Flagning på fartøjer | Justitsministeriet

Danske skibe og lystfartøjer, må som nationalitetsmærke alene føre det almindelige danske handelsflag. Der kan dog ved kongelig resolution meddeles tilladelse til, at skibe, der går i fart på oversøiske havne, som nationalitetsmærke fører danske splitflag med et foreskrevet særligt mærke.

Herudover må dæksbåde (halvdæksbåde), som udelukkende er bestemt til lystfart, føre såkaldt yachtflag, som består af det danske orlogsflag med bogstaverne Y. F. i gult i den øverste firkant nærmest stangen.

Tilladelsen til benyttelsen af yachtflaget bortfalder, hvis fartøjet måtte blive anvendt til fragtfart, passagerfart eller nogen anden art af erhvervsforetagende. Yachtflaget må ikke benyttes på land.

Forordning af 1. januar 1753 om Coffardi-Skibes og Commis-Farernes samt de octrojerede Compagniers Skibes Flag og Giøs, samt Vimpeler og Fløie

Bekendtgørelse nr. 249 af 11. oktober 1957 om benyttelse af yachtflag
 

Back to top