Udenlandske flag | Justitsministeriet

Udenlandske flag.

Det er som udgangspunkt forbudt her i landet at hejse andet flag end Dannebrog.

Forbuddet omfatter dog ikke fremmede staters gesandter, konsuler og vicekonsuler, som er berettigede til at hejse vedkommende fremmede stats flag fra embeds­kontorer her i landet og for gesandters vedkommende tillige fra deres boliger.

Forbuddet omfatter heller ikke personer, der har fået tilladelse til at hejse en fremmed stats flag.

Du skal søge om tilladelse til flagning med de af Danmark anerkendte staters flag hos politiet. Ansøg her.

Som regel betinges tilladelserne af, at der samtidig flages med dansk flag af mindst samme størrelse og anbragt på en ikke mindre fremtrædende plads. Betingelsen vil efter omstændighederne kunne fraviges i tilfælde, hvor ansøgeren kun råder over én flagstang.

I de tilfælde, hvor ansøgeren kun råder over én flagstang, må der ikke flages med flere flag på samme stang.

Det er dog tilladt private at flage med det grønlandske flag og det færøske flag uden særlig tilladelse. Det er også tilladt at flage med finsk, islandsk, norsk og svensk flag, uden at det er nødvendigt at indhente særlig tilladelse hertil.

Endelig er det tilladt at flage med FN-flaget og det europæiske flag – dvs. EU-flaget – uden særlig tilladelse.

Læs mere her:

Bekendtgørelse nr. 103 af 10. april 1915 om forbud mod at benytte fremmede nationsflag

Bekendtgørelse nr. 373 af 27. august 1948 angående godkendelse af et særligt færøsk flag

Skrivelse nr. 11118 af 5. august 1949 om den rangmæssige orden ved flagning

Cirkulæreskrivelse nr. 11719 af 8. november 1950 til samtlige politimestre m.v.

Bekendtgørelse nr. 262 af 30. oktober 1957 om flagning med de øvrige nordiske landes flag

Lov nr. 222 af 6. juni 1985 om et særligt grønlandsk flag

Cirkulære nr. 145 af 20. oktober 1989 om flagning med de af Danmark anerkendte staters flag

Bekendtgørelse nr. 679 af 20. oktober 1989 om flagning med det europæiske flag

Back to top