Instrukskommissionen har afgivet sin delberetning | Justitsministeriet

Instrukskommissionen har netop afleveret sin delberetning til justitsministeren, og beretningen er sendt til Folketinget.

Delberetningen indeholder en redegørelse for det begivenhedsforløb, der er omfattet af kommissoriet, og kommissionens vurderinger af, hvad der bevismæssigt kan lægges til grund om det faktiske forløb.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Instrukskommissionen har i dag overdraget sin delberetning til Justitsministeriet. Jeg har i overensstemmelse med sædvanlig praksis sendt delberetningen til Folketinget. Af respekt for Folketingets videre behandling af delberetningen finder jeg det på nuværende tidspunkt rigtigst ikke at udtale mig nærmere om beretningens konklusioner.”

 

Kommissionens delberetning er blevet sendt til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen og Folketingets Retsudvalg.

Beretningen kommer til at bestå af i alt syv bind, idet bind 6 først vil foreligge i forbindelse med den endelige beretning. Delberetningens seks bind (bind 1-5 og bind 7) kan tilgås i PDF-format herunder. Delberetningen foreligger endnu ikke i en trykt udgave.

Bind 6 vil komme til at indeholde en gennemgang af det regelgrundlag, der er relevant i relation til spørgsmålet om offentligt ansattes ansvar, ligesom bindet vil indeholde undersøgelseskommissionens retlige vurderinger af dette ansvar. Bindet udkommer forventeligt i foråret/sommeren 2021.

Kommissionens sammenfatning og vurdering af det faktiske forløb findes i delberetningens kapitel 5 og 7. Kommissionens konklusioner er sammenfattet i beretningens kapitel 4.

Baggrund

Undersøgelseskommissionen i sagen om instruksen om adskillelse ved indkvartering i asylsystemet (instrukskommissionen) blev nedsat den 22. januar 2020. Kommissionen har bl.a. til opgave at undersøge og redegøre for, om myndighedernes administration og håndtering af sager om indkvartering af gifte eller samlevende asylansøgere, hvoraf den ene var mindreårig, herunder i tilfælde, hvor parret havde et eller flere fælles børn, er sket i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler og principper og Danmarks internationale forpligtelser, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s konvention om barnets rettigheder.

Kommissionens undersøgelse og redegørelse skal navnlig omfatte Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets pressemeddelelse af 10. februar 2016 om, at ingen mindreårige asylansøgere fremadrettet måtte indkvarteres med en ægtefælle eller samlever samt ministeriets skriftlige såvel som mundtlige instruktioner til Udlændingestyrelsen samt øvrig skriftlig og mundtlig kommunikation i forbindelse med pressemeddelelsen, herunder drøftelser mv. på koncerndirektionsmødet den 10. februar 2016. Kommissionen skal i den forbindelse undersøge og redegøre for grundlaget for og omstændighederne vedrørende tilblivelsen af pressemeddelelsen og ministeriets instruktioner til Udlændingestyrelsen, herunder den rådgivning til ministeren, som blev ydet i forbindelse hermed.

Kommissionen har fundet det muligt og hensigtsmæssigt allerede i december 2020 at afgive en delberetning med en redegørelse for det begivenhedsforløb, der er omfattet af kommissoriet, og kommissionens vurderinger af, hvad der bevismæssigt kan lægges til grund om det faktiske forløb. Det har ifølge kommissionen ikke været muligt at tilrettelægge arbejdet således, at også eventuelle ansvarsvurderinger i forhold til de berørte embedsmænd kunne færdiggøres samtidig. Derfor afgives beretningen i to dele, så beretningens del om ansvarsvurderingerne i forhold til de enkelte embedsmænd først afgives i foråret/sommeren 2021.

Yderligere oplysninger om Instrukskommissionen kan findes på kommissionens hjemmeside [link: https://instrukskommissionen.dk/].

Det følger af bestemmelsen i § 56 i Folketingets forretningsorden, at beretninger fra undersøgelseskommissioner, der vedrører ministres, herunder afgåede ministres, forhold, behandles af Udvalget for Forretningsordenen med henblik på eventuel indstilling om ansvarsspørgsmålet.

Bind 1

Bind 2

Bind 3

Bind 4

Bind 5

Bind 7

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top