Tibetkommissionen har afgivet sin beretning | Justitsministeriet

Tibetkommissionen konkluderer, at der i Københavns Politi blev givet klart ulovlige ordrer, og at Folketinget modtog urigtige oplysninger i forbindelse med to officielle kinesiske besøg i 2012 og 2013.

Justitsminister Søren Pape Poulsen udtaler:

 

”Undersøgelseskommissionen har konkluderet, at flere demonstranters grundlæggende ret til ytrings- og forsamlingsfrihed er blevet knægtet under to officielle kinesiske besøg i 2012 og 2013, og at Folketinget har modtaget urigtige oplysninger. Det er meget alvorlige forhold. Det skal samtidig understreges, at kommissionen ikke finder grundlag for at drage hverken embedsmænd eller tidligere ministre i de involverede ministerier eller politiets ledelse til ansvar.

Jeg har selvfølgelig en klar forventning om, at myndighederne sikrer, at en sådan sag ikke gentager sig. Jeg har i den forbindelse noteret mig, at myndighederne, mens kommissionen har arbejdet, har ændret en række procedurer. Samtidig giver kommissionens arbejde grundlag for, at myndighederne overvejer, hvilken yderligere læring der kan drages af sagen, så vi sikrer, at det ikke kan ske igen.”

 

Kommissionen konkluderer, at der under to officielle kinesiske besøg i 2012 og 2013 blev givet klart ulovlige ordrer, som i en række tilfælde medførte, at Københavns Politi greb ind over for demonstranter i strid med beskyttelsen af bl.a. forsamlings- og ytringsfriheden.

Kommissionen konkluderer desuden, at der er blevet givet urigtige, vildledende eller ufyldestgørende oplysninger ved besvarelsen af en række spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg om besøgene.

Kommissionen har fundet, at der er fornødent grundlag for at søge et disciplinært ansvar gjort gældende over for to ansatte i Københavns Politi. For så vidt angår en tredje ansat med overordnet strategisk ansvar for Københavns Politis ageren under besøgene, har Kommissionen fundet flere kritisable forhold.

Kommissionen har fundet, at der ikke er grundlag for at antage, at ministre eller ansatte på noget niveau i Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Statsministeriet, Hofmarskallatet og heller ikke den øverste ledelse i Københavns Politi, PET og Rigspolitiet havde kendskab til generelle eller konkrete ordrer i Københavns Politi eller i øvrigt over for Københavns Politi har fremsat opfordringer mv. til at foretage ulovlige indgreb. Kommissionen har heller ikke fundet grundlag for at kritisere, at der ikke fra denne personkreds blev grebet ind over for de ulovlige ordrer, eller for at antage, at de har været vidende om, at der blev givet urigtige, vildledende eller ufyldestgørende oplysninger til Folketingets Retsudvalg.

For så vidt angår et officielt kinesisk besøg i 2014, har kommissionen lagt til grund, at politiet ikke hindrede borgere i at demonstrere, og at svarene på Retsudvalgets spørgsmål om besøget ikke indeholdt urigtige, vildledende eller ufyldestgørende oplysninger.

Kommissionens beretning er blevet sendt til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen og Folketingets Retsudvalg.

Beretningens fem bind kan tilgås i PDF-format herunder. En trykt udgave af beretningen vil desuden kunne afhentes i dag i tidsrummet kl. 10.00-10.30 i Justitsministeriets reception, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Beretningen er optrykt i et begrænset antal eksemplarer, så der vil alene kunne udleveres ét eksemplar af beretningen til hver person. For så vidt angår journalister, vil hvert medie dog kunne få udleveret to eksemplarer af beretningen.

Kommissionens sammenfatning og vurdering af det faktiske forløb findes i beretningens kapitel 3. Kapitel 4 indeholder kommissionens retlige vurderinger. Kommissionens konklusioner er opsummeret i beretningens kapitel 2.

 

Baggrund

Den daværende regering besluttede den 2. oktober 2015 at nedsætte undersøgelseskommissionen.

Kommissionen blev nedsat den 23. december 2015 og fik til opgave at undersøge og redegøre for dels begivenhedsforløbet, som knytter sig til politiets handlinger over for personer under det kinesiske statsbesøg i København i 2012 og ved to senere kinesiske besøg i København i 2013 og 2014, dels det efterfølgende forløb i forbindelse med besvarelser af spørgsmål fra Folketinget om politiets handlinger ved de pågældende besøg.

Kommissionen skulle som led i sin undersøgelse af førstnævnte begivenhedsløb bl.a. undersøge og redegøre for baggrunden for politiets handlinger i forhold til demonstrationer og andre meningstilkendegivelser fra personer i forbindelse med de nævnte besøg. Kommissionen skulle i den forbindelse bl.a. undersøge og redegøre for indholdet af de instruktioner mv. om politiets opgavevaretagelse, der blev givet til det politipersonale, som konkret udførte politiets opgaver i forbindelse med de pågældende besøg, tilblivelsen af sådanne instruktioner mv., og i hvilket omfang andre statslige myndigheder end Københavns Politi har været involveret i forløbet omkring tilblivelsen af sådanne instruktioner mv.

Kommissionen skulle som led i sin undersøgelse af det efterfølgende forløb undersøge og redegøre for, i hvilket omfang der blev afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til Folketinget eller fortiet oplysninger af væsentlig betydning for Folketingets bedømmelse af sagen. I den forbindelse skulle kommissionen bl.a. undersøge og redegøre for sagsbehandlingen i Justitsministeriet, Rigspolitiet, Københavns Politi og andre involverede myndigheder i forbindelse med udarbejdelsen af besvarelser til Folketinget og for, hvad der har været af møder, korrespondance og andre kontakter mellem de respektive myndigheder.

Yderligere oplysninger om Tibetkommissionen kan findes på kommissionens hjemmeside.

 

Det følger af bestemmelsen i § 56 i Folketingets Forretningsorden, at kommissionens beretning nu skal behandles af Folketingets Udvalg for Forretningsordenen. Udvalget afgiver en beretning over kommissionsberetningen.

 

Bind 1

 

Bind 2

 

Bind 3

 

Bind 4

 

Bind 5

 

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top