Ny rapport: Hvert femte drab i Danmark er et partnerdrab | Justitsministeriet

En ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor undersøger alle drab begået i Danmark i perioden 2017-2021. I rapporten undersøges bl.a. relationen mellem offer og gerningsperson, drabsmetoden og motivet. 21 pct. af alle drab i undersøgelsesperioden er partnerdrab, og størstedelen af ofrene for disse drab er kvinder. Udarbejdelsen af rapporten sker bl.a. som led i regeringens handlingsplan mod partnervold og partnerdrab fra juni 2023. 

Indsatsen over for ulighed i tryghed er en central prioritet for regeringen. Derfor præsenterede regeringen i juni 2023 en handlingsplan mod partnervold og partnerdrab, som bl.a. har til formål at sætte ind over for vold i nære relationer. Som led heri har Justitsministeriet udarbejdet en ny rapport om drab i Danmark, som bl.a. undersøger partnerdrab nærmere. Rapporten omhandler drab begået i perioden 2017-2021. Det er derfor ikke muligt i tallene at se virkningen af de mange tiltag, der indgår i handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab for 2023-2026, men rapporten er med til at give et indblik i, hvad der går forud for partnerdrab.

Den nye rapport viser, at 46 ud af 223 drab i Danmark i perioden 2017-2021 er partnerdrab. Dermed er partnerdrab den næstmest udbredte enkeltstående drabstype i undersøgelsesperioden, hvor drab i kriminelle miljøer er den mest udbredte. Rapporten viser også, at partnerdrab i perioden 2017-2021 desværre er et relativt stabilt fænomen, idet der er begået 8 til 11 partnerdrab årligt. I flere af sagerne er der tegn på, at gerningspersonen forud for drabet har udsat offeret for trusler og/eller vold, ligesom der er flere sager, hvor der er indikation på, at der har været kontrol og/eller stalking i forholdet forud for drabet.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

– Jeg synes, det er dybt tragisk, at der begås så mange partnerdrab i Danmark. Vi skal blive bedre til at sætte ind over for partnervold og stalking, så vi undgår, at det eskalerer og i yderste konsekvens ender i drab. Der er allerede søsat mange initiativer mod partnervold og partnerdrab, men vi skal hele tiden overveje, hvordan vi kan styrke indsatsen. Resultaterne fra rapporten danner et godt grundlag for bedre viden om partnerdrab, herunder hvad der er gået forud for drabet, hvilket kan bidrage til en styrket forebyggelsesindsats.

Digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre siger:

-– Partnervold og partnerdrab er uacceptabelt. Alt for længe har partnerdrab været skjult bag ord som ”familietragedie”. Men det er drab, og det er et ligestillingsproblem, for det er hovedsageligt kvinder, der dræbes. Det er drab, vi både kan og skal være meget bedre til at forebygge og tale om. Det bidrager rapporten til. Den giver os viden og bekræfter, at offeret ofte udsættes for blandt andet trusler og vold forud for drabet. Og den viser, at hovedmotivet i hver tiende partnerdrab er ærekrænkelse. Det er viden, vi kan bruge til at forstå partnerdrab og forhåbentlig til at forebygge dem bedre. Jeg præsenterede i sommer en historisk ambitiøs handlingsplan, som skal bidrage til forebygge partnervold og partnerdrab. Med undersøgelsen har vi et godt grundlag for det videre arbejde.

Som led i flerårsaftalen for politiet og anklagemyndighedens økonomi for 2021-2023 er der i alle politikredse oprettet specialiserede teams med dedikerede og specialuddannede nøglepersoner, der skal løfte behandlingen af bl.a. sager om vold i nære relationer. Dertil har man også styrket efter- og videreuddannelsestilbud i politiet, så medarbejderne også kan tilegne sig aktuel viden og kompetencer i sager om vold i nære relationer, stalking, voldtægt samt æresrelaterede forbrydelser. Et enigt Folketing vedtog desuden i december 2021 en ny selvstændig bestemmelse om stalking i straffeloven, der bl.a. betyder, at stalking siden januar 2022 har kunnet straffes med op til tre års fængsel.

Regeringen vil også gennemføre en strafreform, hvor der sættes hårdere og mere konsekvent ind over for bl.a. alvorlig personfarlig kriminalitet, herunder skærpe straffen for vold og voldtægt, ligesom der vil blive set på alternative strafformer.

Drabsraten i Danmark er lav

Rapporten viser, at der i perioden 2017-2021 blev begået 223 drab i Danmark, hvilket svarer til ca. 45 drab om året i gennemsnit og en drabsrate på 0,77 drab pr. 100.000 indbyggere. I et globalt perspektiv er drabsraten i Danmark meget lav.

Rapporten indeholder en række opgørelser af forskellige karakteristika ved ofrene, de identificerede gerningspersoner og de nærmere omstændigheder ved drabene, herunder relationen mellem offeret og gerningspersonen, drabsmetoden og så vidt muligt motivet for drabet.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

– Dansk politi er enormt dygtige til at opklare drab. Med flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden for 2021-2023 blev det besluttet at styrke politiets drabsefterforskning yderligere. Siden 1. januar 2023 har politiet derfor arbejdet efter et fælles, nationalt og ensartet koncept for drabsefterforskning, som bl.a. skal bidrage til, at flere drab bliver opklaret. Men vi skal også have en bedre forståelse af, hvad der karakteriserer drab i Danmark, så vi kan forebygge, at drabene overhovedet bliver begået. Derfor er det positivt, at vi med rapportens resultater får et bedre vidensgrundlag, der kan bidrage til at styrke den forebyggende indsats.  

Læs hele rapporten her.

Baggrund  

Det fremgår af regeringens handlingsplan mod partnervold og partnerdrab 2023-2026, at Justitsministeriets Forskningskontor skal udarbejde en ny rapport om typer af drab i Danmark. Formålet med rapporten er at indsamle de nyeste tilgængelige oplysninger om drab, herunder partnerdrab.

Det er tredje gang, at Justitsministeriet udarbejder en rapport om drab i Danmark. Den første rapport udkom i januar 2014 og kan findes her. Den anden udkom i januar 2020 og kan findes her.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 30 12 63 46
Back to top