Nyt lovforslag: Regeringen vil selvstændigt kriminalisere krigsforbrydelser og visse andre internationale forbrydelser og ratificere aggressionsforbrydelsen | Justitsministeriet

Regeringen tager nu et afgørende skridt mod at styrke dansk lovgivning mod de groveste internationale forbrydelser. Krigsforbrydelsesudvalgets betænkning bliver i dag sendt i offentlig høring, og regeringen varsler på den baggrund et lovforslag til efteråret, der indfører en særskilt kriminalisering af bl.a. krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og tortur i et nyt kapitel i straffeloven. Samtidig ønsker regeringen at ratificere aggressionsforbrydelsen i statutten for Den Internationale Straffedomstol og som følge heraf indføre en bestemmelse om aggressionsforbrydelser i samme kapitel i straffeloven.

I juni 2023 nedsatte justitsministeren Udvalget om selvstændig kriminalisering af tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden samt ratifikation af ændringen til Rom-statutten om aggressionsforbrydelsen. Udvalget fik til opgave at udarbejde forslag til, hvordan særskilte straffebestemmelser om forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og tortur kan indføres mest hensigtsmæssigt i dansk straffelovgivning. Derudover fik udvalget til opgave at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for regeringens stillingtagen til, om Danmark skal ratificere den såkaldte aggressionsforbrydelse i statutten for Den Internationale Straffedomstol.

Udvalget er nu kommet med dets betænkning og foreslår, at der indføres straffebestemmelser om krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og tortur i et nyt kapitel i straffeloven. Folkedrab, der i dag er kriminaliseret i folkedrabsloven, foreslås ligeledes kriminaliseret i samme kapitel.

På baggrund af udvalgets beslutningsgrundlag ønsker regeringen tillige at ratificere aggressionsforbrydelsen i statutten for Den Internationale Straffedomstol. Aggressionsforbrydelsen pålægger en stats ledelse et strafferetligt ansvar for ulovlig militær magtanvendelse mod en anden stat i strid med FN-pagten. Udvalget har udarbejdet et forslag til en dansk straffebestemmelse om aggressionsforbrydelser i det nye kapitel i straffeloven. Udvalget foreslår samtidig, at Danmark ratificerer ti krigsforbrydelser i Straffedomstolens statut, som endnu ikke er ratificeret af Danmark. Dermed vil Danmark have ratificeret samtlige 60 krigsforbrydelser i statutten.

Krigsforbrydelsesudvalgets betænkning bliver nu sendt i offentlig høring, og regeringen forventer på den baggrund at fremsætte lovforslaget til efteråret.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

”Vi står i en tid, hvor der er krig på europæisk grund. Det er vigtigt, at vi sender et klart signal til omverdenen og ikke mindst ofrene om, at vi ikke vil acceptere krigsforbrydelser og lignende grove internationale forbrydelser. Derfor indfører vi nu en selvstændig kriminalisering af krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og tortur i dansk straffelovgivning.”

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger:

”Efter Ruslands aggression mod Ukraine er tiden nu moden til, at Danmark ratificerer aggressionsforbrydelsen i Den Internationale Straffedomstols statut. Med den beslutning sender vi et nødvendigt og tydeligt signal til det internationale samfund om, at vi i Danmark står vagt om den internationale retsorden, og at det ikke må være omkostningsfrit at angribe andre lande. Aggressionsforbrydelser skal retsforfølges, uanset hvor og af hvem forbrydelsen begås. Beslutningen medfører også, at Danmark nu slutter sig til det klare flertal af lande i EU, der har ratificeret aggressionsforbrydelsen.”

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen siger:

”Danmark har altid været en stærk fortaler for fred og retfærdighed på den internationale scene. Med lovforslaget tager vi et vigtigt skridt for at sikre, at de, der begår de mest alvorlige krigsforbrydelser, bliver stillet til ansvar. Ruslands aggression mod Ukraine viser tydeligt behovet for en stærk og resolut indsats mod ulovlig militær magtanvendelse. Ved at kriminalisere krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden og medtage aggressionsforbrydelsen i vores egen lovgivning, sender vi et klart signal om, at Danmark står fast mod alle former for militær aggression.”

Læs betænkningen her

Baggrund

Medlemmer af udvalget

Landsdommer Mette Lyster Knudsen (formand)

Kontorchef i Justitsministeriet Morten Holland Heide

Kontorchef i Udenrigsministeriet Ulf Melgaard

Kontorchef i Forsvarsministeriet Christian Ejby Strøm Karstensen

Vicestatsadvokat i Rigsadvokaten Jessika Auken

Professor ved Aarhus Universitet Lasse Lund Madsen

Lektor ved Syddansk Universitet Martin Mennecke

Peter Vedel Kessing, Institut for Menneskerettigheder

Elna Søndergaard, DIGNITY

Elise Margrethe Randrup Bangert, Amnesty International Danmark

Udvalget sekretariatsbetjentes af Justitsministeriet og Udenrigsministeriet.

Læs kommissorium for udvalget her.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 21 12 28 47
Back to top