Pressemeddelelser | Justitsministeriet

En undersøgelse i fire af landets politikredse viser, at der er behov for at styrke myndighedernes håndtering af udvisningssager. Rigsadvokaten har derfor udarbejdet otte nye initiativer, der skal sikre et generelt kvalitetsløft, og i den forbindelse forpligte alle landets politikredse til fremover at tage fat i statsadvokaten i de sager, hvor anklagemyndigheden ikke har fået medhold i sin påstand om udvisning.

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget, at identitetsmisbrug skal kriminaliseres. Dermed er der et politisk flertal for at sætte ind over for, at uskyldige ofre får misbrugt eller stjålet deres identitet på nettet. Loven træder i kraft den 1. april 2022.

Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget lov om revision af de danske logningsregler. Revisionen skal være med til at sikre, at politiet og anklagemyndigheden inden for rammerne af EU-retten i videst muligt omfang kan anvende det centrale redskab – som loggede teleoplysninger er – til effektiv kriminalitetsbekæmpelse. Efter et ønske fra et flertal i Folketinget træder de nye regler i kraft i forbindelse med domsafsigelsen i den verserende sag for Højesteret om de gældende logningsreglers gyldighed mv.

I lyset af Ruslands invasion af Ukraine meddeler Justitsministeriet ekstraordinært tilladelse til, at private og offentlige myndigheder, der måtte ønske det, flager med det ukrainske flag i perioden til og med den 16. marts 2022. Efter den 16. marts 2022 vil der igen skulle søges om tilladelse til at flage med det ukrainske flag

Politiet har siden 1. juli 2021 haft mulighed for at udpege såkaldte ”nattelivszoner”, hvor dømte personer kan få et forbud mod at færdes og opholde sig i nattetimerne. Foreløbigt er mere end 30 personer blevet idømt et forbud, som gælder i de i alt 18 nattelivszoner rundt om i landet. Regeringen sender nu et lovforslag i høring, der bl.a. skal styrke trygheden i nattelivszonerne yderligere ved at indføre et forbud mod salg af alkohol i detailhandlen i nattetimerne, give politiet bedre mulighed for at bortvise uromagere, stille krav til serveringssteder om at gøre brug af en dørmand eller vagt fra kl. 24 til kl. 5 og forbyde ikke-nødvendig kørsel i nattelivszonerne i samme tidsrum.

Regeringen vil til foråret komme med et udspil til en ny bandepakke. Det sker i kølvandet på et serviceeftersyn af mere end 10 års bandepakker. Eftersynet viser, at tiltagene i bandepakkerne har haft mærkbare effekter, men at der på en række områder fortsat er store udfordringer med bandemiljøet.

Justitsministeren har i dag fremsat et lovforslag, der med mange vigtige ændringer i Grønlands retsplejelov og kriminallov blandt andet skal sætte ind over for seksuelt misbrug af børn og styrke ofres retssikkerhed – og så skal der gennemføres en reform af politiet og anklagemyndigheden i relation til grønlandske sager.

Back to top