Offerundersøgelse: Samtykkelovgivning kan have ændret borgernes opfattelse af voldtægt | Justitsministeriet

Andelen af personer, der oplever at blive udsat for voldtægt eller forsøg herpå, var i 2021 på det højeste niveau, der er målt i Justitsministeriets årlige offerundersøgelse nogensinde. Målingen af udsathed for voldtægt blev første gang foretaget i 2008. Stigningen kan være relateret til samtykkelovgivningen, der trådte i kraft 1. januar 2021.

Justitsministeriet udarbejder hvert år offerundersøgelsen ”Udsathed for vold og andre former for kriminalitet”. I den seneste rapport for 2021 bliver resultaterne for de seneste 17 års undersøgelser opsummeret.

Rapporten for 2021 viser bl.a., at flere kvinder end tidligere oplever at blive udsat for voldtægt. I 2021 angav 3,4 pct. af de adspurgte kvinder, at de var blevet udsat for voldtægt eller forsøg herpå inden for de seneste 5 år. Det svarer til 62.000-81.000 kvindelige ofre i alderen 16-74 år. I 2020 var tallet 2,4 pct. svarende til 43.000-59.000 kvindelige ofre for voldtægt eller forsøg herpå inden for de seneste 5 år.

Samtykkelovgivningen kan have haft effekt på ofrenes opfattelse af voldtægt

Et enigt Folketing vedtog i december 2020 en ny samtykkelovgivning, som trådte i kraft den 1. januar 2021. Tallene for dette års offerundersøgelse kan tyde på, at lovgivningen har medvirket til, at flere kvinder angiver, at de har været udsat for voldtægt.

Fra og med 2021 er spørgsmålet om borgernes udsathed for voldtægt ændret i offerundersøgelsen, så det afspejler den gældende samtykkebaserede voldtægtslovgivning.  I de tidligere offerundersøgelser afspejlede spørgsmålet den tidligere voldtægtslovgivning, dvs. at respondenterne dengang blev spurgt, om de havde været udsat for at blive tvunget eller forsøgt tvunget til samleje ved brug af vold eller trusler om vold.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

Det, som voldtægtsbestemmelsen i den bedste af alle verdener kan, er at give en kulturændring, og jeg synes det tyder på, at vi lige så stille og roligt bevæger os den vej. Der er en anden opfattelse af respekten for hinanden, som dybest set står på ligestilling og ligeværd mellem kønnene. Det er utroligt svært at flytte. Det tager generationer, men voldtægtsbestemmelsen kan være en af de klodser, som kan løfte det. Derfor er det selvfølgelig interessant, at undersøgelsen peger på, at lovgivningen kan have haft en betydning for offerets forståelse af, hvornår vedkommende er blevet udsat for en voldtægt. Voldtægt er en af de værste forbrydelser, man kan begå, og mit håb er, at vi på længere sigt vil se en adfærdsændring i hele samfundet og dermed også færre ofre.”

Færre danskere udsættes for kriminalitet – også på internettet

Den nye offerundersøgelse indikerer dog generelt et fald i de fleste af de forbrydelser, som undersøgelsen måler på.

Særligt er andelen af ofre for kriminalitet begået på internettet faldet sammenlignet med 2020. I 2021 angav 3,7 pct. af de adspurgte – svarende til 142.000-171.000 personer i befolkningen – at de var blevet udsat for kriminalitet på nettet. I 2020 var tallet 4,5 pct. Det relativt store fald i 2021 skyldes primært et fald i antallet af personer, som har været udsat for misbrug af betalingskortoplysninger. Dette fald kan skyldes, at det siden 11. januar 2021 har været et krav, at betalinger på nettet skal ske ved anvendelse af tofaktor-godkendelse. Indførelsen af denne autentifikationsform har sandsynligvis gjort det sværere at misbruge betalingskortoplysninger til nethandel.

Desuden viser undersøgelsen, at befolkningens udsathed for tyveri er faldet, og der er tegn på et fald i udsatheden for indbrud, hærværk og vold. Bekymringen for personligt at blive udsat for kriminalitet samt for kriminalitet i samfundet er samtidig blevet mindre.

Offerundersøgelserne er udarbejdet af Justitsministeriet i samarbejde med Københavns Universitet og støttet af Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitiet. Læs hele rapporten ”Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2021. Hovedtal” her.

Fakta

I rapporten belyses befolkningens udsathed for tyveri, indbrud, hærværk, vold, herunder partnervold, psykisk vold, voldtægt, øvrige seksuelle krænkelser samt kriminalitet begået på internettet. Det skal understreges, at det er befolkningens oplevelser, der måles, og at disse oplevelser ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med den juridiske afgrænsning af kriminalitet. Langt de fleste spørgsmål i undersøgelsen omhandler befolkningens udsathed for kriminalitet inden for det seneste år. Spørgeskemabesvarelserne er indhentet løbende gennem året. Undersøgelsen i 2021 omfatter dermed for alle respondenter perioder med nedlukning af samfundet grundet COVID-19.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top