Lovprogram 2022-23 | Justitsministeriet

Christiansborg

Ændring af straffeloven og retsplejeloven (Initiativer mod digitale krænkelser, herunder forbud mod grooming, sidestilling af tilsnigelse af samleje med voldtægt, religiøse lederes udnyttelse af religiøs afhængighed med henblik på at skaffe sig samleje m.v.) (Feb II)

Lovforslaget har til formål at gennemføre de anbefalinger fra arbejdsgruppen om digitale krænkelser, som kræver lovændringer, herunder at kriminalisere grooming. Lovforslaget har derudover til formål at sidestille tilsnigelse af samleje med voldtægt og at skærpe straffen herfor. Lovforslaget har desuden til formål at udvide straffelovens forbud mod groft misbrug af en persons arbejdsmæssige, økonomiske eller behandlings- eller plejemæssige afhængighed til at skaffe sig samleje eller andet seksuelt forhold med vedkommende til at omfatte groft misbrug af et mellem en religiøs leder og et medlem af dennes menighed bestående afhængighedsforhold til at skaffe sig samleje eller andet seksuel forhold med medlemmet. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om initiativer mod digitale krænkelser mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Peter Skaarup (UFG) og Karina Adsbøl (UFG) fra juni 2022.

Ændring af kriminallov for Grønland, retsplejelov for Grønland og andre love (Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse, digital kommunikation i kriminalretsplejen, tilståelsessager, udeblivelsesdomme, pligtig afgangsalder for dommere og kredsdommere, ændringer som følge af modernisering af arve- og skiftelovgivningen i Grønland m.v.) (Feb II)

Lovforslaget er udarbejdet som led i regeringens arbejde med at udvikle justitsområdet i Grønland og har bl.a. til formål at udvide det kriminaliserede område for voldtægt i kriminallov for Grønland. Lovforslaget har desuden til formål at effektivisere behandlingen af kriminalsager. Endelig har lovforslaget til formål at gennemføre de konsekvensændringer, som er nødvendige for, at arveloven, dødsboskifteloven og ægtefælleskifteloven m.v. kan sættes i kraft for Grønland ved kongelige anordninger.

Lov om undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste (Mar II)

Lovforslaget har til formål at nedsætte en undersøgelseskommission til undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste. Kommissionen skal undersøge, om der blev varetaget usaglige hensyn ved hjemsendelsen. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” fra december 2022.

Ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder (Styrket indsats mod hooligans) (Mar II)

Lovforslaget har til formål at implementere de initiativer i aftalen om en styrket indsats mod hooligans mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Moderaterne, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti fra oktober 2022, der kræver lovændring.

Ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Retskrav på erstatning til ofre for terrorhandlinger begået i udlandet og dispensation fra kravet om politianmeldelse i visse tilfælde) (Mar II)

Lovforslaget har for det første til formål at indføre et retskrav på erstatning til ofre for terror begået i udlandet. Lovforslaget har for det andet til formål at lovfæste Erstatnings- nævnets praksis om dispensation fra kravet om politianmeldelse, når pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn taler imod indgivelse af en politianmeldelse. Lovforslaget er bl.a. en opfølgning på aftalen om et forbedret arbejdsskadesystem mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,

Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borger- lige, Liberal Alliance og Alternativet fra september 2022.

Ændring af lov om vagtvirksomhed (Etablering af forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter) (Mar II)

Lovforslaget har til formål at etablere en forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter.

Ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Kreditorforfølgning i pensionsopsparinger for erstatningskrav mv. på baggrund af kriminalitet) (Mar II)

Lovforslaget har til formål at sikre, at en kreditor kan foretage retsforfølgning mod indeståender på pensionskonti i det omfang, det skyldige beløb hidrører fra berigelseskriminalitet. Lovforslaget indebærer ændringer af retsplejelovens regler om kreditorbeskyttelse samt af tilsvarende regler i andre love, således at der kan foretages kreditorforfølgning i pensioner tilhørende personer, der er idømt straf for udbyttegivende kriminalitet. Kreditorforfølgningen vil navnlig omfatte erstatningskrav fra forurettede, herunder offentlige myndigheder. Lovforslaget er en opfølgning på beslutningsforslag nr. B 46 fra folketingsåret 2021-22.

Redegørelse til Folketinget:

  • Redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen (Mar II)
Back to top