Aftale om at fremme offentligt ansattes ytringsfrihed – retten til at ytre sig frit lovfæstes. | Justitsministeriet

Regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er enige om en række initiativer, der skal fremme offentligt ansattes ytringsfrihed.

Det er afgørende for et velfungerende demokrati, at offentligt ansatte deltager i den offentlige debat og bidrager med deres viden og erfaringer. Partierne bag aftalen er derfor enige om en række initiativer, som skal sikre, at offentligt ansatte får endnu bedre rammer for at benytte deres ytringsfrihed.

For det første betyder aftalen, at der i den kommende folketingssamling vil blive fremsat et lovforslag, der som noget nyt lovfæster offentligt ansattes ytringsfrihed. Det vil sende et klart og tydeligt signal om de offentligt ansattes ret til at gøre brug af deres ytringsfrihed uden frygt for negative reaktioner fra ledelsen. Med aftalen imødekommer partierne også en anbefaling fra et flertal i Ytringsfrihedskommissionen.

For det andet indeholder aftalen en række initiativer, der skal øge kendskabet blandt de offentligt ansatte til deres ytringsfrihed. Viden om deres rettigheder, er nemlig en grundlæggende forudsætning for, at offentligt ansatte rent faktisk benytter deres ytringsfrihed. Derfor vil Justitsministeriet udarbejde en oversigt over relevant praksis fra Folketingets Ombudsmand, som skal indgå i en relancering af vejledningen om offentligt ansattes ytringsfrihed, og Justitsministeriet vil indhente erfaringer fra andre lande. Justitsministeriet vil også gå i dialog med arbejdsmarkedets parter om, hvordan kendskabet til reglerne kan udbredes lokalt på de enkelte arbejdspladser.

For det tredje vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan ytringsfriheden også for ansatte på det private arbejdsmarked kan blive styrket. Det handler bl.a. om privatansatte, der udfører opgaver for det offentlige.

Justitsminister Mattias Tesfaye udtaler:

Det er vigtigt for vores demokrati og den offentlige debat, at de offentligt ansatte bringer deres viden og synspunkter i spil. I Danmark har offentligt ansatte en udstrakt ytringsfrihed, og det kan vi være stolte af. Men der er brug for at gøre mere for sikre, at de offentligt ansatte kender deres rettigheder og gør brug af dem. Derfor sætter vi nu ind med en række initiativer, der skal slå fast, at offentligt ansatte skal kunne ytre sig uden at frygte negative reaktioner fra ledelsen.

Karina Lorentzen, SF, udtaler:

”Vi har alle ret til at kende konsekvenserne af de politiske beslutninger, og derfor er det vigtigt, at de offentligt ansatte ytrer sig. Derfor har vi i SF kæmpet i årevis kæmpet side om side med fagforeningerne for at sikre offentligt ansatte mod repressalier, når de endelig tager bladet fra munden, for der er talrige eksempler på, at de holder sig tilbage. Det er derfor en vigtig sejr, at vi endelig – efter flere beslutningsforslag – lovsikrer offentligt ansattes ytringsfrihed og igangsætter et arbejde, der skal bane vejen for at privatansatte, der har opgaver for det offentlige med sårbare borgere, omfattes. Det ærgrer mig, at vi ikke kunne enes om at indføre omvendt bevisbyrde eller øge kompensationen i sager, hvor de ansatte udsættes for repressalier, men det kæmper vi videre for.”

Christina Thorholm, Radikale Venstre, udtaler:

”Radikale Venstre mener, at vi kan være stolte af vores velfærdssamfund og den støtte og muligheder, det giver. Vi mener, at det er og skal være kendetegnet ved et højt fagligt niveau, men når det ikke er det, er det er også vigtigt, at det kan udtrykkes også af medarbejderne. Der har været eksempler, hvor medarbejdere er blevet opsagte p.g.a. ytringer. Det er sket fordi arbejdsgiveren ikke har kendt vejledningen for ytringsfrihed. Derfor er Radikale Venstre glade for, at der vil blive fremsat lovgivning, som sikrer offentlige medarbejderes ytringsfrihed også når de udtaler sig kritisk.

Rosa Lund, Enhedslisten, udtaler:

“Ingen politibetjente, jordemødre eller pædagoger skal frygte for at blive fyret fordi de siger deres mening. Nu sikrer vi endelig at offentligt ansattes ytringsfrihed bliver beskyttet ved lov.” 

Susanne Eilersen, Dansk Folkeparti, udtaler:

”Ytringsfrihed er en hjørnesten i et hvert velfungerende demokrati, og derfor bakker vi i Dansk Folkeparti selvfølgelig op om denne aftale, der skal fremme ytringsfriheden for offentligt ansatte. Vi skal værne om vores ret til at debattere og kritisere – og vi skal kunne gøre det åbent uden frygt for repressalier fra chefen. Det gælder selvfølgelig også offentligt ansatte. Desværre har vi for ofte set offentlige arbejdsgivere skride ind over for medarbejdere, der ytrer sig i debatten. Det er problematisk nok i sig selv – men lige så problematisk er det, at den adfærd medfører en høj grad af selvcensur blandt nogle offentligt ansatte. Derfor er disse initiativer helt på sin plads.”

Aftalepartierne er enige om, at der løbende skal være fokus på udviklingen, og er indstillede på at sætte ind med flere tiltag, hvis der viser sig at være behov for det.

Aftalen udmønter en del af forståelsespapiret.

Læs aftalen her.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top