Nedsættelse af undersøgelseskommissionen | Justitsministeriet

Justitsminister Søren Pind har i dag formelt nedsat undersøgelseskommissionen om politiets indgriben over for demonstrationer i forbindelse med kinesiske statsbesøg mv.

Undersøgelseskommissionen er nedsat i henhold til lov om undersøgelseskommissioner og har fået følgende sammensætning:

–       Landsdommer Tuk Bagger, Østre Landsret, er efter fælles indstilling fra Østre og Vestre Landsret udpeget som formand for undersøgelseskommissionen.

–       Advokat Ole Spiermann er efter indstilling fra Advokatsamfundet udpeget som kommissionens advokatmedlem.

–       Professor, dr. jur. Michael Hansen Jensen, Aarhus Universitet, er som universitetsjurist udpeget som medlem af kommissionen.

Desuden er advokat Jakob Lund Poulsen udpeget som udspørger for kommissionen.

 

Efter kommissoriet har undersøgelseskommissionen til opgave at:

–       undersøge og redegøre for begivenhedsforløbet, som knytter sig til politiets handlinger i forbindelse med det kinesiske statsbesøg i København i 2012 og ved to senere kinesiske besøg i København i 2013 og 2014,

–       undersøge og redegøre for det efterfølgende forløb i forbindelse med oplysninger givet til Folketinget,

–       komme med forslag til sådanne ændringer af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis, som undersøgelsen kan begrund, med mindre dette vil medføre, at resultatet af kommissionens arbejde først kan foreligge på et senere tidspunkt end de forudsatte to år, og

–       foretage retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar.

Det fremgår af kommissoriet, at undersøgelseskommissionen bør tilrettelægge sit arbejde således, at den så vidt muligt kan afgive beretning om resultatet af sin undersøgelse senest to år efter, at kommissionen er endeligt nedsat.

 

Kommissoriet kan læses her.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top