Justitsministeren nedsætter Undersøgelseskommissionen om FE | Justitsministeriet

Justitsminister Nick Hækkerup har i dag nedsat Undersøgelseskommissionen til undersøgelse af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste (Undersøgelseskommissionen om FE). Tre landsdommere er udpeget til undersøgelseskommissionen, som så vidt muligt skal afslutte sit arbejde om et år.

Undersøgelseskommissionen er nedsat i henhold til lov om undersøgelse af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste og har fået følgende sammensætning:

  • Landsdommer Thomas Jønler, Vestre Landsret, er efter indstilling fra præsidenten for Vestre Landsret udpeget som formand for undersøgelseskommissionen.
  • Landsdommer Hans-Jørgen Nymark Beck, Vestre Landsret, er efter indstilling fra præsidenten for Vestre Landsret udpeget som medlem af undersøgelseskommissionen.
  • Landsdommer, dr.jur. Jens Hartig Danielsen, Vestre Landsret, er efter indstilling fra præsidenten for Vestre Landsret udpeget som medlem af undersøgelseskommissionen.

Desuden er statsadvokat ved Rigsadvokaten Henriette Rosenborg Larsen udpeget som udspørger og sekretariatsleder for kommissionen.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

Det er afgørende, at der er tillid til vores efterretningstjenester. Derfor er det vigtigt at få gennemført undersøgelsen, så der hurtigst muligt kan skabes ro om Forsvarets Efterretningstjeneste, der udfører et vigtigt arbejde med at værne om Danmarks sikkerhed.”

Ifølge lov om undersøgelse af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste § 3, stk. 1, 1. pkt., har undersøgelseskommissionen til opgave at undersøge og redegøre for visse forhold omfattet af Tilsynet med Efterretningstjenesternes særlige undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste, som blev afgivet til Forsvarsministeriet den 21. august 2020.

Undersøgelsen vil fokusere på de mest centrale og konkrete punkter i Tilsynet med Efterretningstjenesternes kritik, herunder spørgsmål om mulig indhentning og videregivelse af oplysninger vedrørende danske statsborgere, orientering af skiftende forsvarsministre, Forsvarets Efterretningstjenestes eventuelle tilbageholdelse af oplysninger og afgivelse af urigtige oplysninger til Tilsynet med Efterretningstjenesterne og spørgsmål om Forsvarets Efterretningstjenestes uberettigede behandling af oplysninger om en ansat i Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Kommissionen vil kunne rette henvendelse til justitsministeren, hvis kommissionen anser det for at være af væsentlig betydning, at der gennemføres en undersøgelse af andre forhold. Justitsministeren vil i givet fald i samråd med forsvarsministeren og Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne træffe beslutning om, hvorvidt disse forhold skal omfattes af undersøgelsen.

På grundlag af undersøgelsen og redegørelsen vil undersøgelseskommissionen skulle udtale sig om, hvorvidt der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar.

Den parlamentariske forankring af undersøgelsen, herunder den nærmere afgrænsning af kommissoriet og afrapportering, ligger i Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne.

Kommissionen er blevet bedt om så vidt muligt at afslutte sit arbejde et år efter nedsættelsen. Dog er undersøgelseskommissionen opfordret til at afklare spørgsmål af betydning for de ansatte, der har været tjenestefritaget som følge af sagen, så tidligt som muligt, og afgive delberetning herom i det omfang, kommissionen finder det forsvarligt.

Læs brevet til Udvalget for Forretningsordenen

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top