Lovprogram 2023-24 | Justitsministeriet

Christiansborg

Ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Afskæring af voldtægtsdømte personers mulighed for at afsone med fodlænke) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at afskære voldtægtsdømte personers mulighed for at afsone med fodlænke på bopælen. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” fra december 2022.

Ændring af retsplejelov for Grønland (National Enhed for Særlig Kriminalitets kompetence for Grønland m.v.) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at sikre, at National Enhed for Særlig Kriminalitet og det operative samarbejde under enhedens ledelse får kompetence til og kan fungere i og for Grønland.

Ændring af udleveringsloven (Ændring af kompetencen i sager vedrørende anmodning om samtykke til yderligere strafforfølgning) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at sikre overensstemmelse mellem reglerne om fravigelse af specialitetsreglen i udleveringsloven og i Rådet for den Europæiske Unions rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne.

Ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at indføre en selvstændig bestemmelse om psykisk vold i den grønlandske kriminallov. Med lovforslaget bliver det afspejlet, at psykisk vold i nære relationer kan være lige så alvorligt og skadeligt som fysisk vold, og at udøvelse af psykisk vold bør være lige så kriminelt som vold i øvrigt.

Ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Retskrav på erstatning og godtgørelse til ofre for terrorhandlinger begået i udlandet) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at indføre et retskrav på erstatning og godtgørelse til ofre for terrorhandlinger begået i udlandet. Lovforslaget følger op på beslutningsforslag nr. B 167 fra folketingsåret 2021/22.

Ændring af straffeloven (Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at kriminalisere utilbørlig behandling af en genstand med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund, der foretages offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds.

Ændring af selskabsloven, lov om skifte af dødsboer, værgemålsloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Digital behandling af tvangsopløsningssager og dødsboskiftesager, juridiske eksamener fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, terminaladgang til indkomstregisteret for Familieretshuset i værgemålssager m.v.) (Okt I)

Lovforslaget har primært til formål at gennemføre de nødvendige lovændringer som led i implementeringen af domstolenes ”Straffe- og Skifteprogram” vedrørende behandlingen af tvangsopløsningssager og forskellige andre lovændringer, som kan forenkle domstolenes og myndighedernes sagsbehandling på bl.a. det insolvensretlige og personretlige område, herunder gennem øget digitalisering. Lovforslaget skal endvidere bl.a. understøtte Erhvervsministeriets implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2021/2167 af 24. november 2021 om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU (NPL-direktivet) samt implementere dele heraf.

Ændring af lov om udgivelsen af en Lovtidende (Bemyndigelse til at fastsætte regler om alternativ offentliggørelse af retsforskrifter) (Nov I)

Lovforslaget har til formål at tilvejebringe en bemyndigelse til, at justitsministeren kan fastsætte regler om alternativ offentliggørelse af retsforskrifter, når indførelse i Lovtidende ikke er mulig.

Ændring af databeskyttelsesloven (Justering af aldersgrænsen for samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester, ophævelse af bestemmelser om behandling af personoplysninger i forbindelse med markedsføring samt tilpasning af oplysningspligten og indsigtsretten hos Procesbevillingsnævnet og Folketingets Ombudsmand) (Nov I)

Lovforslaget har til formål at hæve aldersgrænsen for samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester fra 13 til 15 år og at tilpasse databeskyttelseslovens § 13 (om behandling af personoplysninger i forbindelse med markedsføring). Lovforslaget har endvidere til formål at undtage Procesbevillingsnævnet fra oplysningspligten og indsigtsretten i databeskyttelsesforordningens artikel 13-15, på samme måde som domstolene er i dag. Herudover har lovforslaget til formål at skabe sammenhæng mellem Folketingets Ombudsmands behandling af anmodninger om indsigt og aktindsigt ved at tilpasse retten til indsigt efter databeskyttelsesforordningen hos Folketingets Ombudsmand.

Ændring af straffeloven, retsplejeloven og politiloven (Initiativer mod åbenlys og systematisk handel med ulovlige stoffer) (Nov I)

 Lovforslaget har til formål at gennemføre de nødvendige lovgivningsmæssige tiltag, som regeringens initiativer mod åbenlys og systematisk handel med ulovlige stoffer indebærer. Lovforslaget skal sikre, at politiet får mulighed for at udpege en målrettet skærpet strafzone, hvor der foregår åbenlys og systematisk handel med ulovlige stoffer. Herudover har lovforslaget til for[1]mål at skærpe straffen for overtrædelse af et administrativt meddelt zoneforbud og udvide muligheden for varetægtsfængsling af personer, der sigtes for overtrædelse af et administrativt meddelt zoneforbud.

Ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Ændring af reglerne om hastesikring og udlevering af oplysninger om teletrafik, der registreres og opbevares i medfør af retsplejelovens regler, og reglerne om genoptagelse som følge af domme ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol samt ændring af reglerne om køre- og hviletid som konsekvens af handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Storbritannien) (Dec I)

Lovforslaget har navnlig til formål at sikre overensstemmelse mellem EU-retten og retsplejelovens regler om hastesikring og udlevering af oplysninger, der er registreret og opbevaret i med[1]før af retsplejelovens regler. Lovforslaget har endvidere til formål at ændre reglerne om genoptagelse, så der kan ske genoptagelse af en sag, hvis det er nødvendigt for at efterkomme en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Endvidere har lovforslaget til formål at fore[1]tage en ændring i færdselslovens regler om straf for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne som konsekvens af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side.

Ændring af lov om våben og eksplosivstoffer m.v. (Gennemsyn af våbenloven) (Dec II)

Lovforslaget har bl.a. til formål at gennemføre de initiativer fra regeringsudspillet ”Strammere greb om våben” fra juni 2023, der kræver lovændring.

Ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Initiativer mod digitale krænkelser, herunder forbud mod grooming, sidestilling af samleje med barn med voldtægt, tilsnigelse af samleje, religiøse lederes udnyttelse af religiøs afhængighed med henblik på at skaffe sig samleje, politiets anvendelse af agenter som led i efterforskningen af lovovertrædelser m.v.) (Jan II)

Formålet med lovforslaget er at opdatere kriminallovens bestemmelser om seksualforbrydelser ud fra de seneste års ændringer i straffeloven. Med lovforslaget forslås det bl.a. at kriminalisere grooming og ændre voldtægtsbestemmelsen, så den også omfatter tilsnigelse af samleje. Lovforslaget har derudover til formål at indføre regler om politiets adgang til at anvende agenter som led i efterforskningen af lovovertrædelser.

Ændring af retsplejeloven, straffeloven, lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, lov om våben og eksplosivstoffer m.v. og forskellige andre love (Gennemførelse af bandepakke IV m.v.) (Feb II)

 Lovforslaget har til formål at gennemføre de dele af en kommende aftale om bandepakke IV, som kræver lovændringer. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” fra december 2022 og regeringsudspillet ”Trygge nabolag i hele Danmark – Strammere greb om banderne” fra september 2023.

Ændring af retsplejeloven (Gennemførelse af initiativer fra en kommende aftale om domstolenes økonomi m.v.) (Feb II)

Lovforslaget har bl.a. til formål at gennemføre de initiativer fra en kommende aftale om domstolenes økonomi, som kræver lovændringer. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrund[1]laget ”Ansvar for Danmark” fra december 2022

Lovgivning vedrørende selvstændig kriminalisering af tortur, krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden m.v.) (Feb II)

Lovforslaget har til formål at indføre særskilte bestemmelser i dansk straffelovgivning om forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og tortur på baggrund af Krigsforbrydelsesudvalgets anbefalinger.

Ændring af retsplejelov for Færøerne og lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v. (Ajourføring af retsplejelov for Færøerne og indførelse af fodlænke- og udstationeringsordning på Færøerne) (Feb II)

Den gældende retsplejelov for Færøerne er baseret på den danske retsplejelov fra november 2018, som er ændret mange gange siden. Formålet med lovforslaget er derfor at ajourføre den færøske retsplejelov bl.a. med de ændringer, der er gennemført i den danske retsplejelov, medmindre de færøske forhold tilsiger, at ændringerne ikke gennemføres. Lovforslaget har derudover til formål at etablere en fodlænke- og udstationeringsordning på Færøerne.

Ændring af lovgivning om gældssanering og gældseftergivelse (Bedre forudsætninger for et liv uden kriminalitet) (Feb II)

Lovforslaget har til formål at gennemføre de nødvendige lovgivningsmæssige tiltag, som en ny model for straffesagsomkostninger måtte indebære. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025 mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra december 2021.

Ændring af konkursloven (Revision af reglerne om konkurskarantæne) (Feb II)

 Lovforslaget har til formål at gennemføre en revision af reglerne om konkurskarantæne, herunder skabe den nødvendige hjemmel i konkursloven til, at private kan få adgang til oplysningerne i konkurskarantæneregistret. Ændring af lov om euforiserende stoffer (Ændring af advarselsreglen) (Feb II)

 Lovforslaget har til formål at ændre reglerne for tildeling af advarsel for besiddelse af euforiserende stoffer til eget brug i medfør af § 3, stk. 1, 3. pkt., i lov om euforiserende stoffer.

Redegørelser til Folketinget:

  • Redegørelse om status over dansk politis situation i forhold til Europol (Okt II)
  • Redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen (Mar II)
Back to top