Ny rapport viser fald i ungdomskriminaliteten | Justitsministeriet

Der er sket et markant fald i antallet af mistanker og sigtelser mod 10-17-årige fra 2020 til 2021. Vold og trusler er fortsat meget udbredt og udgør næsten en fjerdedel af det samlede antal mistanker og sigtelser for straffelovsovertrædelser i 2021 blandt børn og unge.

Justitsministeriets Forskningskontor udarbejder årligt en rapport, der viser udviklingen i den registrerede børne- og ungdomskriminalitet. Den seneste rapport belyser udviklingen fra 2012-2021, og analyserne i rapporten er baseret på mistanker/sigtelser vedrørende straffelovsovertrædelser mod 10-17-årige. I rapporten indgår separate opgørelser for udviklingen i hver enkelt kommune og politikreds.

Rapporten viser, at der fra 2020 til 2021 overordnet set har været et fald på 17 pct. i antal mistanker og sigtelser for straffelovsovertrædelser mod 10-17-årige fra 14.182 til 11.727. Derudover er der også fra 2020 til 2021 sket et fald i antallet af mistænkte/sigtede personer, som falder fra 6.598 til 6.018 personer. Det svarer til et fald 9 pct. Det samlede fald blandt 10-17-årige kan i høj grad tilskrives et fald blandt de 15-17-årige. 2021 markerer året med det laveste antal sigtelser blandt 15-årige, 16-årige og 17-årige i en tiårig periode fra 2012 til 2021.

Selvom antallet af mistanker/sigtelser for vold og trusler er faldet fra 2020 til 2021, fylder mistanker og sigtelser vedrørende vold og trusler fortsat meget blandt både drenge og piger i aldersgruppen. For pigernes vedkommende er det 18 pct. og for drengenes vedkommende en fjerdedel af mistankerne/sigtelserne, som vedrører vold og trusler i 2021. Blandt de 15-17-årige drenge er økonomisk kriminalitet den næstmest udbredte kategori i 2021 og vedrører primært hvidvask, bedrageri og databedrageri. Blandt pigerne er mistanker/sigtelser vedrørende butikstyverier særligt hyppigt forekommende. I 2021 angår 42 pct. af pigernes mistanker/sigtelser butikstyverier, mens den tilsvarende andel er 11 pct. for drengenes vedkommende.

Justitsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Det er virkelig positivt, at ungdomskriminaliteten er faldet, og at kriminaliteten blandt de unge heldigvis er lav. Vi ved, at dem, der begynder at lave kriminalitet i de tidlige år, også risikerer at få en langvarig kriminel løbebane. Derfor skal vi glæde os over de lave tal, for det er helt afgørende for, at vi i fremtiden kan få færre ofre for kriminalitet. Men jeg er samtidig bekymret over, at episoder med vold og trusler stadig fylder meget blandt de unge. Regeringen er optaget af at tage et opgør med den terrorisering af byrummet, vi oplever blandt visse unge, og som skaber utryghed flere steder i vores samfund. Alle børn skal tilbydes et alternativ til et liv med kriminalitet, vold og trusler, og derfor har regeringen taget en række initiativer i relation til børn og unge, der er på vej ud på et sidespor”.

Et flertal i Folketinget har for nylig vedtaget et lovforslag, der gennemfører væsentlige dele af regeringens tryghedsudspil ”Et tryggere Danmark”. Det vedtagne lovforslag indeholder bl.a. flere resocialiserende initiativer i relation til børn og unge, der er på vej ud på et sidespor. Det bliver tydeliggjort, at utryghedsskabende adfærd hos børn og unge kan føre til et forældrepålæg eller et børne- og ungepålæg. Derudover vil der blive indført en ny handlepligt, så kommunen kan bestemme, at barnet eller den unge i en begrænset periode ikke må opholde sig eller færdes frem og tilbage i et afgrænset område, f.eks. en bestemt plads, en S-togsstation eller et storcenter, hvor barnet eller den unge f.eks. har udvist utryghedsskabende adfærd.

Et flertal i Folketinget har også stemt for regeringens forslag om at fjerne visse barrierer for Ungdomskriminalitetsnævnets brug af straksreaktioner, som efter Justitsministeriets opfattelse kan være et vigtigt forebyggende redskab, der er egnet til at få børn og unge til at forstå, at kriminelle handlinger har konsekvenser og herved hjælpe dem ud af en kriminel løbebane.

Læs hele rapporten her.

Baggrund om udviklingen i ungdomskriminalitet

I den undersøgte periode markerer 2016 året med det laveste antal registrerede mistanker og sigtelser mod 10-17-årige samlet set. I forhold til 2016 er der i 2021 et stort set tilsvarende antal mistanker og sigtelser mod 10-17-årige, idet der er tale om en mindre stigning på kun én pct.

Tabel

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top