analyse af udsathed for hhv. vold og seksualforbrydelser begået af en partner og hadforbrydelser. Rapporten sammenfatter resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i 2022 og sammenligner – når muligt – med de tidligere år.

Kriminalitet og herkomst, 2021

(17-10-23)

Denne præsentation indeholder resultaterne af en række beregninger af kriminalitetsniveauet i forskellige herkomstgrupper i Danmark. I beregningerne er der taget højde for befolkningsgruppernes størrelse og alderssammensætning.

Udvikling i børne- og ungdomskriminalitet 2013-2022

(08-08-23)

Rapporten omhandler udviklingen i den registrerede børne- og ungdomskriminalitet i perioden 2013-2022. Analyseringer er baseret på mistanker og sigtelser for straffelovsovertrædelser mod 10-17-årige. I rapporten fremgår også separate opgørelser for de enkelte kommuner og politikredse.

Tryghedsundersøgelse 2022

(28-06-23)

Tryghedsundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse om tryghed og tillid til politiet blandt borgerne i Danmark. Justitsministeriet har siden 2021 gennemført undersøgelsen, som er en videreførelse af Politiets Tryghedsundersøgelse, der blev gennemført af Rigspolitiet syv gange i perioden fra 2013 til 2019. Spørgeskemaundersøgelsen er baseret på de samme spørgsmål, som er stillet i alle tidligere år om borgernes grundlæggende tryghed i deres nabolag og deres tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Undersøgelsen er derudover siden 2021 udvidet med en række spørgsmål vedrørende typer af steder og adfærd, som de adspurgte kan føle sig utrygge ved.

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2022. Hovedtal

(29-09-23)

Denne rapport omhandler en landsdækkende, repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af 16-74-åriges udsathed for kriminalitet i perioden 2005-2022. Rapporten belyser overordnede udviklingstendenser for perioden og omfatter alene hovedtal, mens en rapport indeholdende mere detaljerede analyser udgives senere på året.

Effektmåling med fokus på recidiv. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet

(14-06-23)

Effektmåling med fokus på recidiv. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet” Hjemmesidetekst: ”Denne delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet omhandler en effektmåling med fokus på recidiv. Rapporten omfatter ligeledes deskriptive analyser af recidivets karakter og omfang.

Antallet af behandlede sager og indholdet i Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet

(26-04-23)

Denne delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet har fokus på reformens økonomiske konsekvenser, hvilket belyses ved at følge op på udviklingen i antallet af behandlede sager i Ungdomskriminalitetsnævnet og indholdet i nævnets afgørelser i 2019, 2020 og 2021.

Foranstaltningsdomme i 2021

(16-02-23)

Rapporten belyser foranstaltningsdomme afsagt i løbet af 2021. Rapporten indeholder som noget nyt oplysninger om antallet af igangværende foranstaltningsdomme, dvs. en opgørelse af, hvor mange personer der på et givent tidspunkt er underlagt en foranstaltningsdom, samt opgørelser af udviklingen i varigheden af afsluttede foranstaltningsdomme.

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2021

(27-01-23)

Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative spørgeskemaundersøgelser af 16-74-åriges udsathed for kriminalitet. Undersøgelserne omfatter udsathed for tyveri, indbrud, hærværk, vold, psykisk vold, voldtægt, øvrige seksuelle krænkelser og kriminalitet begået på internettet samt befolkningens bekymring for kriminalitet. Rapporten sammenfatter resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i 2021 og sammenligner – når muligt – med de tidligere år. Rapporten indeholder som noget nyt en samlet analyse af udsathed for hhv. vold og seksualforbrydelser begået af en partner og hadforbrydelser.

Back to top