Forskningsrapporter 2017-2019 | Justitsministeriet

Forskningsrapporter 2019

Nye foranstaltningsdomme i 2018 

(13-12-2019)

Rapporten belyser foranstaltningsdomme afsagt i løbet af 2018.  

Udvikling i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2018 

(09-12-2019)

Rapporten kortlægger udviklingen i børne– og ungdomskriminalitet i perioden 2006-2018. Rapporten opgør de tilfælde, hvor en person under 18 år er sigtet eller mistænkt for at have begået en straffelovslovovertrædelse. I rapporten findes også separate opgørelser for de enkelte kommuner og politikredse.

Statistik om isolationsfængsling 2018 

(02-10-2019)

Rapporten beskriver udviklingen i antallet af isolationsfængslinger under varetægt i årene 2001-2018 samt varigheden af isolationsfængslingerne, herunder også i forhold til kriminalitetens art. I rapporten findes også opgørelser fordelt efter politikreds.

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelse 2005-2018. Hovedtal. 

(11-04-2019)

Denne rapport indeholder analyser af danskernes udsathed for tyveri, indbrud, hærværk og vold samt bekymring for kriminalitet i perioden 2005-2018. Rapporten belyser overordnede udviklingstendenser for perioden og omfatter alene hovedtal, mens mere detaljerede analyser af samme undersøgelse findes i anden årlig rapport.

Evaluering af politiets rolle i det radikaliseringsforbyggende arbejde og PET’s exitindsats 

(21-03-2019)

I rapporten beskrives arbejdsdelingen mellem politikredsenes forebyggende indsats og PET’s exitindsats samt målgruppen for såvel PET’s som for politiets indsats. Endvidere omhandler rapporten dels politikredsenes arbejde med at forebygge radikalisering, og dels PET’s exitindsats, herunder organiseringen af exitindsatsens arbejde samt PET’s samarbejde med andre myndigheder og aktører i relation til forebyggelse af radikalisering i Danmark.

Udviklingen i antal anmeldelser og i straffens art og længde for vold, 2008-2017 

(05-02-2019)

Rapporten omfatter udviklingen inden for både simpel vold (straffelovens § 244), alvorligere vold (straffelovens § 245) og særlig alvorlig vold (straffelovens § 246).

Forskningsrapporter 2018

Medlemmer af kriminelle grupperinger 

(21-12-2018)

Undersøgelsen angår personer i kriminelle grupperinger, deres socioøkonomiske og andre karakteristika, herunder etnicitet, statsborgerskab, uddannelse, økonomi, tilknytning til arbejdsmarkedet og kriminalitet. Derudover undersøges forskellen på personer, som er registeret som hørende til en kriminel gruppering i kortere versus længere tid, men også hændelser og forhold, som kan øge sandsynligheden for, at den enkelte forlader sin gruppering, analyseres.

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2017 

(20-12-2018)

Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative spørgeskemaundersøgelser af 16-74-åriges udsathed for tyveri, indbrud, hærværk, vold og tvangssamleje samt danskernes bekymring for kriminalitet. Rapporten sammenfatter resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen foretaget i løbet af 2017 og sammenligner – når muligt – med de tidligere år.

Nye foranstaltningsdomme i 2017 

(13-12-2018)

Rapporten belyser foranstaltningsdomme afsagt i løbet af 2017.  

Rapport om omfanget og karakteren af stalking 

(14-11-2018)

Det er en befolkningsundersøgelse, som afdækker omfanget af stalking i Danmark. Undersøgelsen belyser endvidere karakteren af stalkingen samt relationen mellem stalker og stalkingramt.

Borgernes tilfredshed med politiet 

(24-09-2018)

Denne undersøgelse belyser borgernes tilfredshed med politiet. I undersøgelsen belyses tilfredshed med politiet blandt personer, der på forskellig vis – eksempelvis fordi de har været udsat for en forbrydelse eller involveret i en ulykke – har været i kontakt med politiet inden for de seneste 12 måneder.

Isolationsfængsling 2017 

(14-08-2018)

Rapporten beskriver udviklingen i antallet af isolationsfængslinger under varetægt i årene 2001-2017 samt varigheden af isolationsfængslingerne, herunder også i forhold til kriminalitetens art. I rapporten findes også opgørelser fordelt efter politikreds.

Ny undersøgelse af ofres oplevelser ved anmeldelse af seksuelle overgreb til politiet 

(14-08-2018)

Denne undersøgelse belyser myndighedernes håndtering af sager om seksuelle krænkelser, herunder hvordan ofrene oplever anmeldelsessituationen. Det bemærkes, at Justitsministeriets Forskningskontor tidligere har gennemført en lignende undersøgelse, som er offentliggjort i 2017.

Udvalgte samfundsøkonomiske omkostninger som følge af kriminalitet begået af medlemmer af kriminelle grupper 

(28-06-2018)

Undersøgelsen belyser udvalgte samfundsøkonomiske omkostninger ved kriminalitet begået af medlemmer af kriminelle grupperinger. Undersøgelsen er afgrænset til personer, der er registreret som medlemmer af en kriminel gruppering i Politiets Efterforskningsstøttedatabase (PED).

En effektevaluering af et forsøgsprojekt vedrørende forebyggelse af ungdomskriminalitet 

(21-06-2018)

I denne undersøgelse er der foretaget en effektmåling af forsøgsprojektet ”Aftale om god opførsel” (AGO), hvor det undersøges, hvorvidt dette tiltag har en kriminalpræventiv effekt. AGO kan rette sig mod unge, der har begået mindre alvorlig kriminalitet, men aftalen kan også angå unge, der alene udviser en anden form for bekymrende adfærd end lovovertrædelser.

Netværkssamråd – En effektevaluering af servicelovens § 57 c 

(21-06-2018)

I denne evaluering undersøges, hvorvidt netværkssamråd har en kriminalpræventiv effekt. Lovbestemmelsen om netværkssamråd angår kommunernes forpligtelse til at indkalde relevante parter til et netværkssamråd i tilfælde, hvor unge under 18 år er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet. Det bemærkes, at Justitsministeriets Forskningskontor i 2016 har gennemført en kortlægning af kommunernes brug af netværkssamråd.

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2017 

(12-06-2018)

Rapporten kortlægger udviklingen i børne– og ungdomskriminalitet i perioden 2006-2017. Rapporten opgør de tilfælde, hvor en person under 18 år er sigtet eller mistænkt for at have begået en straffelovslovovertrædelse. I rapporten findes også separate opgørelser for de enkelte kommuner og politikredse.

Rapport om usynlig mærkning 

(22-05-2018)

Denne rapport angår en evaluering af at skilte med usynlig mærkning i forhold til at mindske risikoen for indbrud. Evalueringen omhandler et forsøg, som er gennemført af Aarhus Kommune og Østjyllands Politi.

Effekten af konfliktmægling for ofre 

(03-05-2018)

Denne rapport angår en evaluering af den betydning, deltagelse i konfliktråd kan tænkes at have for ofrene. Konfliktråd er et tilbud til gerningspersoner og deres ofre om at mødes. Det bemærkes, at Justitsministeriets Forskningskontor i 2016 har offentliggjort en evaluering af betydningen af at deltage i konfliktråd for gerningspersonerne.

Rapport om voldtægt og andre seksualforbrydelser 

(03-05-2018)

Denne rapport belyser socioøkonomiske forhold og andre karakteristika ved kvindelige ofre for henholdsvis voldtægt og blufærdighedskrænkelser med henblik på at undersøge, om kvinder med særlige karakteristika er mere udsatte end andre. Desuden indgår en karakteristik af kvindelige ofre for seksualforbrydelser mod børn. Det bemærkes, at Justitsministeriet i 2017 har gennemført en undersøgelse af gerningspersonerne til samme typer af lovovertrædelser.

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2017. Hovedtal  

(19-03-2018)

Denne rapport indeholder foreløbige analyser af danskernes udsathed for tyveri, indbrud, hærværk og vold samt bekymring for kriminalitet for 2005-2017. Rapporten belyser overordnede udviklingstendenser for perioden. Analyserne vil i en senere rapport blive uddybet og kommenteret yderligere.

Forskningsrapporter 2017

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2016

(20-12-2017)

Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative spørgeskemaundersøgelser af 16-74-åriges udsathed for tyveri, indbrud, hærværk, vold og tvangssamleje samt danskernes bekymring for kriminalitet. Rapporten sammenfatter resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen foretaget i løbet af 2016 og sammenligner – når muligt – med de tidligere år.

Kriminalitet og alder

(05-12-2017)

Notatet beskriver udviklingen i den registrerede kriminalitet fordelt efter forskellige aldersgrupper inden for de seneste ti år. I rapporten indgår alene overtrædelser af straffeloven.

Nye foranstaltningsdomme i 2016

(04-12-2017)

Rapporten belyser foranstaltningsdomme afsagt i løbet af 2016.  

Udviklingen i antal anmeldelser og straffenes art og længde for vold – 2007-2016 

(04-12-2017)

Rapporten omfatter udviklingen inden for både simpel vold (straffelovens § 244), alvorligere vold (straffelovens § 245) og særlig alvorlig vold (straffelovens § 246).

Effektevaluering af ungesamråd

(16-11-2017)

Rapporten omhandler, hvorvidt brugen af ungesamråd har en kriminalpræventiv effekt. Ungesamråd er et samarbejde mellem flere forskellige sektorer, som drøfter, hvad der kan anses for at være en hensigtsmæssig sanktion til individuelle tiltalte unge. Denne indstilling gives til domstolen, der beslutter, hvorvidt indstillingen følges. Det bemærkes, at Justitsministeriets Forskningskontor tidligere har udarbejdet en procesevaluering af ungesamråd, som er offentliggjort i 2014.

Ungdomskriminalitet – de mest kriminelle

(25-10-2017)

Undersøgelsen om ungdomskriminalitet belyser, hvilke karakteristika der kendetegner de mest kriminelle børn og unge og deres familier sammenlignet med andre børn og unge fra årgang 1996. 

Udviklingen i ungdomskriminalitet – de mest kriminelle

(25-10-2017)

Rapporten fokuserer på udviklingen i kriminalitet begået af de mest kriminelle unge samt den øvrige udvikling i ungdomskriminalitet set over en flerårig periode. Desuden belyses det, hvorvidt udviklingen har betydet, at forhold der karakteriserer de mest kriminelle børn og unge samt deres forældre, har ændret sig.

Anmeldelsestilbøjelighed blandt ofre for seksuelle overgreb 

(06-10-2017)

Denne undersøgelse belyser, hvilke forhold der hænger sammen med ofres tilbøjelighed til at anmelde et seksuelt overgreb til politiet. Undersøgelsen belyser også, hvilke begrundelser ofrene selv angiver for ikke at anmelde et overgreb.

Ofres oplevelse ved anmeldelse af seksuelle overgreb til politiet 

(06-10-2017)

Rapporten beskriver, hvordan ofre, der har været udsat for seksuelle overgreb, oplever politiets håndtering af deres anmeldelse. Rapporten beskæftiger sig alene med ofrets første møde med politiet i forbindelse med anmeldelse.

Flowet i rocker-/bandemiljøerne

(08-09-2017)

Rapporten beskriver gennemstrømningen af personer i organiserede kriminelle grupperinger i Danmark, herunder antallet af nye medlemmer i forhold til antallet af ophørte. Justitsministeriets Forskningskontor har tidligere gennemført lignende undersøgelser offentliggjort i 2014 og 2016.

Isolationsrapport 2016

(10-08-2017)

Rapporten beskriver udviklingen i antallet af isolationsfængslinger under varetægt i årene 2001-2016 samt varigheden af isolationsfængslingerne, herunder også i forhold til kriminalitetens art. I rapporten findes også opgørelser fordelt efter politikreds.

Danskernes opfattelse af kriminalitet i samfundet

(16-08-2017)

Rapporten beskriver danskernes opfattelse af dels udviklingen i bestemte former for kriminalitet og dels omfanget af ofre for tyveri, vold og indbrud. I rapporten sammenholdes danskernes opfattelse af kriminalitet i samfundet med opgørelser over den kriminalitet, der anmeldes til politiet, samt med danskernes selvrapporterede udsathed for kriminalitet.

Gerningsmænd og gerningssituationer i sager om voldtægt og andre seksualforbrydelser

(03-05-2017)

Rapporten omfatter to undersøgelser, der begge har fokus på etnicitet og seksualforbrydelser. Den første del undersøger socioøkonomiske karakteristika samt andre karakteristika hos gerningsmænd i sager om voldtægt og andre seksualforbryder. Undersøgelsen opdeles på etnisk herkomst. Den anden del bygger på oplysninger om voldtægter med fældende dom og belyser, om der er forskelle mellem voldtægter begået af mænd med dansk baggrund og af indvandrere fra ikke-vestlige lande, blandt andet med hensyn til forløbet forud for voldtægten.

Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler

(24-04-2017)

Rapporten beskriver udviklingen i anmeldelser af voldsepisoder og trusler for 2. kvartal i henholdsvis 2015 og 2016.

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2016

(06-04-2017)

Rapporten kortlægger udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet i perioden 2006-2016. Rapporten opgør de tilfælde, hvor en person under 18 år er sigtet eller mistænkt for at have begået en straffelovslovovertrædelse. I rapporten findes også separate opgørelser for de enkelte kommuner og politikredse.

Bidrag til Straffelovrådets betænkning om freds- og ærekrænkelser, betænkning nr. 1563

(05-04-2017)

Statistiske oplysninger vedrørende freds- og ærekrænkelser

Til brug for Straffelovrådet er der udarbejdet opgørelser over antallet af anmeldelser, antallet og arten af strafferetlige afgørelser, bødestørrelser samt straflængder for de ubetingede domme for visse former for freds- og ærekrænkelser.

Forsøg med hot spot-politiarbejde

(08-02-2017)

Rapporten består af en procesevaluering af forsøg med hot spot-politikarbejde i tre politikredse samt en effektmåling, der undersøger, om hot spot-indsatserne har en kriminalpræventiv effekt.

Back to top