Instrukskommissionen har afgivet sidste del af sin beretning | Justitsministeriet

Det sidste bind af kommissionens beretning indeholder kommissionens vurderinger af, om der er grundlag for at gøre et ansvar gældende over for embedsmænd.

Dermed har Instrukskommissionen afsluttet sin undersøgelse. Det sidste bind af beretningen er på sædvanlig vis oversendt til Folketinget.

Instrukskommissionen har fundet, at der for fem medarbejdere er grundlag for, at det offentlige søger at gøre et disciplinært ansvar gældende.

Da det er forventningen, at Rigsretten vil tage stilling til forhold, der er beskrevet i kommissionens beretning, findes det rigtigst, at eventuelle disciplinære forløb som følge af beretningen afventer Rigsrettens dom.

Det vil endvidere blive overvejet, hvad kommissionens mere generelle bemærkninger om forholdet mellem ministre og embedsmænd og rammerne for embedsværkets arbejde giver anledning til.

Beretningen består af i alt syv bind, hvoraf bind 1-5 og bind 7 blev sendt til Folketinget og offentliggjort den 14. december 2020. Beretningens bind 6 kan tilgås i PDF-format herunder.

Bind 6

Beretningens øvrige bind kan findes her

Baggrund

  1. Undersøgelseskommissionen i sagen om instruksen om adskillelse ved indkvartering i asylsystemet (Instrukskommissionen) blev nedsat den 22. januar 2020. Kommissionen har bl.a. haft til opgave at undersøge og redegøre for, om myndighedernes administration og håndtering af sager om indkvartering af gifte eller samlevende asylansøgere, hvoraf den ene var mindreårig, herunder i tilfælde, hvor parret havde et eller flere fælles børn, er sket i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler og principper og Danmarks internationale forpligtelser, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s konvention om barnets rettigheder.Kommissionens undersøgelse og redegørelse har ifølge kommissoriet navnlig skullet omfatte Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets pressemeddelelse af 10. februar 2016 om, at ingen mindreårige asylansøgere fremadrettet måtte indkvarteres med en ægtefælle eller samlever samt ministeriets skriftlige såvel som mundtlige instruktioner til Udlændingestyrelsen samt øvrig skriftlig og mundtlig kommunikation i forbindelse med pressemeddelelsen, herunder drøftelser mv. på koncerndirektionsmødet den 10. februar 2016. Kommissionen har i den forbindelse skullet undersøge og redegøre for grundlaget for og omstændighederne vedrørende tilblivelsen af pressemeddelelsen og ministeriets instruktioner til Udlændingestyrelsen, herunder den rådgivning til ministeren, som blev ydet i forbindelse hermed. Kommissionen har herudover skullet undersøge og redegøre for de involverede myndigheders oplysning af Folketingets Ombudsmand og de oplysninger, der er givet til Folketinget om forløbet.
  1. I sidste bind af sin beretning har Instrukskommissionen vurderet, om der er grundlag for, at det offentlige søger et ansvar gjort gældende over for bestemte embedsmænd.Kommissionen vurderer, at der er grundlag for at søge et disciplinært ansvar gjort gældende mod i alt fem embedsmænd. De tilfælde af tilsidesættelser af de pågældende embedsmænds tjenstlige forpligtelser, som giver grundlag herfor, er sket i forbindelse med indkvarteringsordningens iværksættelse og administration og i forbindelse med afgivelse af oplysninger til Folketinget og Folketingets Ombudsmand.Kommissionens vurderinger er ikke juridisk bindende for ansættelsesmyndigheden, og kommissionen har ikke taget stilling til, om et disciplinært ansvar skal søges gennemført, eller hvilke konkrete sanktioner der i givet fald kan komme på tale.
  1. Eventuelle disciplinære forløb vil ikke søges afsluttet, før der er faldet dom i den verserende rigsretssag.Instrukskommissionen har været opmærksom på forholdet til den verserende rigsretssag, idet kommissionen i relation til en række af de ansvarsvurderinger, kommissionen har foretaget vedrørende rådgivningen af den daværende udlændinge-, integrations- og boligminister og iværksættelsen og administrationen af indkvarteringsordningen, anfører, at det fremgår af beretning og indstilling i den tjenstlige undersøgelse i Tamil-sagen af 14. november 1995, at det blev besluttet at begrænse den tjenstlige undersøgelse til embedsværkets handlinger og undladelser i forbindelse med den administrative behandling af sagerne, da der ikke i rigsretssagerne mod den involverede minister var blevet rejst tiltale for at have afgivet misvisende, vildledende og/eller urigtige oplysninger til Folketinget.Der er endvidere lagt vægt på, at Rigsretten i sin bevisbedømmelse ikke er bundet af Instrukskommissionens beretning. Det bemærkes i den forbindelse, at den tjenstlige undersøgelse i forbindelse med Tamil-sagen også først blev afsluttet efter Rigsrettens dom i sagen, og at dommens præmisser inddrages i forhørsledelsens rapport.

Yderligere oplysninger om Instrukskommissionen kan findes på kommissionens hjemmeside : https://instrukskommissionen.dk/.

Opdateret d. 27. maj 2021 med et rettelsesblad, der indeholder en note fra Instrukskommissionen om præcisering af beskrivelsen af retsstillingen for embedsfolks rettigheder og pligter i området for bl.a. ”ulovlige” tjenestebefalinger” (side 3 i PDF-filen)”.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top