Civil- og Fuldbyrdelsesafdelingen | Justitsministeriet

Anne-Mette Lyhne

Afdelingschef i Civil- og Fuldbyrdelsesafdelingen Anne-Mette Lyhne Jensen

Kommitteret Lennart Houmann.

Under Civil- og Fuldbyrdelsesafdelingen hører:

Formueretskontoret

Kontorchef Camilla Hellesø Nielsen.

Formueretskontoret har ansvaret for en række områder, som borgerne kommer i berøring med hver dag. Blandt de områder, der hører til i Formueretskontoret er:

 • forbrugerområdet (bl.a. forbrugeraftaleloven, købeloven, pakkerejseloven og huseftersynsordningen)
 • aftaleretten (bl.a. aftaleloven, kreditaftaleloven og forsikringsaftaleloven)
 • erstatningsretten (bl.a. erstatningsansvarsloven, offererstatningsloven og produktansvarsloven)
 • tinglysning og pant
 • forældelse
 • fonde (ikke-erhvervsdrivende)
 • indsamlingsområdet
 • fremtidsfuldmagtsordningen
 • erhvervelse af fast ejendom ( herunder ”sommerhusreglen”)
 • auktionsledere og handel med brugte genstande (marskandisere)

Formueretten har snitflader til mange områder uden for Justitsministeriets ressort, og hovedparten af kontorets opgaver involverer samarbejde med andre ministerier og myndigheder samt en bred kreds af eksterne interessenter, herunder finanssektoren, erhvervslivet samt interesseorganisationer som Forbrugerrådet Tænk og Børns Vilkår. Kontoret bistår således i høj grad andre ministerier i deres udmøntning af regeringens politik, ligesom kontoret rådgiver og sparrer med andre myndigheder i forhold til deres opgave­varetagelse. Mange formueretlige regler udspringer af EU-regulering, og kontoret varetager derfor også en del EU-relaterede opgaver, bl.a. forhandling af forslag til nye retsakter (der typisk ikke er omfattet af retsforbeholdet) og efterfølgende gennemførelse af disse i dansk ret.

Internationalt kontor

Kontorchef Ulrik Enemark Petersen.

Kontoret har blandt andet ansvar for:

 • Koordination af ministeriets internationale sager, herunder EU-koordination samt forberedelse af RIA-rådsmøder.
 • Repræsentant i regeringens EU-udvalg samt diverse specialudvalg.
 • Brexit.
 • Fængselspladser i udlandet.
 • Internationale aftaler om overførsel af domfældte, retshjælp og udlevering.

Nordatlantkontoret

Kontorchef Marie Mølsted.

Nordatlantkontoret varetager opgaverne på Justitsministeriets område i forhold til Færøerne og Grønland, herunder betjener Rådet for Grønlands Retsvæsen.

Proces- og Insolvensretskontoret

Kontorchef Lisbeth Gro Nielsen.

Proces- og Insolvensretskontoret har ansvaret for at gennemføre regeringens politik vedrørende domstolenes ordning, civilprocesretten, insolvensretten og person- og arveretten.

Kontoret er i den forbindelse ansvarligt for bl.a.:

 • retsplejelovens regler om borgerlige sager 
 • retsplejelovens regler om domstolenes ordning, nævningers og domsmænds udtagelse, sagkyndige dommere, vidner, forkyndelse mv.
 • reglerne om advokater
 • retsafgiftsloven
 • sekretariatsbetjening af Retsplejerådet
 • sekretariatsbetjening af Udvalget om revision af reglerne om retshjælp og fri proces
 • behandling af konkrete anmodninger om grænseoverskridende bevisoptagelse eller forkyndelse i retssager (civilretlige retsanmodninger)
 • konkursloven, herunder reglerne om rekonstruktion og gældssanering
 • sekretariatsbetjening af Konkursrådet
 • reglerne om foged- og skiftesagsområdet
 • værgemålsreglerne
 • reglerne om arv og dødsboskifte

Kontoret har desuden ansvaret for den danske interessevaretagelse i EU og internationale fora inden for kontorets ansvarsområder.

Straffuldbyrdelseskontoret

Fg. kontorchef Thomas Jørn Rasmussen.

Straffuldbyrdelseskontoret har blandt andet ansvar for:

 • Regulering af straffuldbyrdelsesområdet, kriminalforsorgen og det internationale samarbejde om fuldbyrdelse om straf.
 • Straffuldbyrdelsesloven.
 • Straffelovens regler om straffe, prøveløsladelse mv.
 • International overførsel af domfældte, retshjælp og udlevering.
 • Retspsykiatri.
Back to top