Bredt flertal enige om ny bandepakke | Justitsministeriet

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er enige om en ny bandepakke med i alt 44 nye initiativer, der skal sætte bredt ind mod bandernes uvæsen og sikre betydelige og mærkbare konsekvenser for bandernes brutale vold og samfundsundergravende aktiviteter. Som led heri er aftalepartierne enige om at nedsætte en kriminalitetsforebyggelseskommission, der skal komme med forslag til at styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde på tværs af myndigheder.

Regeringen er enig med Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige om, at banderne i endnu højere grad skal mærke, at samfundet ikke tolererer deres kriminalitet og utryghedsskabende adfærd.

Den hårde kerne, der har valgt kriminalitet som levevej, skal væk fra gaden, så der bliver plads til at forstærke den forebyggende indsats.

Der skal tages bedre hånd om unge på kanten af bandekriminalitet. Regeringen og partierne er enige om, at det er vigtigt at få fat i de unge, inden banderne får tag i dem. De hårde tiltag skal gå hånd i hånd med forebyggelsen.

Der skal sættes ind over for bandernes økonomiske kriminalitet og myndighederne skal have de nødvendige redskaber til effektivt at kunne efterforske og bekæmpe bandernes kriminalitet og holde lokalsamfundene trygge.

Bandepakke IV indeholder i alt 44 initiativer, der over en bred kam sikrer et strammere greb om banderne, så vi får trygge nabolag i hele Danmark.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

– Den organiserede kriminalitet og bandernes vold gør vores lokalsamfund utrygge. I 2023 har vi set drab, knivstikkerier, eksplosioner og voldelige overfald. Vi må aldrig acceptere en udvikling i Danmark, som den vi har set i Sverige. De tidligere bandepakker har sikret et konstant pres på banderne. Og det pres skal vi blive ved med at holde. Derfor vil jeg gerne sige tak til mine kolleger for gode og konstruktive drøftelser i forhandlingslokalet. Jeg er stolt af den meget ambitiøse bandepakke, vi i dag kan præsentere sammen.

Preben Bang Henriksen (V):

– Bander og rockergrupperinger skaber fortsat utryghed i vores samfund. Vold, ulovlig våbenbesiddelse og økonomisk kriminalitet. Det er samfundsundergravende og skal mødes med hårdere konsekvenser. Derfor er Venstre stolte af Bandepakke IV, der rummer mange nye initiativer, som slår endnu hårdere ned på banderne, bl.a. skærper vi straffen for ydmygelsesvold og fordobler straffen for økonomisk kriminalitet. Bandemedlemmer skal i endnu højere grad mærke, at deres handlinger har konsekvenser.

Tobias Grotkjær Elmstrøm (M):

– Det er vigtigt, at vi forsætter med at presse banderne. Vi må som samfund aldrig acceptere den utryghed og kriminalitet, som bandekriminalitet kan skabe. Det kan de fleste blive enige om. Men jeg er mere fokuseret på de tiltag, som skal sikre, at der kommer færre bandemedlemmer i fremtiden. Her skal vi gøre mere med forebyggende tiltag i samarbejde med kommune, politi og sociale myndigheder. Med den nye bandepakke, kan unge mennesker på kanten af samfundet, som ikke har en krone på lommen, nu få et kommunalt fritidsjob. Det kan nogle gange være nok til at få dem væk fra en kriminel løbebane. Samtidig styrker vi nu også exit-programmerne i den nye bandepakke, så familier og pårørende får psykologhjælp og mulighed for at flytte med ex-bandemedlemmer væk fra kriminaliteten. Forebyggelse og styrkelse af exitprogrammer er altså en afgørende del af pakken, som vi i Moderaterne tror på, vil skabe et tryggere samfund på den lange bane.

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF):

– Det er et fælles ansvar at bekæmpe bandekriminaliteten. SF har krævet fokus på at styrke efterforskningen, forebyggelse og på at begrænse bandernes synlighed. Det kommer der. SF er bl.a. med, fordi vi har fået den forebyggelseskommission, vi tidligere har foreslået. Men også fordi vi har fået sat penge af til SSP-samarbejdet og lukker for de brodne kar i leasingbranchen med en certificeringsordning. Men ingen tidsler uden torne: Til gengæld synes vi, det er voldsomt uklogt at belaste Kriminalforsorgen med strafskærpelser på et tidspunkt, hvor den er i knæ, men det må stå for regeringens egen regning.

Betina Kastbjerg (DD):

– Bandemedlemmer og kriminelle er nogle af de største fjender mod vores samfund. Deres brutale og afstumpede adfærd kan og skal ikke accepteres, og derfor sætter vi nu hårdt mod hårdt. Det gør vi bl.a. ved at indføre hårdere straffe, mens vi samtidig giver politiet flere beføjelser og værktøjer til at efterforske forbrydelser ved hjælp af øget videoovervågning.

Steffen Larsen (LA):

– For Liberal Alliance har det været vigtigt at finde den rette balance, så vi får sat foden ned over for banderne, men uden at det går ud over retssikkerheden for helt almindelige, lovlydige danskere. Vi har lagt vægt på, at tiltagene skal have en effekt og ikke bare være symbol politik. Jeg synes, at vi har fundet den rette balance, og vi er godt tilfredse med den aftale, vi har indgået.

Mai Mercado (KF):

– Bandepakken er meget konservativ. Den indeholder en del politik, vi selv har foreslået tidligere. Det gælder blandt andet skærpelse af knivloven, og at bandemedlemmer selvfølgelig ikke skal have offererstatning. Noget af det vigtigste for os er, at vi nu hæver straffen for ydmygelsesvold markant. Det har vi kæmpet for siden 2021.

Zenia Stampe (RV):

– Vi synes, bandeforhandlingerne generelt har fokuseret alt for ensidigt på straf. Vi kunne stille os på sidelinjen og kritisere. Men det får vi hverken mindre straf eller mere forebyggelse af. Så vi har i stedet bidt os fast til forhandlingsbordet for at bringe mere forebyggelse og resocialisering ind i bandepakken. Det er lykkedes. Så selvom vi stadig synes, at straf fylder for meget, så har forebyggelse fået en mere central placering i bandepakken, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at bringe mere balance ind i bandebekæmpelsen i fremtiden.

Mette Thiesen (DF):

– I Dansk Folkeparti vil vi ikke acceptere rocker- og bandekriminalitet i Danmark. Denne pakke er fyldt med fine initiativer, der bestemt er et skridt i den rigtige retning. I Dansk Folkeparti ville vi dog gerne gå langt videre. Udenlandske bandekriminelle bør udvises konsekvent – og alene fordi de er bandemedlemmer. Har de fået statsborgerskab, bør det fratages og de udvises. Det vil også effektivt afskrække kommende bandemedlemmer. Denne pakke er et skridt i den rigtige retning, men skal vi løse problemerne rigtigt, skal der langt hårdere midler til. Det ønsker vi i Dansk Folkeparti. Vi sætter nemlig danskerne først.

Pernille Vermund (NB):

– Vi ved, at vold avler vold, og at børn, der udsættes for vold i hjemmet, har større tendens til selv at blive voldelige. Vi ved også, at der i hjem med ikke-vestlig baggrund er væsentligt flere børn, der bliver udsat for vold. Derfor har en vigtig prioriteret for os været at få stoppet volden mod børn og dermed fødekæden til bandemiljøet. For Nye Borgerlige er det utvivlsomt, at der er en sammenhæng mellem årtiers fejlslagen udlændingepolitik og forråelsen i bandekriminalitet. Vi havde gerne set en aftale, hvor kriminelle udlændinge i højere grad bliver udvist, men konstaterer, at der ikke er flertal for dette.

Bjørn Brandenborg (S):

– Socialdemokratiet vil ikke acceptere kriminelle galninge, der skyder i gaderne og skaber utryghed hos almindelige borgere. Det er ikke foreneligt med det værdisæt, vi vil have som samfund. Derfor er jeg meget tilfreds med, at regeringen og et bredt flertal nu har aftalt, at vi sætter hårdere ind over for bandernes forråelse, forretning og fødekæde, så banderne får sværere ved at rekruttere nådesløst blandt vores børn og unge og udnytte den danske velfærdsstat og begå samfundsundergravende økonomisk kriminalitet.

 

Læs aftaleteksten her.

Bandepakke IV – Trygge nabolag i hele Danmark

Fødekæden

 1. Nedsættelse af en kriminalitetsforebyggelseskommission
 2. Fokuseret SSP-samarbejde skal afskærme brødre til bandemedlemmer fra bandemiljøet
 3. Videreudvikling og udbredelse af knock-knock-strategi
 4. Videregivelse af fortrolige oplysninger om personer over 18 år til forældre og andre med lignende tætte relationer
 5. Rekruttering af børn og unge til kriminalitet skal gøres ulovligt
 6. Børn og unge i fødekæden til banderne skal i øget omfang i Ungdomskriminalitetsnævnet
 7. Kommunale lommepengejob skal vise børn og unge vejen væk fra kriminalitet
 8. Øget fleksibilitet i ungekriminalforsorgens tilsyn med børn og unges efterlevelse af forbedringsforløb
 9. Finansiering af SSP-Samrådets arbejde

Strammere greb og større retfærdighed.

 1. Styrket opholdsforbud
 2. Forbud mod kontakt med andre bandemedlemmer
 3. Skærpet straf for vold og ulovlig tvang af ydmygende karakter
 4. Dømte bandemedlemmer skal kunne fratages børne- og ungeydelser
 5. Skærpet kontrol og tilsyn med prøveløsladte bandemedlemmer
 6. Begrænsning af bandemedlemmers adgang til offererstatning
 7. Tryggere møde med retssystemet for vidner og ofre

Våben

 1. Bandernes knivoverfald skal have hårdere konsekvenser
 2. Større konsekvens for ulovlig besiddelse af kniv
 3. Fordobling af strafferammen for våbenlagre
 4. Intensiveret kontrol med skytteforeninger
 5. Styrket indsats mod gas- og signalvåben
 6. Større kriminalteknisk kapacitet i sager om skyderier
 7. Landsdækkende frit lejde-aktion

Forretningen

 1. Udvidet Al Capone-samarbejde
 2. Dobbelt straf for bandernes økonomiske kriminalitet
 3. Bandernes udnyttelse af leasingbranchen skal stoppes
 4. Nattelivsforbud skal forhindre narkosalg
 5. Stærkere efterforskning af kryptovaluta
 6. Udvidelse af muligheden for konfiskation af formuegoder
 7. Udvidelse af politiets muligheder for hemmelig ransagning
 8. Udvidelse af den tidsmæssige udstrækning af forsvarerpålæg m.v.
 9. Undersøgelse af hvordan der kan indføres en licensordning for virksomheder, der udbyder leasing af motorkøretøjer

Flere og bedre værktøjer til myndighederne

 1. Udvidelse af politiets mulighed for at anvende civile agenter
 2. Udvidelse af politiets mulighed for telefonaflytning
 3. Forstærket efterretningsbillede i kriminalforsorgen
 4. Bedre forudsætninger for at forbyde rockerborge og bandeklubhuse
 5. Politiets kapacitet til dekryptering styrkes
 6. Øget udveksling af oplysninger om bandemedlemmer i forbindelse med løsladelse
 7. Styrkelse af exit-indsats
 8. Udvidelse af afstandskravet for tv-overvågning

Grænseoverskridende kriminalitet

 1. Politiets indsats mod grænseoverskridende kriminalitet skal styrkes
 2. Afvisning og administrativ udvisning af tilrejsende bandekriminelle
 3. Et nyt rejseforbud til personer, der er dømt for grov grænseoverskridende kriminalitet
 4. Udvisningsdømte bandemedlemmer har ingen fremtid i Danmark

Fakta om bandesituationen i Danmark

 • Ved udgangen af juni 2023 var der registreret 1.322 personer som tilknyttet en rocker- eller bandegruppering. Disse personer er ved udgangen af juni 2023 registreret med 1.882 overtrædelser af straffeloven, lov om euforiserende stoffer eller våbenloven. Læs mere her.
 • Regeringen præsenterede den 6. september 2023 to nye tiltag, som skal hjælpe politiet i kampen mod den organiserede narkotikakriminalitet på bl.a. Pusher Street: Det skal være muligt for politiet at indføre en målrettet skærpet strafzone på Christiania, hvor der foregår åbenlys og organiseret handel med ulovlige stoffer, og der skal være hårdere straffe for at overtræde zoneforbud. Herudover vil regeringen gøre det lettere at varetægtsfængsle de personer, som overtræder et zoneforbud. Justitsministeriet sendte den 29. september 2023 et lovforslag i høring, der skal gennemføre initiativerne. Lovforslaget forventes fremsat i november 2023 med henblik på ikrafttræden den 1. januar 2024. Læs mere her.
 • I 2022 rejste politiet knap 1.000 sigtelser (990) i banderelaterede sager om økonomisk kriminalitet. I første halvår af 2023 rejste politiet i alt 636 sigtelser mod rockere og bandemedlemmer for økonomisk kriminalitet. Sigtelserne spænder over forskellige sagstyper, men størstedelen angår hvidvask (274 sigtelser), databedrageri (173 sigtelser) og bedrageri (84 sigtelser). Læs mere her.
 • I Justitsministeriets Tryghedsundersøgelse 2022 angiver godt tre ud af ti (31 pct.) borgere i de særligt udsatte boligområder (SUB-områder), at de har oplevet rocker- og bandeaktiviteter i deres nabolag, mens det samme gælder for én ud af ti borgere i resten af landet. Læs mere her.
 • Hvert fjerde bandemedlem har en bror, der også er eller har været bandemedlem eller rocker: En tidligere undersøgelse foretaget af Justitsministeriet viser, at 26 pct. af registrerede bandemedlemmer har en bror, der også er eller har været registreret som bandemedlem eller rocker. 8 pct. af registrerede rockere har en bror, der også er eller har været registreret som rocker- eller bandemedlem. Læs mere her.
 • Næsten halvdelen af registrerede bandemedlemmer er under 25 år: Ved udgangen af 2022 var 46 pct. af registrerede bandemedlemmer yngre end 25 år. 11 pct. af registrerede rockere var yngre end 25 år. Gennemsnitsalderen på registrerede bandemedlemmer var 26 år. Og gennemsnitsalderen på registrerede rockere var 39 år. Læs mere her.
 • Politiet har fra den 1. januar 2023 til den 3. juli 2023 rejst over 300 sigtelser (303) blandt 15-18-årige for overtrædelse af knivlovens § 1 for ulovlig besiddelse af kniv på et offentligt tilgængeligt sted. I 2018 var der i alt 306 sigtelser blandt 15-18-årige, mens det samlede antal sigtelser for denne aldersgruppe i 2022 var 589. Læs mere her.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 29 63 25 39
Back to top