Justitsministeren tager til EU-rådsmøde for at drøfte organiseret kriminalitet og retsforfølgelse af forbrydelser begået i Ukraine | Justitsministeriet

Justitsminister Peter Hummelgaard rejser i dag til Stockholm for at deltage i et uformelt rådsmøde. Ministeren skal de næste to dage blandt andet diskutere bekæmpelse af organiseret kriminalitet med de andre europæiske justits- og indenrigsministre.

Organiseret kriminalitet foregår på tværs af landegrænser, og kriminelle bruger i den forbindelse i tiltagende omfang avancerede teknologiske løsninger til at dække over hvidvask, narkokriminalitet og andre former for grov, organiseret kriminalitet. De næste to dage skal justitsminister Peter Hummelgaard sammen med sine europæiske kollegaer diskutere, hvordan medlemsstaterne i samarbejde kan styrke indsatsen mod organiseret kriminalitet og øge det strafferetlige samarbejde.

Justitsminister Peter Hummelgaard udtaler:

”Organiseret kriminalitet foregår i dag på kryds og tværs af landegrænser, og myndighederne arbejder hårdt på at efterforske den grænseoverskridende kriminalitet og bringe de kriminelle til ansvar. Vi har i Danmark været villige til at gå langt for at sætte ind over for organiseret rocker- og bandekriminalitet, og det vil vi selvfølgelig fortsætte med. Men det er klart, at vi er nødt til at samarbejde på tværs af EU, hvis vi skal få ram på de kriminelle netværk. Derfor glæder jeg mig til, at jeg sammen med mine europæiske kollegaer får mulighed for at diskutere udfordringerne og lære af hinandens erfaringer.”

De europæiske justits- og indenrigsministre skal også tale om retsforfølgelse af internationale forbrydelser begået i Ukraine, og hvordan man sikrer, at de ansvarlige for forbrydelserne bliver draget til ansvar. Danmark har siden begyndelsen af den russiske invasion af Ukraine støttet en række tiltag vedrørende indsamling af beviser og retsforfølgelse af internationale forbrydelser i Ukraine.

Dagsordenspunkter på Justitsministeriets område

  • Bekæmpelse af organiseret kriminalitet i en digitaliseret verden
  • Retligt samarbejde og organiseret kriminalitet på tværs af landegrænser
  • Retsforfølgelse af internationale forbrydelser begået i Ukraine

Baggrund om Rådet for retlige og indre anliggender (RIA)

Rådet for retlige og indre anliggender (RIA) består af justits- og indenrigsministrene fra alle EU-medlemsstaterne. På retsområdet er Rådet ansvarligt for det generelle retlige samarbejde i og imellem EU-medlemsstater hvad angår f.eks. strafferetlige og civilretlige spørgsmål såvel som sager om grundlæggende rettigheder og retssikkerhed. På indenrigsområdet er Rådet ansvarlig for bl.a. migration, grænseforvaltning, indre sikkerhed og politisamarbejde. Fra dansk side er det justitsministeren og udlændinge- og integrationsministeren, der deltager i RIA-rådsmøderne. Alle EU-medlemsstaterne har dog ikke samme porteføljefordeling mellem ministrene.

RIA-rådsmøderne afholdes løbende under ledelse af Rådet for Den Europæiske Unions roterende formandskab. På årlig basis afholdes der planmæssigt fire formelle rådsmøder, hvor medlemsstaterne kan behandle, forhandle og stemme om forslag. Hertil afholder formandskabslandet typisk også et uformelt rådsmøde hvert halve år for at rammesætte sin periode og drøfte prioriterede sager.

Du kan læse mere om Rådet for retlige og indre anliggender her.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top