Flertal i Folketinget vedtager nye regler for logning | Justitsministeriet

Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget lov om revision af de danske logningsregler. Revisionen skal være med til at sikre, at politiet og anklagemyndigheden inden for rammerne af EU-retten i videst muligt omfang kan anvende det centrale redskab – som loggede teleoplysninger er – til effektiv kriminalitetsbekæmpelse. Efter et ønske fra et flertal i Folketinget træder de nye regler i kraft i forbindelse med domsafsigelsen i den verserende sag for Højesteret om de gældende logningsreglers gyldighed mv.

Et flertal bestående af regeringen Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne har i dag vedtaget et lovforslag, som reviderer de danske logningsregler. Lovforslaget kommer i kølvandet på en række EU-domme, som indebærer, at Danmark har været nødt til at ændre reglerne.

Regeringens ambition med lovforslaget har derfor været, at politi og anklagemyndighed – inden for rammerne af EU-retten – skal have de bedst mulige rammer for at benytte loggede oplysninger som værktøj til bekæmpelse af grov kriminalitet som fx drab, voldtægt og bandekriminalitet med blik for, at det ikke må blive unødigt byrdefuldt for telebranchen. Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”I Danmark skal man kunne færdes frit og trygt. Og en væsentlig forudsætning for det er, at politi og anklagemyndighed har de bedst mulige redskaber til at bekæmpe grov kriminalitet. Revisionen af de danske logningsregler er ikke en blomst, der er groet i regeringens have. Men når vi nu skal ændre reglerne, har ambitionen været at sikre, at vores myndigheder får mulighed for at kunne anvende loggede oplysninger i videst muligt omfang, da det i alvorlige sager om fx drab og voldtægt, kan være et vigtigt bevismiddel. Jeg er derfor glad for, at et flertal i Folketinget i dag har stemt for regeringens lovforslag, som netop sigter efter færrest mulige negative konsekvenser for opklaringen og retsforfølgningen af grov kriminalitet i Danmark”.

Efter ønske fra et flertal i Folketinget træder de nye regler i kraft i forbindelse med domsafsigelsen i den verserede sag for Højesteret om de gældende logningsreglers gyldighed mv.

De nye regler i hovedtræk

  • Der vil kunne foretages generel og udifferentieret logning, når det vurderes, at Danmark står over for en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed, som må anses for at være reel og aktuel eller forudsigelig. Den generelle og udifferentierede logning må dog ikke blive systematisk.
  • Når der ikke er grundlag for generel og udifferentieret logning vil teleselskaberne mv. være forpligtede til at foretage målrettet personbestemt og geografisk logning. Det vil sige logning målrettet bestemte personer og områder, der vurderes at have en forbindelse til grov kriminalitet.
  • Der vil fortsat gælde en pligt for teleselskaberne mv. til generelt og udifferentieret at logge oplysninger om en brugers adgang til internettet (herunder IP-adresser) uafhængigt af, om der foreligger en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed. Det logges ikke, hvilke hjemmesider man besøger.
  • For at myndighederne kan få adgang til loggede trafik- og lokaliseringsoplysninger – – uanset om de er logningspligtige eller ikke-logningspligtige oplysninger – , vil det kræve, at der indhentes en retskendelse, og at oplysningerne indhentes for at beskytte den nationale sikkerhed eller bekæmpe grov kriminalitet.
  • Politi og anklagemyndighed kan hastesikre loggede oplysninger (pålægge teleselskaberne mv. at gemme de oplysninger, som de er i besiddelse af på anmodningstidspunktet). For trafik- og lokaliseringsdata vil det være et krav for adgang til hastesikrede oplysninger, at det sker for at beskytte den nationale sikkerhed eller bekæmpe grov kriminalitet.
  • Teleudbydere forpligtes til at indberette CPR-/CVR-validerede navn- og adresseoplysninger til 118-databasen samt til at sikre en bedre datakvalitet i 118-databasen. Formålet er at sikre en entydig identifikation af relevante personer og effektivt understøtte målrettet personbestemt logning. I perioder, hvor der foretages målrettet logning, vil det være afgørende, at de rette personer logges.
  • Kravene om registrering af abonnenter vil fremover også gælde for taletidskort. Det vil bl.a. indebære, at det efter en overgangsperiode ikke længere vil være muligt at købe uregistrerede taletidskort.
  • Der er foretaget flere ændringer i lovforslaget for at reducere økonomiske byrder for telebranchen væsentligt.
  • Justitsministeren vil fastsætte tidspunktet for lovens ikrafttræden, så loven træder i kraft på det tidspunkt på dagen, som Højesteret meddeler vil være tidspunktet for domsafsigelse i den verserende sag om de gældende logningsreglers gyldighed mv.

Læs den vedtagne lov her.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 29 63 25 39
Back to top