Regeringen: Vi skal styrke beskyttelsen af offentligt ansatte | Justitsministeriet

Flere fagforbund, herunder Politiforbundet, Fængselsforbundet, Dansk Sygeplejeråd og FOA, har givet udtryk for, at der er behov for bedre beskyttelse mod chikane af offentligt ansatte. Derfor har regeringen i dag sendt et lovforslag i høring, som skal styrke beskyttelsen af offentligt ansatte i sager om aktindsigt.

Det skal være trygt at være offentligt ansat. Tidligere på året skrev syv fagforbund et brev til justitsministeren med et ønske om at gøre noget ved den stigende chikane, offentligt ansatte oplever. Her blev aktindsigt også fremhævet som et problem.

Oplysninger om offentligt ansattes navne, der udleveres som led i aktindsigt, kan – f.eks. ved hjælp af sociale medier – anvendes til at fremsøge andre oplysninger om den ansatte, herunder om den pågældendes private bopæl, familieforhold eller fritidsinteresser, som kan misbruges til chikane m.v. over for den ansatte.

Derfor har regeringen i dag sendt et lovforslag i høring, som vil ændre reglerne om adgang til indsigt i oplysninger om offentligt ansatte. Det skal bl.a. være nemmere at afslå at behandle en anmodning om aktindsigt, der er motiveret af f.eks. chikanøse hensigter. Dertil vil lovforslaget ændre offentlighedslovens regler om aktindsigt i personalesager, så der i videre omfang tages hensyn til den offentligt ansattes tryghed. Ændringerne har til formål at styrke beskyttelsen af offentligt ansatte i sager om aktindsigt, men lovforslaget ændrer ikke på pressens eller forskeres adgang til at søge aktindsigt i den offentlige forvaltning.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

– Chikane af offentligt ansatte er dybt uacceptabelt. Vi må som samfund gøre, hvad vi kan for at passe på vores politifolk, fængselsbetjente og andre offentligt ansatte. Flere fagforbund har udtrykt et ønske om, at der skal gøres noget ved chikanen af offentligt ansatte. Man skal kunne føle sig tryg, når man går på arbejde. Hvis ændringer i reglerne for aktindsigt kan være med til at skabe mere tryghed for f.eks. politifolk, fængselsbetjente eller ansatte i psykiatrien, så mener jeg, at vi bør ændre reglerne, så vi i højere grad beskytter de offentligt ansatte. Derfor har regeringen i dag sendt et lovforslag i høring, som skal styrke beskyttelsen af offentligt ansatte i sager om aktindsigt.

Forbundsformand i Politiforbundet Heino Kegel siger:

Det er meget glædeligt, at justitsministeren har lyttet til Politiforbundets opråb om, at der skal dæmmes op for chikane af politifolk og andre offentligt ansatte. Forslaget, om bl.a. at ændre offentlighedsloven i forbindelse med aktindsigt i offentligt ansattes personalemapper, er et vigtigt skridt på vejen for at forhindre chikane. Politifolk oplever alt for ofte at blive hånet, truet, forfulgt eller direkte hængt ud på sociale medier med navn og billede. Det må vi som samfund aldrig acceptere. Det nye lovforslag vil være med til at beskytte politifolk bedre.

Forbundsformand i Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen siger:

Det er meget positivt, at der tages initiativ til at beskytte offentligt ansatte bedre mod risikoen for chikane. Misbrug af aktindsigtsreglerne er desværre et udbredt problem i landets fængsler og arresthuse. Indsatte udnytter muligheden for at søge aktindsigt til at skaffe navne på de fængselsbetjente, som de har haft kontakt med. Det er en sikkerhedsbrist, som der bør tages hånd om. Jeg håber, at lovforslaget vil bidrage til at mindske dette problem og dermed skabe større tryghed for vores kollegaer.

Læs lovudkastet her.

Baggrund

Lovforslaget vil bl.a. ændre offentlighedsloven, så det i videre omfang bliver muligt at afslå at behandle en anmodning om aktindsigt, der er motiveret af retsstridige eller chikanøse hensigter. Med forslaget sænkes tærsklen for, hvornår en anmodning må antages at skulle tjene et retsstridigt eller chikanøst formål eller lignende, betydeligt.

Derudover foreslås det at ændre forvaltningsloven, så den i loven forudsatte adgang til at kunne afslå at behandle anmodninger om partsaktindsigt, der er motiveret af retsstridige eller lignende hensigter, bliver lovfæstet. Forslaget vil tydeliggøre adgangen til at afvise sådanne aktindsigtsanmodninger, men det vil ikke indebære en ændring af retstilstanden.

Endvidere vil lovforslaget ændre offentlighedslovens regler om aktindsigt i personalesager, så der i videre omfang tages hensyn til offentligt ansattes tryghed ved vurderingen af, om den ansattes navn skal udleveres i forbindelse med en aktindsigtssag. Denne ændring forudsættes også at kunne finde anvendelse i relation til sager om partsaktindsigt efter forvaltningsloven.

Lovforslaget forventes at blive fremsat i primo 2024.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 30 12 63 46
Back to top