Undersøgelseskommissionen om FE har afgivet sin beretning | Justitsministeriet

Undersøgelseskommissionen om FE har netop afleveret sin beretning til justitsministeren og offentliggjort en sammenfatning af sine konklusioner.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Undersøgelseskommissionen om FE har i dag overdraget sin beretning til Justitsministeriet. Jeg kan konstatere, at kommissionen hverken har fundet grundlag for at rejse kritik af FE eller de medarbejdere, som blev tjenestefritaget som følge af Tilsynet med Efterretningstjenesternes særlige undersøgelse af FE. Det er afgørende for regeringen, at vi af hensyn til vores sikkerhed har velfungerende efterretningstjenester, og at der er tillid til tjenesterne. Jeg noterer mig derfor med tilfredshed, at kommissionen har fundet, at der ikke er grundlag for at rejse kritik.”

Undersøgelseskommissionen om FE har i dag afleveret sin beretning til justitsministeren, og beretningen er blevet overbragt til Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne, hvor undersøgelsen er parlamentarisk forankret.

Det fremgår bl.a. af kommissionens samlede konklusion i anledning af undersøgelsen, at kommissionen på baggrund af undersøgelsen finder, at der ikke er grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar, herunder de fem medarbejdere, som alle har været tjenestefritaget. Endvidere har kommissionen efter undersøgelsen fundet, at der heller ikke er grundlag for at rejse kritik – hverken i forhold til FE eller til de førnævnte fem personer.

Den offentliggjorte sammenfatning er tilgængelig her.

Af hensyn til den betydelige mængde klassificeret materiale og karakteren af de oplysninger, der er indgået i undersøgelsen, offentliggøres kommissoriet og beretningen ikke, og det er ligeledes ikke muligt at kommentere nærmere på indholdet af beretningen.

Justitsministeriet og Forsvarsministeriet vil inddrage beretningen i det videre arbejde med en evaluering af PET-loven og revision af FE-loven. Der vil som led i dette arbejde bl.a. blive set på rammerne for Tilsynet samt på relationen mellem Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne og forsvarsministeren og justitsministeren, herunder i forhold til Tilsynet.

 

Baggrund

Justitsministeren nedsatte den 21. december 2020 Undersøgelseskommissionen til undersøgelse af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste (Undersøgelseskommissionen om FE).

Kommissionen har haft følgende sammensætning:

  • Landsdommer ved Vestre Landsret Thomas Jønler (formand)
  • Landsdommer ved Vestre Landsret Hans-Jørgen Nymark Beck
  • Landsdommer ved Vestre Landsret Jens Hartig Danielsen

Som udspørger og leder af kommissionens sekretariat har været udpeget statsadvokat Henriette Rosenborg Larsen.

Ifølge § 3, stk. 1, 1. pkt., i lov om undersøgelse af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste har kommissionen haft til opgave at undersøge og redegøre for visse forhold omfattet af Tilsynet med Efterretningstjenesternes særlige undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste, som blev afgivet til Forsvarsministeriet den 21. august 2020.

Undersøgelsen har skullet fokusere på de mest centrale og konkrete punkter i Tilsynet med Efterretningstjenesternes kritik, herunder spørgsmål om mulig indhentning og videregivelse af oplysninger vedrørende danske statsborgere, orientering af skiftende forsvarsministre, Forsvarets Efterretningstjenestes eventuelle tilbageholdelse af oplysninger og afgivelse af urigtige oplysninger til Tilsynet med Efterretningstjenesterne og spørgsmålet om Forsvarets Efterretningstjenestes uberettigede behandling af oplysninger om en ansat i Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Det følger af § 22 i lov om undersøgelse af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste, at kommissionen skal afgive en beretning om resultatet af sin undersøgelse til justitsministeren. Beretningen offentliggøres ikke, men justitsministeren skal give Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne adgang til den, jf. lovens § 22, stk. 3. Kommissionen skal desuden i videst muligt omfang udarbejde og offentliggøre en sammenfatning af sine konklusioner i en form, som ikke indeholder oplysninger, der vil kunne skade forholdet til fremmede magter, statens sikkerhed eller tredjemand, jf. § 22, stk. 1, 2. pkt. Denne sammenfatning er i dag blevet offentliggjort.

Kommissionen har haft adgang til det samme materiale, som har ligget til grund for Tilsynet med Efterretningstjenesternes særlige undersøgelse, som blev afgivet til Forsvarsministeriet den 21. august 2020, og kommissionen har yderligere gennemgået et omfattende materiale indhentet fra bl.a. FE og Forsvarsministeriet.

Yderligere oplysninger om Undersøgelseskommissionen om FE kan findes på kommissionens hjemmeside.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 29 63 25 39
Back to top