Nyt lovforslag skal bane vejen for at sende udvisningsdømte kriminelle til afsoning i Kosovo | Justitsministeriet

Justitsminister Nick Hækkerup har nu sendt et lovforslag i høring, der udmønter den nye flerårsaftale for kriminalforsorgen, som blev indgået i december 2021. Lovforslaget indeholder bl.a. en lang række ændringer, der skal gøre det retligt muligt at sende udvisningsdømte til afsoning i Kosovo.

Regeringen indgik den 15. december 2021 sammen med Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti en aftale for kriminalforsorgens økonomi 2022-2025. Med aftalen er der i perioden fra 2022-2025 afsat i alt ca. 4 mia. kr., hvilket er et historisk bevillingsløft, som skal bidrage til at sikre en genopretning af kriminalforsorgen.

Justitsminister Nick Hækkerup har nu sendt et lovforslag i høring, der indeholder de lovændringer, som er nødvendige for at implementere en række af initiativerne fra flerårsaftalen.

Kriminalforsorgen står i øjeblikket et meget svært sted, hvor der er for få fængselsbetjente, og det forventes, at der vil mangle op mod 1.000 fængselspladser i 2025. Derfor indeholder lovforslaget først og fremmest en række ændringer, der skal gøre det retligt muligt at sende omkring 300 udvisningsdømte til afsoning i Kosovo og dermed frigøre fængselspladser i Danmark.

 

Justitsminister Nick Hækkerup:

”Vi har nu sendt et næsten 300 siders langt lovforslag i høring, som indeholder en lang række nødvendige og vigtige ændringer for kriminalforsorgen. Med lovforslaget sikrer vi det retlige grundlag for at sende udvisningsdømte kriminelle, der er uønskede og ikke har nogen fremtid i Danmark, til afsoning i Kosovo.

En aftale med Kosovo er ikke blot historisk, men også et juridisk nybrud for Danmark. Med en kommende aftale skal vi sikre, at forholdene i fængslet i Kosovo grundlæggende svarer til et fængsel i Danmark. Derfor lægger vi op til en række ændringer af lovgivningen, som skal sikre de indsattes forhold samt rettigheder og pligter under afsoningen. Det er et komplekst arbejde, og derfor ser jeg også frem til at modtage høringssvarene, som kan være med til at sikre, at vi kommer hele vejen rundt om denne store og vigtige opgave. Lovforslaget sikrer et lovgivningsmæssigt solidt fundament for en endelig aftale med Kosovo, som jeg forventer at kunne underskrive inden for den nærmeste fremtid”.

 

Med lovforslaget skabes hjemmel i straffuldbyrdelsesloven, så fængselsstraf og forvaring af udvisningsdømte kriminelle fra tredjelande kan finde sted i et kosovarisk fængsel. Det betyder, at der fastsættes et udgangspunkt om, at den danske straffuldbyrdelseslov vil gælde i det kosovariske fængsel, hvilket i praksis betyder, at de indsattes forhold, rettigheder og pligter grundlæggende kommer til at svare til forholdene i et fængsel i Danmark, ligesom Danmarks internationale forpligtelser skal overholdes i fængslet. Derudover lægges der op til en ændring i sundhedsloven, så der tages højde for sundhedsbehandlingen af de indsatte i Kosovo. Samtidigt fastsættes der også regler på Udlændinge- og Integrationsministeriets område, som sikrer, at de indsatte i videst muligt omfang kan udsendes direkte fra Kosovo til deres hjemlande.

 

Lovforslaget indeholder derudover flere initiativer, som bl.a. omhandler en ændring af strafudmålingen i sager om covid-19-relateret kriminalitet, som forventes at reducere belægsstigningen med ca. 250 fængselspladser i 2025, et nyt disciplinærstraffesystem, en ny model for straffesagsomkostninger, en ny udslusningsmodel og løn til fængselsbetjente under uddannelse.

Lovforslaget er nu sendt i høring og forventes at blive fremsat inden udgangen af april.

Læs lovforslaget her.

 

Lovforslagets indhold i overskriftsform

 

 1. Fængselspladser i udlandet
 2. Håndtering af det belæg, der udspringer af strafskærpelsen vedrørende covid-19-relateret kriminalitet
 3. Et justeret disciplinærstraffesystem
 4. Samfundstjeneste hos private virksomheder
 5. Ny model for straffesagsomkostninger (gældssanering og eftergivelse)
 6. Øgede sanktioner ved udeblivelse fra afsoning (begrænsning af udgang og besøg, samt varetægtsfængsling efter dom)
 7. Ny udslusningsmodel (”back door”)
 8. Opfølgning på Bjelkegruppens første delrapport (kontaktforbud og PET’s adgang til kriminalforsorgens registre
 9. Faste løsladelsesdage (mandag-onsdag)
 10. Fordobling af strafniveau for vold mod kriminalforsorgens personale
 11. Strammere økonomiske vilkår for udvisningsdømte (øget tvangsopsparing og pligt til at tegne sundhedsforsikring)
 12. Konsekvensændring af SU-loven (løn til betjente) og afskaffelse af danskbonus for selvforsørgede udlændinge (finansieringsinitiativ)

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top