Styrket tilsyn med pædofilidømte vedtaget | Justitsministeriet

Et flertal i Folketinget har i dag stemt for regeringens forslag om en række tiltag, der skal styrke tilsynet med pædofilidømte, som har et forbud mod at kontakte og opholde sig sammen med børn.

Der har i de seneste år været forfærdelige sager, hvor dømte pædofile – efter de har udstået deres straf – igen har begået overgreb mod børn. Sagerne har vist, at der er et stort behov for at styrke indsatsen mod dømte seksualforbrydere. Der er brug for en helhedsorienteret indsats, hvor tilsynet med dømte seksualforbrydere skærpes samtidig med, at der sættes ind med forebyggende tiltag.

I dag har Folketinget vedtaget et lovforslag, der styrker tilsynet med pædofilidømte. Lovforslaget indeholder en række ændringer i straffelovens § 236 om forbud til dømte seksualforbrydere. Med lovforslaget udvides adgangen til at meddele dømte seksualforbrydere forbud mod bl.a. at kontakte og opholde sig sammen med børn. Det betyder bl.a., at rækkevidden af opholdsforbud udvides, så retten fremover kan meddele dømte seksualforbrydere forbud mod ikke blot at opholde sig ved gerningsstedet, men også andre områder, f.eks. svømmehaller og børnehaver, hvor der er fare for, at den dømte begår nye lignende forbrydelser.

Samtidig skal forbuddene fremover som udgangspunkt meddeles uden tidsbegrænsning, og straffen for at overtræde forbuddene skærpes fra 4 måneders fængsel til fængsel indtil 2 år. Derudover skal politiet fremover udføre uanmeldte tilsynsbesøg hjemme hos dømte seksualforbrydere, og der vil være et øget fokus på behandling af dømte seksualforbrydere i fængslerne. Det indebærer bl.a., at der gennemføres en styrket indsats over for dømte seksualforbrydere med henblik på at få flere dømte til at deltage i behandlingsforløb.  

 

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget et utrolig vigtigt lovforslag, som har afsæt i flere alvorlige og ubeskrivelige sager om misbrug af børn. Med lovforslaget udvider vi nu bl.a. adgangen til at meddele dømte seksualforbrydere forbud mod at opholde sig sammen med børn, og vi skærper tilsynet med de dømte. Samtidig sætter vi ind med forebyggende tiltag, der bl.a. skal styrke indsatsen med pædofiles behandling i fængslerne. Vi kan desværre ikke ændre på fortiden, men forhåbentlig kan lovforslaget være med til, at færre børn i fremtiden udsættes for seksuelle overgreb”.

 

Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2020.

 

Fakta om lovforslaget:

Ændring af rækkevidden af opholdsforbud

Rækkevidden af opholdsforbud efter straffelovens § 236, stk. 1, nr. 1, ændres, så retten fremover skal kunne bestemme, at forbuddet skal omfatte flere nærmere afgrænsede områder, hvor der er fare for, at dømte seksualforbrydere begår ny lignende kriminalitet, f.eks. legepladser, svømmehaller og idrætshaller. I dag kan opholdsforbuddet kun gives til et nærmere afgrænset område i nærheden af selve gerningsstedet.

 

Ændring af betingelserne for at meddele forbud

Betingelserne for at meddele forbud efter straffelovens § 236, stk. 3, ændres, således at forbud skal kunne gives, allerede når det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om den dømtes person, herunder om tidligere kriminalitet, må antages, at der er fare for, at den dømte vil begå ny lovovertrædelse af lignende beskaffenhed. I dag kan forbud kun gives, hvis der er nærliggende fare for dette.

 

Ændring af varigheden af forbud

Forbud meddelt efter straffelovens § 236, stk. 1, skal fremover som udgangspunkt gives indtil videre, dvs. uden tidsbegrænsning. Retten skal dog i særlige tilfælde kunne tidsbegrænse forbuddet i 1-5 år. I dag er det udgangspunktet, at forbud gives for 1-5 år.

 

Skærpelse af straffen for overtrædelse af forbud

Strafferammen for overtrædelse af forbud i straffelovens § 236, stk. 7, hæves fra fængsel indtil 4 måneder til fængsel indtil 2 år. Det forudsættes i den forbindelse, at strafniveauet i sager om overtrædelse af forbud, generelt skal forhøjes til mindst det dobbelte i forhold til den straf, der i dag fastsættes af domstolene. Med ændringen vil strafferammen for overtrædelse af forbud efter straffelovens § 236, stk. 1, svare til strafferammen for overtrædelse af tilhold eller opholdsforbud meddelt efter lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

 

Tilsyn med dømtes overholdelse af forbud

Der indsættes en ny bestemmelse i straffelovens § 236, hvorefter politiet skal føre tilsyn med dømtes overholdelse af forbud. Tilsynet skal udføres uanmeldt og omfatte hele forbuddets gyldighedsperiode, dvs. fra forbuddet gives, til det ophæves eller bortfalder. Tilsynet vil dermed både omfatte udgang under afsoning, en eventuel prøvetid og perioden efter endelig løsladelse af den dømte. Tilsynet skal udføres så skånsomt, som omstændighederne tillader, og gennemførelsen af tilsynet skal stå i rimeligt forhold til tilsynets formål.

 

Øget behandling af dømte seksualforbrydere

De forebyggende tiltag vil bl.a. bestå i et øget fokus på behandling af dømte seksualforbrydere i Nr. Snede Fængsel, hvor de seksualforbrydere, der som udgangspunkt ikke er motiverede for at modtage behandling, primært er indsat. Det indebærer bl.a., at der i regi af kriminalforsorgen gennemføres en styrket indsats over for dømte seksualforbrydere med henblik på at få flere dømte til at deltage i behandlingsforløb, herunder sexologisk/psykiatrisk behandling. På baggrund af individuelle screeninger, vil der målrettet blive arbejdet med de faktorer, der for de pågældende vurderes at have størst potentiale for at reducere risiko for ny kriminalitet efter endt afsoning. Indsatsen vil ligeledes opkvalificere fængselspersonale, der arbejder med dømte seksualforbrydere.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top