Udvalg om Undersøgelseskommissioner afgiver betænkning | Justitsministeriet

På baggrund af erfaringer fra afsluttede kommissioner fremlægger et udvalg nu forslag til, hvordan undersøgelseskommissioner fremover kan arbejde mere effektivt og billigere. Udvalget behandler også alternative undersøgelsesformer, herunder parlamentariske undersøgelser.

Udvalget om Undersøgelseskommissioner blev nedsat i november 2016 og har bl.a. haft til opgave at samle erfaringer fra undersøgelseskommissioner, der har afsluttet deres arbejde og overveje mulige ændringer og effektiviseringer af undersøgelseskommissionsordningen. Udvalget fik i 2017 ved et tillægskommissorium også til opgave at overveje behovet for at supplere de nuværende undersøgelsesformer i den offentlige forvaltning med alternative former for undersøgelser, herunder parlamentariske undersøgelser.

Udvalget har nu afgivet endelig betænkning i forlængelse af sin deludtalelse fra maj 2017 med erfaringsopsamlingen fra gennemførte undersøgelseskommissioner.

I forhold til undersøgelseskommissioner foreslås bl.a. en større grad af målretning af kommissorierne, styrkelse af kommissionsformandens kompetence til at tilrettelægge undersøgelsen, at kommissionen selv kan fastsætte bisiddersalær, samt at kommissionen kan lægge større vægt på hensynet til at undgå forsinkelse ved beslutninger om at tilbagekalde en bisidder mv. Udvalget foreslår også en række effektiviseringer i forbindelse med den praktiske nedsættelse, herunder etablering af lokaler, materialesamling og udpegning af medlemmer.

Udvalgets forslag danner baggrund for et lovudkast. De fleste af udvalgets anbefalinger egner sig imidlertid ikke til at blive udmøntet i lovregulering, men kan implementeres i praksis for at sikre hurtigere og mere effektive kommissionsundersøgelser.

Udvalget har desuden belyst alternative undersøgelsesformer til undersøgelseskommissioner. Udvalget peger bl.a. på fordele og ulemper ved forskellige modeller for parlamentariske undersøgelsesformer, men kommer i overensstemmelse med kommissoriet ikke med en anbefaling i forhold til disse.

Betænkningen med lovudkastet er nu fremsendt til Udvalget for Forretningsordenen og Retsudvalget samt sendt i offentlig høring.

Fakta

Læs udvalgets kommissorium og betænkning her

Læs udvalgets delbetænkning med erfaringsopsamling fra maj 2017 her

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top