Ny politisk aftale om en moderne og stærk kriminalforsorg | Justitsministeriet

Med en ny flerårsaftale tilfører regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet over 600 mio. kr. til kriminalforsorgen. Den nye aftale sætter særligt fokus på styrket sikkerhed og tryghed for de ansatte i fængslerne – bl.a. gennem en stærkere indsats mod banderne, en målretning af ressourcerne til de indsatte som kan og vil et liv uden kriminalitet samt opførelsen af et nyt stort og moderne arresthus i nærheden af København.

Fængslerne står i dag over for en ny virkelighed, hvor der er færre indsatte, som dog generelt afsoner længere domme, hvor bandemedlemmer fylder mere og mere, og hvor trusler og vold mod personalet har været stigende. Det er uacceptabelt, at fængselsbetjente, der passer deres arbejde til gavn for samfundet, udsættes for overgreb.

Regeringen har derfor sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgået en ny flerårsaftale, som styrker kriminalforsorgen i forhold til den nye virkelighed.

 

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”De danske fængsler står over for en ny virkelighed, hvor stemningen og tonen er blevet hårdere, og de kriminelle grovere. Derfor er jeg stolt over, at regeringen i dag sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kan præsentere en aftale, som skaber rammerne for en moderne og stærk kriminalforsorg.”

 

Samlet set betyder aftalen, at kriminalforsorgen vil blive tilført over 600 mio. kr. og over 250 nye uniformerede årsværk i løbet af de næste fire år samtidig med, at der igangsættes et ambitiøst moderniseringsprojekt, der skal fremtidssikre kriminalforsorgen.

 

”Med aftalen styrker vi sikkerheden og trygheden for vores ansatte i fængslerne, der hver dag løfter en kæmpe opgave. Vi sætter konsekvent ind over for de indsatte, som ikke respekterer spillereglerne. Vi tilfører personale til bandeafdelingerne og opretter to forstærkningshold, der kan rykke ud og styrke afdelinger, der har brug for øget tryghed og sikkerhed. Samtidig målretter vi indsatsen sådan, at det er de indsatte, der har en fremtid i Danmark, og som kan og vil et liv uden kriminalitet, der får glæde af de resocialiserende tilbud.” 

 

Aftalen indebærer bl.a.:

Styrket sikkerhed og tryghed for de ansatte

Sikkerheden og trygheden i fængsler og arrester skal styrkes for de ansatte, der hver dag løfter en vigtig samfundsopgave. Det skal bl.a. ske ved at investere i ny sikkerhedsteknologi, som øger den fysiske sikkerhed i fængsler og arrester, så mulighederne for indsmugling af ulovlige genstande som mobiltelefoner, våben og narkotika svækkes. Samtidig etableres to nye forstærkningshold af fængselsbetjente, som med kort varsel kan sættes ind, hvor der er behov for et ekstra løft af sikkerheden og trygheden.

 

Styrket indsats mod bandemedlemmer

Der skal sættes mere konsekvent ind over for bandemedlemmerne, der i de senere år er blevet en stigende udfordring for de ansatte, og som også skaber utryghed for de andre indsatte. Den intensiverede indsats skal bestå i tilførsel af i alt ca. 40 fængselsbetjente, der fordeles på afdelinger i fængsler og arrester, som er særligt præget af udfordringer med bandemedlemmer. Sikkerheds- og efterretningsarbejdet i kriminalforsorgen vil også blive styrket, så det sikres, at bandemedlemmer placeres og håndteres under de rigtige forhold.

 

Styrket indsats over for kriminelle udlændinge

Der skal sættes hårdere ind over for udlændinge, der afsoner en dom for kriminalitet begået under deres ophold i Danmark. Med aftalen vil partierne etablere et udvisningsfængsel, som skal huse udvisningsdømte kriminelle. Desuden skal arbejdet med at sikre overførsel af udvisningsdømte kriminelle til afsoning i hjemlandet intensiveres, og regeringen vil også fortsætte arbejdet med at etablere danske fængselspladser i udlandet, hvor udvisningsdømte skal afsone deres straf.

 

Mere konsekvens og mindre tilbagefald

Der skal sættes mere konsekvent ind over for de indsatte, der ikke viser vilje til at komme ud af kriminalitet, og som ikke forstår at indrette sig efter reglerne. Med aftalen er partierne enige om at skærpe sanktionerne for misbrug af udgang, og der skal ses på, om de nuværende disciplinærsanktioner er effektive nok. Samtidig skal de indsatte, som kan og vil et liv uden kriminalitet, gives de bedste forudsætninger herfor.

 

Modernisering og fremtidssikring af afsoningen

Mange bygninger i kriminalforsorgen er af ældre dato, og det kan være et problem for sikkerheden. Derfor vil partierne bag aftalen bygge et nyt områdearresthus ved København med over 200 pladser med en høj grad af sikkerhed og effektive muligheder for sektionering. For at styrke sikkerheden for de kvindelige indsatte, så de undgår chikane eller overgreb fra de mandlige indsatte, vil partierne også etablere et kvindefængsel, ligesom man har det i Norge og Sverige.

 

Fortsat modernisering og bedre styring af driften

Kriminalforsorgen skal moderniseres, så institutionerne drives effektivt og professionelt, og så udfordringerne med bl.a. højt sygefravær håndteres. Det indebærer bl.a. bedre planlægning af vagterne, at institutionerne lærer af hinanden, og at retningslinjer og måder at arbejde på strømlines på tværs. Derudover skal der laves et eftersyn af fængselsbetjentenes uddannelse for at sikre, at den giver fængselsbetjentene de rette værktøjer til den opgave, det er at arbejde i kriminalforsorgen i dag.    

 

Øvrige initiativer

Aftalen indeholder endvidere initiativer vedrørende bl.a. alenevagter, kriminalforsorgens arbejde i Grønland og på Færøerne, supervision, erstatning for alvorligt tilskadekomne, sikkerheds- og efterretningsarbejde, besøgsafskæring og exitarbejde.

 

Læs Aftale om kriminalforsorgens økonomi 2018-2021.

* Aftaleteksten er opdateret den 22. marts 2018, da Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har tiltrådt forligskredsen bag aftalen.

 

Fakta om kriminalforsorgens flerårsaftale 2018-2021

Aftaleparterne er enige om en ny flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi i 2018-2021.

Den fremadrettede økonomi for kriminalforsorgen fremgår af tabel 1.

Aftalen betyder, at der vil være et øget behov for uniformerede årsværk i kriminalforsorgen. Der vil i flerårsaftaleperioden således være behov for over 250 nye uniformerede årsværk.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top