Flertal vil styrke stalking-indsats og lave selvstændig stalkingbestemmelse | Justitsministeriet

Regeringen er enige med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet om i alt 14 initiativer i et nyt udspil, der skal sætte ind over for stalking. Blandt initiativerne er en selvstændig bestemmelse om stalking i straffeloven.

Stalkingofre lever under et stort pres med chikane og trusler, hvilket er intimiderende og grænseoverskridende for det menneske, der bliver udsat for stalking. En undersøgelse fra Justitsministeriets Forskningskontor viser, at op mod halvdelen af ofrene må foretage ændringer i deres hverdagsrutiner som følge af stalkingen.

Der er altså tale om en alvorlig forbrydelse, der sætter spor i ofrene. Derfor præsenterer regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet nu et nyt udspil med i alt 14 initiativer, der skal styrke indsatsen mod stalking.

Med udspillet sættes der ind på tværs af myndighederne med en helhedsorienteret bekæmpelse af stalking. Blandt andet får stalkingofre ret til at få beskikket en bistandsadvokat og til at blive underrettet, når deres stalker får uledsaget udgang første gang, løslades, prøveløslades eller f.eks. optræder i medierne, mens den pågældende afsoner. Der lægges også op til at styrke samarbejdet mellem myndighederne, så både ofre for stalking og udøvere kan få den rette hjælp.

Derudover er regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet enige om, at der skal fremsættes et lovforslag, som indfører en selvstændig bestemmelse i straffeloven, der definerer og kriminaliserer stalking.

Stalking er i dag i et vist omfang kriminaliseret i tilholdsloven. Det kan således straffes med op til 2 års fængsel, hvis en gerningsperson, der er meddelt et tilhold i forhold til en bestemt person, fortsætter med at kontakte den pågældende. Med den nye stalkingbestemmelse lægges der op til, at stalking skal kunne straffes, selv om der ikke på forhånd er meddelt et tilhold. Der lægges endvidere op til, at strafferammen frem over skal være bøde eller fængsel indtil 3 år.

Endelig tages der med udspillet hånd om forebyggelsen af ny kriminalitet med en udvidelse af Dansk Stalking Centers behandlingskapacitet, så flere personer, der udøver stalking, kan tilbydes samtaleforløb.

 

 

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

Det er dybt grænseoverskridende og intimiderende for ofre at blive forfulgt, overvåget og chikaneret af stalkere. Der er tale om en alvorlig forbrydelse på linje med psykisk og fysisk vold, som skal stoppes. Vi har ikke været gode nok til at bekæmpe stalking, og der er brug for en langt mere helhedsorienteret indsats. Derfor er jeg glad for, at et politisk flertal i dag kan præsentere en stor og bred pakke af initiativer, der er blevet til med inspiration fra organisationer, der har stillet deres store viden og engagement til rådighed.”

Socialordfører Karina Adsbøl (DF) siger:

”I Dansk Folkeparti har vi i over 10 år kæmpet for bedre vilkår for stalkingudsatte. Derfor er det også glædeligt, at det med dette udspil er lykkedes. Især er vi glade for den særlige bestemmelse i straffeloven, som definerer og kriminaliserer stalking. Stalking er et udbredt og stigende problem i Danmark, og det er på tide, at vi får en helt klar definition, så ingen længere er i tvivl om, hvad denne meget alvorlige forbrydelse handler om. Det er glædeligt, at der sikres ret til bistandsadvokat samt underretningspligt til den stalkingudsatte, når gerningsmanden løslades. Vi er også rigtig glade for, at Dansk Stalking Centers behandlingskapacitet udvides, så der på den måde sikres bedre hjælp til Stalkingramte samt til krænkeren. Dansk Folkeparti har tidligere sikret, at Dansk Stalkingcenter fik et varigt driftstilskud til at fortsætte deres store indsats, så vi er glade for at kunne bidrage yderligere til det kæmpe arbejde, centeret udfører”

Retsordfører Karina Lorentzen (SF) siger:

Jeg har kæmpet for en kriminalisering af stalking i 12 år under skiftende regeringer, og jeg er både stolt og lettet over, at det nu endelig lykkes. Jeg fremsatte det første forslag i 2009, og det seneste i 2020, og det er med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at seks af punkterne i aftalen kan henføres til forslaget fra 2020. Det her er intet mindre end en landvinding for ofrene, at der fremover kan gribes ind tidligere i stalkingforløbet, og at ofrene får ret til en bistandsadvokat samt at vi kan sikre behandling til stalkerne, så vi undgår det næste offer. Kæmpe tak til de aftalepartier, der endelig bakker op”

Retsordfører Samira Nawa (RV) siger:

“Stalking er en indskrænkning af den enkeltes frihed og selvom stalking ikke er noget nyt fænomen er det desværre ikke blevet taget alvorligt nok hidtil. I Radikale Venstre er vi stolte af, at vi nu både kriminaliserer stalking i straffeloven og sætter ind med en flerstrenget indsats for at hjælpe ofre for stalking”

Retsordfører Rosa Lund (EL) siger:

”Jeg er en meget tilfreds retsordfører i dag. Både fordi vi har lavet en god aftale, der fremover til beskytte ofre for stalking langt bedre, end hvad de bliver i dag. Men også fordi, at vi med denne her aftale fortsætter en udvikling i retspolitikken, der tager ligestilling alvorligt og sætter ind mod forbrydelser der i overvejende grad rammer kvinder. Kriminaliseringen af psykisk vold, samtykkeloven og nu denne aftale om stalking. Vi er på vej i den rigtige retning og det er jeg stolt af”

Retsordfører Britt Bager (K) siger:

“Aftalen bygger videre på det arbejde, Søren Pape satte i gang som justitsminister, og det er rigtig godt, at det nu bærer frugt. Stalking er en dybt alvorlig krænkelse, der i mange tilfælde gennemsyrer ofrenes liv. Derfor styrker vi nu trygheden og retsstillingen for ofrene. Bl.a. bliver det muligt at straffe en stalker, selvom der ikke er udstedt noget tilhold. For Det Konservative Folkeparti har det været en topprioritet at stramme grebet om stalkere – vi stiller og altid på offerets side”

Retsordfører Pernille Vermund (NB) siger:

”Vi ved, at stalking kan få langvarige og alvorlige følger for dem, det går ud over. Jeg er derfor glad for, at vi nu skærper den strafferetlige indsats og samtidig gør håndhævelsen mere smidig og effektiv”.

Politisk leder Franciska Rosenkilde (Å) siger:

”Forfølgelse via sociale medier eller SMS kan være et mareridt for alle, unge såvel som ældre. Uanset hvad, er det noget, som vi ikke kan eller vil acceptere, og der skal være mulighed for hurtig adgang til hjælp, hvis man udsættes for sådan en forbrydelse. Derfor er Alternativet glade for udspillet, blandt andet at der sætte en klagefrist ved tildeling af tilhold, så sager om tilhold ikke trækkes i unødigt langdrag

Se de 14 initiativer nedenfor og læs regeringens udspil her:

 1. Ny særskilt bestemmelse om stalking i straffeloven
 2. Styrket behandling af tilholdssager i politikredsene
 3. Adgang til digital forkyndelse for politiet og anklagemyndigheden
 4. Ny fire-ugers klagefrist i tilholdsloven
 5. Ny IT-løsning til systematisk fremsøgning af sager om stalking i politikredsene
 6. Ret til bistandsadvokat og mulighed for videoafhøring af stalkingofre i straffesagsbehandling
 7. Mulighed for varetægtsfængsling i stalkingtilfælde
 8. Underretning af stalkingofferet ved gerningsmandens løsladelse og udgang
 9. Underretning af kriminalforsorgen om overtrædelse af tilhold
 10. Forsøgsprojekt om bedre koordinering af hjælp til stalkingofre og -udøvere
 11. Dansk Stalking Centers behandlingskapacitet udvides
 12. Styrket efter- og videreuddannelse i politiet
 13. Specialiserede teams og nøglepersoner i politikredsene
 14. Særskilt kriminalisering af identitetstyveri i straffeloven

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 29 63 25 39
Back to top