Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Som led i indsatsen mod bander har regeringen sammen med Folketinget vedtaget et lovforslag om at standse udbetalingen af kontanthjælp til bandemedlemmer i tre år, efter de har afsonet en fængselsstraf. I stedet skal bandemedlemmerne modtage en ydelse på niveau med integrationsydelsen. En ny kortlægning fra Justitsministeriets Forskningskontor viser netop, at 39 pct. af de personer, der i 2016 var registreret som medlemmer af kriminelle grupperinger, havde modtaget kontanthjælp i årets løb.

Unge kriminelle vil fremover blive mødt af en tidligere og mere konsekvent indsats, der i højere grad skal hjælpe dem væk fra det kriminelle spor og tilbage i fællesskabet. Det sker, efter et bredt flertal bestående af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i dag har vedtaget to lovforslag, der udmønter regeringens omfattende reform om en ny og helhedsorienteret indsats mod ungdomskriminalitet.

Justitsminister Søren Pape Poulsen har besluttet at støtte et projekt med unge brandkadetter hos Frederiksborg Brand og Redning med 100.000 kroner årligt i 2018-2020. Projektet skal forebygge kriminalitet blandt unge og hjælpe dem videre i livet med uddannelse og job.

Justitsminister Søren Pape Poulsen præsenterer i dag syv initiativer, der styrker indsatsen mod pædofilidømte. Med udspillet foreslår ministeren blandt andet, at flere pædofilidømte fremover får forbud mod at få besøg af børn og tage kontakt til børn, at forbuddet gøres tidsubegrænset, og at myndighederne øger og styrker deres tilsyn for at hindre, at børn bliver nye ofre for overgreb af tidligere pædofilidømte.

Kulturelle forhold kan aldrig undskylde kriminalitet. Derfor sender justitsministeren i dag et lovforslag i høring, der medfører, at tro, kulturelle forhold og lignende ikke kan tillægges formildende betydning, når en straf skal fastsættes.

Danske butiksejere oplever i disse år store problemer med gentagen og organiseret butikstyveri. Justitsminister Søren Pape Poulsen sætter derfor nu ind over for butikstyveri med udspillet ”Tryghed for butiksejere”, der indeholder syv konkrete initiativer mod organiseret butikstyveri.

Fremover bliver det forbudt for forsvarsadvokaterne at give gaver til klienter og reklamegenstande til indsatte. Samtidig bliver bødemaksimum for groft at bryde med god advokatskik fordoblet. Det sker, efter et enigt Folketing i dag har vedtaget justitsminister Søren Pape Poulsens lovforslag om et mere sammenhængende og skærpet advokattilsyn.

Mellem 67.000 og 98.000 personer har inden for det seneste år oplevet at blive stalket, viser en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor. Her fremgår det blandt andet, at en stor del af stalkingofrene må foretage ændringer i hverdagen i forsøget på at komme stalkingen til livs. Justitsminister Søren Pape Poulsen vil derfor bede politiet foretage et eftersyn af de initiativer, der er sat i værk for at hjælpe ofrene.

På baggrund af erfaringer fra afsluttede kommissioner fremlægger et udvalg nu forslag til, hvordan undersøgelseskommissioner fremover kan arbejde mere effektivt og billigere. Udvalget behandler også alternative undersøgelsesformer, herunder parlamentariske undersøgelser.

Justitsminister Søren Pape Poulsen præsenterer i dag udspillet Nærhed og Tryghed med 14 initiativer, der skal sikre et stærkere og mere synligt lokalpoliti. Politiet er kommet for langt væk fra borgerne de seneste år. Udspillet skal sætte fokus på, at det borgernære politiarbejde er en selvstændig kerneopgave for politiet.

Back to top