Forskningsrapporter 2023 | Justitsministeriet

Her kan du se de seneste rapporter fra Justitsministeriets forskningskontor. I menuen kan du finde tidligere rapporter.

Udvikling i børne- og ungdomskriminalitet 2013-2022

(08-08-23)

Rapporten omhandler udviklingen i den registrerede børne- og ungdomskriminalitet i perioden 2013-2022. Analyseringer er baseret på mistanker og sigtelser for straffelovsovertrædelser mod 10-17-årige. I rapporten fremgår også separate opgørelser for de enkelte kommuner og politikredse.

Tryghedsundersøgelse 2022

(28-06-23)

Tryghedsundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse om tryghed og tillid til politiet blandt borgerne i Danmark. Justitsministeriet har siden 2021 gennemført undersøgelsen, som er en videreførelse af Politiets Tryghedsundersøgelse, der blev gennemført af Rigspolitiet syv gange i perioden fra 2013 til 2019. Spørgeskemaundersøgelsen er baseret på de samme spørgsmål, som er stillet i alle tidligere år om borgernes grundlæggende tryghed i deres nabolag og deres tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Undersøgelsen er derudover siden 2021 udvidet med en række spørgsmål vedrørende typer af steder og adfærd, som de adspurgte kan føle sig utrygge ved.

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2022. Hovedtal

(29-09-23)

Denne rapport omhandler en landsdækkende, repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af 16-74-åriges udsathed for kriminalitet i perioden 2005-2022. Rapporten belyser overordnede udviklingstendenser for perioden og omfatter alene hovedtal, mens en rapport indeholdende mere detaljerede analyser udgives senere på året.

Effektmåling med fokus på recidiv. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet

(10-05-23)

Effektmåling med fokus på recidiv. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet” Hjemmesidetekst: ”Denne delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet omhandler en effektmåling med fokus på recidiv. Rapporten omfatter ligeledes deskriptive analyser af recidivets karakter og omfang.

Antallet af behandlede sager og indholdet i Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser. En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet

(26-04-23)

Denne delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet har fokus på reformens økonomiske konsekvenser, hvilket belyses ved at følge op på udviklingen i antallet af behandlede sager i Ungdomskriminalitetsnævnet og indholdet i nævnets afgørelser i 2019, 2020 og 2021.

Foranstaltningsdomme i 2021

(16-02-23)

Rapporten belyser foranstaltningsdomme afsagt i løbet af 2021. Rapporten indeholder som noget nyt oplysninger om antallet af igangværende foranstaltningsdomme, dvs. en opgørelse af, hvor mange personer der på et givent tidspunkt er underlagt en foranstaltningsdom, samt opgørelser af udviklingen i varigheden af afsluttede foranstaltningsdomme.

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2021

(27-01-23)

Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative spørgeskemaundersøgelser af 16-74-åriges udsathed for kriminalitet. Undersøgelserne omfatter udsathed for tyveri, indbrud, hærværk, vold, psykisk vold, voldtægt, øvrige seksuelle krænkelser og kriminalitet begået på internettet samt befolkningens bekymring for kriminalitet. Rapporten sammenfatter resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i 2021 og sammenligner – når muligt – med de tidligere år. Rapporten indeholder som noget nyt en samlet analyse af udsathed for hhv. vold og seksualforbrydelser begået af en partner og hadforbrydelser.

Back to top