Ekspertpanel afleverer første afrapportering med forslag til bedre beskyttelse af ofre for og vidner til bandekriminalitet | Justitsministeriet

Det skal være en tryg oplevelse at vidne i en straffesag, og ofre for kriminalitet skal mødes med forståelse og støtte. Derfor nedsatte den foregående justitsminister i december 2021 et offer- og vidnepanel, som har til opgave at undersøge mulighederne for at styrke ofres og vidners beskyttelse og tryghed i mødet med retssystemet. Panelet har nu afleveret sin første afrapportering.

For de fleste danskere vil mødet med retssystemet være noget, der kun sker én gang i løbet af et liv, hvis nogensinde. Derfor er det vigtigt, at mødet bliver så trygt og vellykket som muligt for vidner og ofre, så de på bedst mulig vis kan komme videre i livet.

Den foregående justitsminister Nick Hækkerup nedsatte i december 2021 et offer- og vidnepanel, som har til opgave at undersøge behovet for at styrke ofres og vidners møde med retssystemet. Offer- og vidnepanelet skal bidrage til, at ofre og vidner føler sig set, hørt og taget alvorligt og får en tryg og tillidsfuld oplevelse, så mødet med retssystemet bliver så vellykket som muligt, og tilliden til systemet opretholdes.

Ekspertpanelet har nu afsluttet sin første fase, hvor mulighederne for at sikre bedre beskyttelse til ofre for og vidner til organiseret og banderelateret kriminalitet er blevet undersøgt. Det er konklusionerne på denne fase, som nu er blevet afleveret til justitsminister Mattias Tesfaye.

Offer- og vidnepanelet har fremsat følgende 4 anbefalinger:

Ekspertpanelet anbefaler for det første, at Justitsministeriet – i samarbejde med relevante aktører –afsøger mulighederne for at få etableret en model for midlertidig omplacering af ofre og vidner i sager om organiseret kriminalitet.

Ekspertpanelet anbefaler for det andet, at fremgangsmåden ved indenretlige afhøringer (vidneforklaringer i retten før hovedforhandlingen) bør ændres, således at afhøringen under hovedforhandlingen begynder med en dokumentation af ofrets eller vidnets indenretlige forklaring, og at den resterende afhøring fokuseres på supplerende spørgsmål.

Ekspertpanelet anbefaler for det tredje, at retsplejelovens § 856 ændres, således at det fremover bliver muligt at føre samtlige tiltalte ud af retslokalet, når et vidne skal afhøres, uanset om de pågældende er tiltalt for det forhold, som vidnet skal afgive forklaring om.

Ekspertpanelet anbefaler endelig, at der bør udarbejdes mere målrettet materiale til bestemte grupper af ofre og vidner, således at disse får et mere klart og realistisk billede af den vejledning og støtte og de tilbud, som er tilgængelige i det konkrete tilfælde. Panelet tilkendegiver dog samtidig at ville se nærmere på dette under panelets arbejde i fase 2 om ofre og vidners forhold generelt.

Justitsminister Mattias Tesfaye siger:

”Ofre og vidner skal føle sig trygge, så usikkerhed og frygt for repressalier ikke medvirker til, at de er tilbageholdende med at anmelde forbrydelser eller afgive forklaring i straffesager. Derfor er det vigtigt at beskytte ofre og vidner. Det gælder ikke mindst i sager om organiseret kriminalitet og bandekriminalitet. Jeg er glad for panelets anbefalinger. Og jeg vil nu bede mit embedsværk se på, hvordan vi kan bruge anbefalingerne i det videre arbejde med at styrke ofre og vidners tryghed i mødet med retssystemet.”

Ekspertpanelets arbejde foregår i to faser. Første fase er blevet brugt til at undersøge mulighederne for at sikre bedre beskyttelse til ofre for og vidner til organiseret og banderelateret kriminalitet. I anden fase vil panelet beskæftige sig mere generelt med ofres og vidners forhold. Fase 2 forventes afsluttet senest ved udgangen af september 2022.

Offer- og vidnepanelet er sammensat af repræsentanter fra følgende myndigheder og organisationer mv.:

Formand fra Justitsministeriet. Medlemmer fra Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Dommerforeningen, Offerrådgivningen, Danner, Red Barnet, Det Kriminalpræventive Råd, Advokatsamfundet, Landsforeningen af Forsvarsadvokater og Københavns Universitet.

Kommissorium for offer- og vidnepanelet:

Du kan læse kommissoriet her. 

Baggrund

Offer- og vidnepanelet er ikke det første ekspertpanel, som har skullet forholde sig til ofres og vidners møde med retssystemet. Folketinget vedtog den 10. februar 2022 enstemmigt et lovforslag om bl.a. styrket rådgivning til ofre for seksuelle overgreb som opfølgning på en række anbefalinger fra et ekspertpanel, der havde set på, hvordan forholdene for ofre for voldtægt kunne forbedres. Ekspertpanel vil løfte indsatsen mod voldtægt – Justitsministeriet

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top