Nyt lovforslag skal indføre en straffuldbyrdelseslov for Færøerne | Justitsministeriet

Justitsminister Mattias Tesfaye fremsætter i denne uge et lovforslag om at indføre en samlet straffuldbyrdelseslov for Færøerne. Reglerne om fuldbyrdelse af straf findes i dag i flere forskellige retsakter samt i uskreven praksis, og hensigten med lovforslaget er derfor at skabe et samlet og klart lovgrundlag på området til gavn for både myndigheder og borgere på Færøerne.

Regeringen ønsker et ligeværdigt, positivt og styrket partnerskab med Færøerne i Rigsfællesskabet. På den baggrund – og efter ønske fra de færøske myndigheder – har Justitsministeriet udarbejdet et forslag til en straffuldbyrdelseslov for Færøerne.

Lovforslaget skal sikre, at retsområdet reguleres ved lov og indebærer bl.a., at der skabes en bedre og mere tidssvarende understøttelse af de straffuldbyrdende myndigheder på Færøerne.

Justitsminister Mattias Tesfaye:

– Jeg er meget glad for at kunne fremsætte et lovforslag om en straffuldbyrdelseslov for Færøerne, som både sikrer en mere tidssvarende understøttelse af myndighederne på Færøerne og gør det klart for de indsatte, hvilke pligter og rettigheder de har. Lovforslaget fremsættes som led i den løbende opdatering af lovgivningen på retsområdet på Færøerne og er blevet til efter et godt samarbejde med landsstyret.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget taget udgangspunkt i den danske straffuldbyrdelseslov, ligesom lovforslaget i øvrigt i vidt omfang bygger på gældende ret og praksis.

Om lovforslaget:

Lovforslaget indeholder bl.a. regler om de indsattes rettigheder og pligter under ophold i afsoningsinstitutionen. Desuden reguleres bl.a. spørgsmålet om, hvornår en domfældt skal anbringes eller overføres til et fængsel eller arresthus i Danmark til fuldbyrdelse af en straf, som er idømt på Færøerne. Endelig indeholder lovforslaget regler om fuldbyrdelse af betingede domme, herunder domme med vilkår om samfundstjeneste, samt bødestraffe mv., ligesom lovforslaget regulerer betingelserne for prøveløsladelse mv. Formålet med lovforslaget er bl.a. at sikre en bedre understøttelse af de færøske myndigheders mulighed for at varetage opgaver i forbindelse med fuldbyrdelsen af idømt straf.

Læs lovforslaget her.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top