Justitsministeren indstiller sagsgennemgang i teledata-sagen på baggrund af kontrolgruppes konklusioner | Justitsministeriet

Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe i teledatasagen har efter gennemgangen af ca. 5.000 straffesager meddelt justitsministeren, at der ikke som følge af fejl i indhentet teledata har vist sig at være grundlag for at søge straffesager genoptaget. Justitsministeren har på den baggrund besluttet at indstille gennemgangen af straffesager. Justitsminister Nick Hækkerup nedsatte den 2. juli 2019 Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe i teledata-sagen. Styregruppen fik et bredt mandat til at kontrollere og styre myndighedernes gennemgang af straffesager, der kunne have været påvirket af fejl i teledata. Myndighederne har nu afsluttet gennemgangen af de sager, som kontrol- og styregruppen og myndighederne har været enige om at prioritere. Det drejer sig om de ca. 5.000 sager, hvor der enten er idømt frihedsstraf, andre frihedsberøvende foranstaltninger eller udvisning, eller hvor den domfældte i øvrigt har anmodet om, at sagen gennemgås. Foruden de prioriterede sager, har politikredsene også afsluttet gennemgangen af sager om alvorlig personfarlig kriminalitet, der er afsluttet uden domfældelse.   Ikke grundlag for at antage, at sager har været påvirket af fejl Efter en gennemgang af disse sager kan Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe konstatere, at der ikke er blevet identificeret tilfælde, hvor der som følge af fejl i indhentet teledata har været grundlag for at anmode Den Særlige Klageret om genoptagelse af straffesagen. Det er samtidig styregruppens vurdering, at der ikke er grundlag for at antage, at der blandt de hidtil såkaldt ’ikke-prioriterede’ sager vil være sager, hvor der er grundlag for genoptagelse som følge af fejl i teledata. I lyset heraf bør der efter styregruppens opfattelse tages stilling til, om en systematisk undersøgelse af de hidtil ikke prioriterede sager vil stå i rimeligt forhold til den betydelige ressourceanvendelse, en sådan undersøgelse vil indebære. Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe har derfor indstillet, at Justitsministeriet bør overveje at begrænse gennemgangen af sager til de 5.000 prioriterede sager, hvilket vil indebære, at de resterende ikke-prioriterede sager ikke gennemgås. Justitsministeren har på den baggrund besluttet at indstille gennemgangen af de resterende sager. Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:  ”Jeg er selvsagt glad for, at Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe vurderer, at teledata-sagen ikke har givet anledning til at genoptage straffesager og dermed, at intet tyder på, at nogen skulle være dømt eller frikendt på et forkert grundlag. Gennemgangen af sager har kostet mange ressourcer, men det har været helt nødvendigt for at sikre tilliden til vores myndigheder og til retssystemet. Nu står vi et sted, hvor vi kan afslutte gennemgangen og i stedet bruge de mange ressourcer, som har været brugt hos politi og anklagemyndighed, til den fremadrettede indsats med at holde Danmark trygt”.   Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe vil udarbejde en afsluttende redegørelse over sit arbejde, som forventes at kunne oversendes til Folketinget i løbet af foråret. Justitsministeriets vil fortsat arbejde med at sikre, at der er tillid til politiets og anklagemyndighedens anvendelse af teledata. Justitsministeriet vil også fortsat orientere Retsudvalget om den løbende status for implementeringen af de tiltag, som blev iværksat i kølvandet på teledatasagen. Læs brevet fra Kontrol- og Styregruppen her. Læs brevet til Retsudvalget her. Se status for implementering af iværksatte tiltag som opfølgning på teledata-sagen her. Læs om nedsættelsen af Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe her.   Baggrund om sagsgennemgangen i teledata-sagen Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe i teledatasagen blev nedsat i 2019 for at kontrollere og styre Rigspolitiets og Rigsadvokatens gennemgang af straffesager, der kunne have været påvirket af teledatasagen. Medlemmerne i Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe er: Landsdommer Olaf Tingleff (formand) Professor i strafferet, Jørn Vestergaard Advokat Karoline Normann Advokat Kristian Mølgaard Tidligere chefpolitiinspektør Sten Skovgaard Larsen Sagsgennemgangen er blevet udført af en til formålet oprettet task force bemandet med ca. 30 ansatte fra politi og anklagemyndighed. Task forcen indledte sit arbejde ved årsskiftet 2019/20. Som fungerende advokaturchef og leder af task forcen blev udpeget en senioranklager, der hidtil havde gjort tjeneste i kontrol- og styregruppens sekretariat. Der har siden task forcens oprettelse været meget tæt kontakt mellem kontrol- og styregruppen og task forcen. Det blev aftalt mellem kontrol- og styregruppen og Rigsadvokaten, at visse prioriterede sagsgrupper skulle behandles først, mens andre sager foreløbig ikke skulle gennemgås.   De prioriterede sagsgrupper omfatter følgende sager: Sager med fældende afgørelser, hvor domfældte er frihedsberøvet eller er udvist, men ikke udsendt. Sager med fældende afgørelser, hvor domfældte er prøveløsladt, er udskrevet fra frihedsberøvende foranstaltning eller har et aktivt indrejseforbud til Danmark. Sager med fældende afgørelser, hvor domfældte er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden frihedsberøvende sanktion, der er endeligt udstået, eller i øvrigt har været frihedsberøvet. Øvrige sager med fældende afgørelser, hvor domfældte eller dennes advokat har anmodet om, at sagen gennemgås, og der ikke er væsentlige omstændigheder, der taler imod at prioritere sagen.   Ikke-prioriterede sager dækker dermed over sager, hvori der er idømt betingede straffe eller bødestraffe, og hvor den domfældte eller dennes advokat ikke har anmodet om gennemgang, samt sager, der er afsluttet uden domfældelse. Det bemærkes dog, at sager om alvorlig personfarlig kriminalitet, der er afsluttet uden domfældelse, er blevet gennemgået i politikredsene.

Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe i teledatasagen har efter gennemgangen af ca. 5.000 straffesager meddelt justitsministeren, at der ikke som følge af fejl i indhentet teledata har vist sig at være grundlag for at søge straffesager genoptaget. Justitsministeren har på den baggrund besluttet at indstille gennemgangen af straffesager.

Justitsminister Nick Hækkerup nedsatte den 2. juli 2019 Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe i teledata-sagen. Styregruppen fik et bredt mandat til at kontrollere og styre myndighedernes gennemgang af straffesager, der kunne have været påvirket af fejl i teledata.

Myndighederne har nu afsluttet gennemgangen af de sager, som kontrol- og styregruppen og myndighederne har været enige om at prioritere.

Det drejer sig om de ca. 5.000 sager, hvor der enten er idømt frihedsstraf, andre frihedsberøvende foranstaltninger eller udvisning, eller hvor den domfældte i øvrigt har anmodet om, at sagen gennemgås.

Foruden de prioriterede sager, har politikredsene også afsluttet gennemgangen af sager om alvorlig personfarlig kriminalitet, der er afsluttet uden domfældelse.

 

Ikke grundlag for at antage, at sager har været påvirket af fejl

Efter en gennemgang af disse sager kan Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe konstatere, at der ikke er blevet identificeret tilfælde, hvor der som følge af fejl i indhentet teledata har været grundlag for at anmode Den Særlige Klageret om genoptagelse af straffesagen.

Det er samtidig styregruppens vurdering, at der ikke er grundlag for at antage, at der blandt de hidtil såkaldt ’ikke-prioriterede’ sager vil være sager, hvor der er grundlag for genoptagelse som følge af fejl i teledata.

I lyset heraf bør der efter styregruppens opfattelse tages stilling til, om en systematisk undersøgelse af de hidtil ikke prioriterede sager vil stå i rimeligt forhold til den betydelige ressourceanvendelse, en sådan undersøgelse vil indebære.

Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe har derfor indstillet, at Justitsministeriet bør overveje at begrænse gennemgangen af sager til de 5.000 prioriterede sager, hvilket vil indebære, at de resterende ikke-prioriterede sager ikke gennemgås.

Justitsministeren har på den baggrund besluttet at indstille gennemgangen af de resterende sager.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

 ”Jeg er selvsagt glad for, at Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe vurderer, at teledata-sagen ikke har givet anledning til at genoptage straffesager og dermed, at intet tyder på, at nogen skulle være dømt eller frikendt på et forkert grundlag. Gennemgangen af sager har kostet mange ressourcer, men det har været helt nødvendigt for at sikre tilliden til vores myndigheder og til retssystemet. Nu står vi et sted, hvor vi kan afslutte gennemgangen og i stedet bruge de mange ressourcer, som har været brugt hos politi og anklagemyndighed, til den fremadrettede indsats med at holde Danmark trygt”.

 

Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe vil udarbejde en afsluttende redegørelse over sit arbejde, som forventes at kunne oversendes til Folketinget i løbet af foråret.

Justitsministeriets vil fortsat arbejde med at sikre, at der er tillid til politiets og anklagemyndighedens anvendelse af teledata. Justitsministeriet vil også fortsat orientere Retsudvalget om den løbende status for implementeringen af de tiltag, som blev iværksat i kølvandet på teledatasagen.

Læs brevet fra Kontrol- og Styregruppen her.

Læs brevet til Retsudvalget her.

Se status for implementering af iværksatte tiltag som opfølgning på teledata-sagen her.

Læs om nedsættelsen af Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe her.

 

Baggrund om sagsgennemgangen i teledata-sagen

Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe i teledatasagen blev nedsat i 2019 for at kontrollere og styre Rigspolitiets og Rigsadvokatens gennemgang af straffesager, der kunne have været påvirket af teledatasagen.

Medlemmerne i Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe er:

  • Landsdommer Olaf Tingleff (formand)
  • Professor i strafferet, Jørn Vestergaard
  • Advokat Karoline Normann
  • Advokat Kristian Mølgaard
  • Tidligere chefpolitiinspektør Sten Skovgaard Larsen

Sagsgennemgangen er blevet udført af en til formålet oprettet task force bemandet med ca. 30 ansatte fra politi og anklagemyndighed. Task forcen indledte sit arbejde ved årsskiftet 2019/20.

Som fungerende advokaturchef og leder af task forcen blev udpeget en senioranklager, der hidtil havde gjort tjeneste i kontrol- og styregruppens sekretariat. Der har siden task forcens oprettelse været meget tæt kontakt mellem kontrol- og styregruppen og task forcen.

Det blev aftalt mellem kontrol- og styregruppen og Rigsadvokaten, at visse prioriterede sagsgrupper skulle behandles først, mens andre sager foreløbig ikke skulle gennemgås.

 

De prioriterede sagsgrupper omfatter følgende sager:

  • Sager med fældende afgørelser, hvor domfældte er frihedsberøvet eller er udvist, men ikke udsendt.
  • Sager med fældende afgørelser, hvor domfældte er prøveløsladt, er udskrevet fra frihedsberøvende foranstaltning eller har et aktivt indrejseforbud til Danmark.
  • Sager med fældende afgørelser, hvor domfældte er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden frihedsberøvende sanktion, der er endeligt udstået, eller i øvrigt har været frihedsberøvet.
  • Øvrige sager med fældende afgørelser, hvor domfældte eller dennes advokat har anmodet om, at sagen gennemgås, og der ikke er væsentlige omstændigheder, der taler imod at prioritere sagen.

 

Ikke-prioriterede sager dækker dermed over sager, hvori der er idømt betingede straffe eller bødestraffe, og hvor den domfældte eller dennes advokat ikke har anmodet om gennemgang, samt sager, der er afsluttet uden domfældelse. Det bemærkes dog, at sager om alvorlig personfarlig kriminalitet, der er afsluttet uden domfældelse, er blevet gennemgået i politikredsene.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 29 63 25 39
Back to top