Regeringen igangsætter arbejde med selvstændig kriminalisering af krigsforbrydelser | Justitsministeriet

Justitsminister Peter Hummelgaard har i samarbejde med udenrigsministeren og forsvarsministeren nedsat et udvalg, der bl.a. skal udarbejde forslag til, hvordan en selvstændig kriminalisering af tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden kan indføres i dansk straffelovgivning.

Regeringen vil i lyset af situationen i Ukraine indføre en selvstændig kriminalisering af tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i dansk straffelovgivning. Krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden er så alvorlige forbrydelser, at det internationale samfund – inklusive Danmark – har etableret Den Internationale Straffedomstol til deres retsforfølgelse. Men forbrydelsernes alvor bør også afspejles i dansk straffelovgivning. Udvalget skal komme med et forslag til, hvordan det kan ske.

Ruslands militære aggression mod Ukraine har desuden givet regeringen fornyet anledning til at overveje, om Danmark skal tilslutte sig aggressionsforbrydelsen. Derfor får udvalget også til opgave at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for regeringens stillingtagen til, om Danmark skal ratificere ændringen til Rom-statutten om aggressionsforbrydelsen.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

Der er sket modbydelige og umenneskelige forbrydelser i Ukraine som følge af den russiske aggression. Vi skal sende et klart signal til omverdenen og ikke mindst ofrene om, at tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden er så alvorlige, at alle må stå sammen og tage afstand. Regeringen vil derfor ændre straffeloven, så tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden bliver selvstændigt kriminaliseret i Danmark. Danmark er og bliver ikke et fristed for krigsforbrydere.”

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger:

”Ruslands aggression mod Ukraine har med al tydelighed vist, at vi er nødt til at værne om den internationale retsorden, som er fundamentet for fredelig sameksistens mellem alle lande. Det er vigtigt, at vi med nedsættelse af dette udvalg får undersøgt mulighederne for dansk tiltrædelse af aggressionsforbrydelsen under Den Internationale Straffedomstol.”

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen siger:

Vi skal gøre, hvad vi kan, for at støtte Ukraines kamp mod Putins Rusland – også når det kommer til at bekæmpe krigsforbrydelser. Krigsforbrydelsesudvalgets arbejde med at gennemføre beslutningen om at kriminalisere tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i dansk lovgivning er derfor af stor vigtighed. For med det arbejde sender Danmark et vigtigt signal, ikke mindst set i lyset af Ruslands fortsatte ulovlige krig mod Ukraine. Jeg ser derfor frem til udvalgets arbejde.

Elna Søndergaard fra DIGNITY siger:

Vi ser frem til at bidrage med vores ekspertise til udvalgets arbejde. En selvstændig kriminalisering af tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, er ikke kun vigtig for at forhindre, at Danmark bliver et fristed for krigsforbrydere. Det er også afgørende for ofrene, at bødlerne bliver retsforfulgt.”

Vibe Klarup, generalsekretær i Amnesty International Danmark, siger:

Amnesty International Danmark finder det glædeligt, at regeringen nu sætter gang i arbejdet med at opdatere Danmarks straffelov, så internationale forbrydelser som krigsforbrydelser, tortur og forbrydelser mod menneskeheden fremover vil være direkte kriminaliseret i dansk lov.

Med arbejdet for at opdatere straffeloven er Danmark på vej mod at styrke det globale værn imod internationale forbrydelser som tortur og krigsforbrydelser. Det sender et vigtigt signal til overlevere om, at Danmark vil gøre sit for at sikre dem retfærdighed, og gør det samtidig klart for nogle af verdens værste forbrydere, at de i Danmark risikerer at blive retsforfulgt for det fulde omfang af deres forbrydelser.”

Peter Vedel Kessing fra Institut for Menneskerettigheder siger:

Krigsforbrydelser rykker med Ruslands ulovlige invasion af Ukraine helt tæt på. Det er ikke utænkeligt, at der kommer krigsforbrydere til Danmark. Derfor er det vigtigt, at regeringen vil undersøge, hvordan dansk lovgivning skal indrettes for at stille krigsforbrydere til ansvar. Jeg ser i hvert fald frem til at bidrage til udvalgsarbejdet med min viden.”

Udvalget forventes at kunne påbegynde sit arbejde snarest og skal så vidt muligt afslutte arbejdet inden udgangen af 2023.

Baggrund

Tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden kan i al væsentlighed straffes efter gældende dansk ret, herunder straffelovens almindelige bestemmelser om bl.a. drab, vold, voldtægt og frihedsberøvelse, som finder anvendelse på handlinger begået i udlandet. Der er endvidere dansk straffemyndighed til at retsforfølge disse forbrydelser.

Der er imidlertid ikke materielle straffebestemmelser, som selvstændigt kriminaliserer tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. For at sende et klart og vigtigt signal til omverdenen og ikke mindst krigens ofre og pårørende ønsker regeringen at indføre straffebestemmelser, som selvstændigt kriminaliserer tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

Aggressionsforbrydelsen er defineret i Rom-statuttens artikel 8 bis, som blev tilføjet til statutten ved en ændring i 2010. Aggressionsforbrydelsen pålægger en stats ledelse, herunder personer, som kan træffe afgørende beslutninger af politisk eller militær karakter, et strafferetligt ansvar for beslutningen om at planlægge, forberede, iværksætte eller udføre ulovlig militær magtanvendelse mod en anden stat, som strider mod FN-pagten. Danmark har endnu ikke tiltrådt ændring til Rom-statutten om aggressionsforbrydelsen.

Udvalget får til opgave at udarbejde forslag til, hvordan en selvstændig kriminalisering af tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden kan indføres mest hensigtsmæssigt i dansk straffelovgivning. Udvalget får derudover til opgave at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for regeringens stillingtagen til, om Danmark skal ratificere ændringen til Rom-statutten om aggressionsforbrydelsen. Udvalget skal på baggrund af sine overvejelser udarbejde et udkast til lovforslag, som indfører selvstændige straffebestemmelser om tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden samt øvrige ændringer af dansk lovgivning, som udvalgets overvejelser giver anledning til, herunder eventuelle lovændringer, som en dansk ratifikation af aggressionsforbrydelsen vil indebære.

Medlemmer af udvalget:

Landsdommer Mette Lyster Knudsen (formand)

Kontorchef i Justitsministeriet Morten Holland Heide

Kontorchef i Udenrigsministeriet Ulf Melgaard

Kontorchef i Forsvarsministeriet Christian Ejby Strøm Karstensen

Vicestatsadvokat i Rigsadvokaten Jessika Auken

Professor ved Aarhus Universitet Lasse Lund Madsen

Lektor ved Syddansk Universitet Martin Mennecke

Peter Vedel Kessing, Institut for Menneskerettigheder

Elna Søndergaard, DIGNITY

Elise Bangert, Amnesty International Danmark

Udvalget sekretariatsbetjentes af Justitsministeriet og Udenrigsministeriet.

Læs kommissorium for udvalget her.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 21 12 28 47
Back to top