Pressemeddelelser | Justitsministeriet

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag om ændring af lov om vagtvirksomhed. Med lovforslaget får kommunerne som led i en forsøgsordning mulighed for at anvende tryghedsvagter, der kan supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden i det offentlige rum.

Det skal være trygt for børnefamilier og andre tilskuere at komme på stadion. Derfor har et enigt Folketing i dag vedtaget et lovforslag, som skal styrke indsatsen mod hooligans. Lovforslaget giver blandt andet politiet mulighed for at bortvise personer fra stadionområdet, hvis de udviser utryghedsskabende adfærd i forbindelse med højrisikokampe. Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2023.

Ofre for kriminalitet skal mødes med forståelse, og det skal være trygt, når man vidner i en straffesag. Siden december 2021 har et ekspertpanel undersøgt, hvordan ofres og vidners møde med retssystemet kan forbedres. Panelet har nu afleveret sin anden og sidste afrapportering, som indeholder seks anbefalinger om ofres og vidners forhold.

Justitsministeren har anmodet Straffelovrådet om at foretage et gennemsyn af reglerne om sanktionsformer i dansk ret. Gennemsynet er en del af regeringens kommende strafreform og en opfølgning på regeringsgrundlagets dele om alternative strafformer. Justitsministeren har samtidig udpeget en ny formand for rådet.

Et enigt Folketing har i dag vedtaget et lovforslag, som sætter ind mod digitale krænkelser. Loven vil bl.a. kriminalisere grooming, stramme reglerne for sextortion og udvide ”skolelærerparagraffen”. Loven træder i kraft den 1. juli 2023.

En ny delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet viser tegn på, at børn og unge på 10-14 år er mindre tilbøjelige til at begå ny kriminalitet efter at have fået deres sag behandlet i nævnet. Andelen af børn og unge i alderen 10-14 år, der efter en afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet begår ny kriminalitet, er 23 procent. Det tilsvarende tal for 10-14-årige, hvis sager ikke har været for nævnet, er 35 procent.

Nye beregninger fra Justitsministeriet viser, at 46 pct. af registrerede bandemedlemmer er under 25 år, mens gennemsnitsalderen blandt registrerede bandemedlemmer er 26 år. Mandag mødes justitsminister Peter Hummelgaard med SSP-konsulenter og andre medarbejdere fra udvalgte kommuner for at drøfte den forebyggende indsats op til de kommende forhandlinger om en ny bandepakke.

Back to top