Ressourceafdelingen | Justitsministeriet

Jacob Nielsen
Trine Dahl

Afdelingschef i Ressourceafdelingen Jacob Nielsen

HR-chef Trine Dahl

Under Ressourceafdelingen hører:

HR-kontoret

Kontorchef Rebecca Blomqvist Lund.

HR-kontoret varetager HR-opgaver i Justitsministeriet:

 • Rekruttering, ansættelse samt medarbejder- og ledelsesudvikling (primært i forhold til departementet).
 • Organisationsudvikling. Udvikling af HR-politikker.
 • Personaleadministrativ støtte til andre dele af koncernen, herunder chefudnævnelser.
 • Afskedigelses – og disciplinærsager for tjenestemænd.
 • Administration af en række råd, kommissioner og udvalg.
 • Justitsministeriets HR-forum.

Koncernstyringskontoret

Kontorchef Emil Jexner Hamberg.

Koncernstyringskontoret har ansvar for udvikling og drift af de fælles styringsopgaver i Justitsministeriets koncern:

 • Udarbejdelse og opfølgning på mål- og resultatplaner for myndighederne under Justitsministeriet.
 • Sekretariat for Justitsministeriets Koncernledelse og styregruppen herunder.
 • Fører tilsyn på det samlede ministerområde, herunder i forhold til Rigsrevisionens undersøgelser.
 • Understøtter det tværgående samarbejde i koncernen, som bl.a. omfatter politiet, anklagemyndigheden, Domstolsstyrelsen, kriminalforsorgen, Civilstyrelsen og Styrelsen for Forsyningssikkerhed.
 • Leverandør og udvikler af ledelsesinformation og effektive koncernløsninger.
 • Driver større analyser og projekter, herunder optimering og effektivisering af straffesagskæden.   
 • Yder intern data- og evidensdrevet bistand.

Økonomikontoret

Kontorchef Thomas Seremet.

Har ansvar for bevillings- og planlægningssager for det samlede ministerområde:

 • Budgetanalyser, finanslovsproces, udmøntning af flerårsaftaler og aktstykker.
 • Koordinations- og økonomiudvalgssager.
 • Økonomiske konsekvensvurderinger af lovforslag og DUT-sager.
 • Regnskaber, bevillingsafregninger, udgiftsopfølgning, årsrapporter mv. samt rådgivning af ministerområdet vedrørende regnskabsforvaltning.

Koncerndigitaliseringskontoret

Kontorchef Emil Sølver Rehling.

Koncerndigitaliseringskontoret har ansvar for udvikling af og opfølgning på it-området og cyber- og informationssikkerhedsområdet i Justitsministeriets koncern:

 • Udarbejde og udmønte Justitsministeriets koncernstrategi for data og digitalisering samt Justitsministeriets koncernstrategi for cyber- og informationssikkerhed.
 • Tilsyn med myndighedernes it-projekter og it-systemportefølje.
 • Drive og koordinere arbejdet på digitaliseringsområdet samt cyber- og informationssikkerhedsområdet både tværministerielt og på tværs af Justitsministeriets koncern.
 • Gennemføre ISO 27001 audits på Justitsministeriets område.
Back to top