Undersøgelseskommissionen om SKAT afgiver delberetning om udbyttesagen | Justitsministeriet

Undersøgelseskommissionen om SKAT har afleveret en delberetning til justitsministeren. Delberetningen er blevet sendt til Folketinget.

Delberetningen indeholder de forklaringer, der er afgivet for kommissionen i perioden fra marts 2019 til december 2020 vedrørende undersøgelsen af tillægskommissoriet om forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat. Delberetningen indeholder endvidere en ekstrakt, som kommissionen har udarbejdet og anvendt under afhøringerne. Ekstrakten er den samling af dokumenter med særlig relevans for undersøgelsen, der har dannet grundlag for vidneafhøringerne. Delberetningen indeholder ikke kommissionens redegørelse for det faktiske forløb og retlige vurderinger.

Kommissionens delberetning er blevet sendt til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen og til Folketingets Skatteudvalg.

Undersøgelseskommissionen om SKAT har udeladt en række oplysninger fra delberetningen, herunder af hensyn til den strafferetlige efterforskning, der varetages af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Justitsministeriet har i medfør af lov om undersøgelseskommissioner § 32, stk. 2, efter anmodning fra Skattestyrelsen undtaget en række oplysninger fra offentliggørelse, herunder af hensyn til samarbejdet med udenlandske myndigheder og Skattestyrelsens nuværende kontrolpraksis.

Baggrund

1. Justitsministeren nedsatte den 13. september 2017 i medfør af § 1, stk. 1, i lov om undersøgelseskommissioner en kommission til undersøgelse af SKAT. Undersøgelseskommissionen har til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til

  • forvaltningen af inddrivelsesområdet og planlægningen, udviklingen, idriftsættelsen og nedlukningen af det digitale inddrivelsessystem EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem),
  • sammenlægningen af den statslige og kommunale inddrivelsesmyndighed i SKAT og
  • beslutningsgrundlaget for, implementeringen af og opfølgningen på de generelle effektiviseringstiltag i SKAT.

Undersøgelsen og redegørelsen skal omfatte perioden fra 2002 til tidspunktet for kommissionens nedsættelse. I sammenhæng med undersøgelsen af de nævnte forhold skal undersøgelseskommissionen bl.a. belyse skiftende skatteministres og Skatteministeriets koncerns og eventuelle andre ministres og ministeriers, herunder Finansministeriets, rolle i de trufne beslutninger.

Ved tillægskommissorium af 9. april 2018 for Undersøgelseskommissionen om SKAT anmodede Justitsministeriet Undersøgelseskommissionen om SKAT om, at forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat inddrages i arbejdet. Undersøgelsen omfatter perioden fra 2010 indtil kommissionens nedsættelse den 13. september 2017.

Det fremgår af pkt. 10 i undersøgelseskommissionens kommissorium, at undersøgelseskommissionen opfordres til at tilrettelægge sit arbejde således, at den undervejs i undersøgelsens forløb kan afgive delberetninger om et eller flere af de beskrevne begivenhedsforløb, hvis det efter undersøgelseskommissionens skøn er forsvarligt at afgive sådanne delberetninger.

2. Kommissionen har, som det fremgår af kommissionens orientering nr. 13 af 16. december 2020, skønnet, at det vil være forsvarligt at afgive en delberetning med forklaringerne for kommissionen i perioden fra marts 2019 til december 2020 vedrørende undersøgelsen af tillægskommissoriet. Kommissionen har i denne forbindelse taget hensyn til de involveredes retssikkerhed, det samlede tidsforbrug for undersøgelsen samt mulighederne for at gennemføre den videre undersøgelse og give en sammenhængende fremstilling af et eller flere af de undersøgte begivenhedsforløb.

I tillæg hertil har kommissionen besluttet, at delberetningen skal omfatte den ekstrakt, som kommissionen har udarbejdet og anvendt under afhøringerne, og som består af dokumenter af særlig relevans for undersøgelsen.

Kommissionen har vurderet, at det ikke vil være forsvarligt at afgive en delberetning vedrørende tillægskommissoriet, der omfatter retlige vurderinger. Kommissionen har i den forbindelse fundet, at retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger at drage nogen til ansvar, for en del vidners vedkommende bør afvente yderligere undersøgelser af en række mere generelle og strukturelle forhold vedrørende hovedkommissoriet, herunder ved afhøringer.

Yderligere oplysninger om Undersøgelseskommissionen om SKAT kan findes på kommissionen hjemmeside.

Læs delberetningen her.

Ekstrakt 1 (side 1-396).

Ekstrakt 2 (side 397-606).

Ekstrakt 3 (side 607-899).

Ekstrakt 4 (side 900-1275).

Ekstrakt 5 (side 1276-1612).

Ekstrakt 6 (side 1613-1709).

Ekstrakt 7 (side 1710-1821).

Ekstrakt 8 (side 1822-2138).

Ekstrakt 9 (side 2139-2277).

Ekstrakt 10 (side 2278-2455).

Ekstrakt 11 (side 2456-3068).

Ekstrakt 12 (side 3069-3644).

Ekstrakt 13 (side 3645-3723).

Ekstrakt 14 (side 3724-3783).

Ekstrakt 15 (side 3784-3899).

Ekstrakt 16 (side 3900-4462).

Ekstrakt 17 (side 4463-4498).

Ekstrakt 18 (side 4499-5000).

Ekstrakt 19 (side 5001-5660).

Ekstrakt 20 (side 5661-6000).

Ekstrakt 21 (side 6001-6619).

Ekstrakt 22 (side 6620-7281).

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top