Statsløsekommissionen har i dag afgivet sin beretning | Justitsministeriet

Statsløsekommissionen konkluderer, at der i perioden fra 1991 til 2010 er meddelt afslag på ansøgninger om indfødsret til statsløse personer, som klart er i strid med Danmarks folkeretlige forpligtelser.

Kommissionen vurderer, at afslagene i perioden indtil 2007 er udtryk for uagtsomme tjenesteforseelser, men at de ikke har været af en sådan grovhed, at der er grundlag for at drage nogen til ansvar. For så vidt angår perioden fra 2008 til 2010, vurderer kommissionen, at to embedsmænd har begået forseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at de drages til ansvar.

Kommissionen udtaler, at daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech havde pligt til at orientere Folketinget om, at statsløse ansøgere født i Danmark ikke blev optaget på lovforslag om indfødsret, selvom de efter konventionerne var berettigede hertil. Men samtidig vurderer kommissionen, at hun ikke modtog tilstrækkelig rådgivning herom af embedsmændene.

Kommissionen finder, at de generelle tiltag, der er taget efter januar 2010 af betydning for behandlingen af ansøgninger om indfødsret fra statsløse (retningslinjer mv.), er tilstrækkelige, og at der derfor fremadrettet ikke er behov for iværksættelse af yderligere tiltag.   

 

Justitsminister Søren Pind udtaler:

Kommissionen har afdækket, at der i perioden fra 1991 til 2010 er blevet begået en række fejl ved behandlingen af ansøgninger om statsborgerskab til statsløse personer født i Danmark.

Der er nu foretaget en meget grundig gennemgang af sagen, og vi har fået en omfangsrig beretning, som giver indblik i hele forløbet.

Kommissionen har ikke taget stilling til spørgsmålet om ministeransvar, da det som bekendt er Folketinget, der tager stilling til, om der skal rejses sag herom. Men efter min vurdering er der ikke noget grundlag i beretningen for at gøre et ansvar gældende over for Birthe Rønn Hornbech.”

 

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg udtaler:

”Kommissionen vurderer, at de generelle tiltag af betydning for behandlingen af sagerne, som er taget siden januar 2010, er tilstrækkelige, og at der fremadrettet ikke er behov for yderligere tiltag.

Jeg har samtidig noteret mig kommissionens vurdering af, at der er grundlag for, at det offentlige søger to embedsmænd draget til ansvar.

Mit ministerium og Finansministeriet vil nu håndtere det videre disciplinære forløb i forhold til disse embedsmænd, der indtil videre fritages fra tjeneste. 

Da der er tale om personalesager, finder jeg det rigtigst ikke at udtale mig nærmere om det videre forløb på nuværende tidspunkt.”

 

Justitsministeriet har sendt kommissionens beretning videre til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen, Folketingets Retsudvalg og Folketingets Indfødsretsudvalg.

 

Beretningens 9 bind kan tilgås i PDF-format herunder. En trykt udgave af beretningen vil desuden kunne afhentes i dag i tidsrummet kl. 11.30-13.00 i Justitsministeriets reception, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Beretningen er optrykt i et begrænset antal eksemplarer, så der vil alene kunne udleveres ét eksemplar af beretningen til hver person. For så vidt angår journalister, vil hvert medie dog kunne få udleveret to eksemplarer af beretningen.

Kommissionens sammenfatning og vurdering findes i beretningens kapitel 10. Kommissionens konklusioner er opsummeret i beretningens kapitel 1.10.

 

Baggrund

 

1. På baggrund af omtale i medierne og et samråd i Folketingets Indfødsretsudvalg i begyndelsen af 2011 anmodede statsministeren daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech om et notat om forløbet. Statsministeren modtog den 7. marts 2011 en redegørelse om det daværende Integrationsministeriums behandling af ansøgninger om indfødsret fra statsløse personer født i Danmark.

Det fremgik bl.a. af redegørelsen, at det daværende Integrationsministerium i en række tilfælde ikke havde behandlet ansøgninger om dansk indfødsret ved naturalisation fra statsløse personer født i Danmark i overensstemmelse med FN’s konvention fra 1961 om begrænsning af statsløshed og FN’s konvention fra 1989 om barnets rettigheder. Det fremgik endvidere, at fejlen blev opdaget i februar 2008.

I forlængelse heraf besluttede regeringen at nedsætte en undersøgelseskommission.

Kommissionen blev nedsat den 23. august 2011 og fik til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til statslige forvaltningsmyndigheders administration af ansøgninger om indfødsret til statsløse personer omfattet af FN’s konvention fra 1961 om begrænsning af statsløshed og FN’s konvention fra 1989 om barnets rettigheder.

Kommissionen skulle som led i sin undersøgelse bl.a. undersøge og redegøre for, i hvilket omfang ansøgninger om indfødsret fra statsløse personer er blevet behandlet efter de almindelige betingelser for meddelelse af indfødsret og ikke efter de mere lempelige betingelser, som følger af Danmarks internationale forpligtelser efter de nævnte FN-konventioner.

Undersøgelsen og redegørelsen skulle omfatte perioden fra ændringen fra indfødsretsloven i 1999 til Integrationsministeriet i januar 2010 orienterede Folketingets Indfødsretsudvalg om sagen. Kommissionen skulle i relevant omfang inddrage forhold vedrørende FN’s konvention fra 1961 fra 1991 og frem.

Yderligere oplysninger om Statsløsekommissionen kan findes på kommissionens hjemmeside.

 

2. Det følger af bestemmelsen i § 56 i Folketingets Forretningsorden, at kommissionens beretning nu skal behandles af Folketingets Udvalg for Forretningsordenen. Udvalget afgiver en beretning over kommissionsberetningen.

 

Bind 1

Bind 2

Bind 3

Bind 4

Bind 5

Bind 6

Bind 7

Bind 8

Bind 9

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top