Regeringen indstiller kandidat til stillingen som dansk dommer ved EU-Domstolen | Justitsministeriet

Regeringen indstiller Niels Fenger, der siden 2019 har været Folketingets Ombudsmand, til stillingen som dansk dommer ved EU-Domstolen.

Efter artikel 253 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) udnævnes dommere til EU-Domstolen af medlemsstaternes regeringer efter fælles overenskomst efter høring af det udvalg, der er omhandlet i artikel 255 i TEUF.

Baggrund

Som følge af at den nuværende danske dommer ved EU-Domstolen, Lars Bay Larsen, fratræder sin stilling pr. 7. oktober 2024, er regeringen blevet bedt om at indstille en kandidat til stillingen som dommer ved EU-Domstolen.

Dommerudnævnelsesrådet vedrørende internationale dommerstillinger mv. har derfor afgivet indstilling til regeringen om en egnet kandidat til stillingen efter afholdelse af samtaler. På grundlag af indstillingen vil regeringen sende en begrundet indstilling til artikel 255-udvalget, der afgiver udtalelse om kandidatens kvalifikationer inden den endelige udnævnelse af kandidaten foretages af medlemsstaternes regeringer efter fælles overenskomst.

Dommerudnævnelsesrådet vedrørende internationale dommerstillinger mv. er et uafhængigt råd, som afgiver indstilling til regeringen om udpegning af kandidater til stillinger som dansk dommer ved EU-Domstolen, Retten og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, samt som generaladvokat ved EU-Domstolen. Rådet har i den forbindelse til opgave at gennemgå indkomne ansøgninger og afholde samtaler med kvalificerede ansøgere med henblik på at vurdere deres kvalifikationer. Rådets fem medlemmer er udpeget efter indstilling fra Højesterets præsident, præsidenterne for Østre og Vestre Landsret, Advokatrådet, Udenrigsministeriet samt Justitsministeriet.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top