Justitsministeren deltager i EU-rådsmøde for at drøfte tiltag i forhold til Ruslands invasion af Ukraine | Justitsministeriet

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) rejser i dag til Bruxelles for at deltage i et EU-rådsmøde. De kommende to dage vil ministeren sammen med sine europæiske justits- og indenrigsministerkolleger bl.a. gøre status over indsatsen – og diskutere behovet for yderligere tiltag – som følge af Ruslands aggression mod Ukraine.

På dagsordenen for rådsmødet for retlige og indre anliggender er en række sager, der på forskellig vis relaterer sig til situationen i Ukraine. Drøftelserne vil handle om EU-medlemsstaternes indsatser, der skal sikre, at krigsforbrydelser, som er begået i forbindelse med Ruslands aggression mod Ukraine, bliver efterforsket og straffet. Fra dansk side ydes der f.eks. støtte til indsamling af beviser gennem Den Internationale Straffedomstol (ICC) og EU’s civile rådgivermission i Ukraine (EUAM Ukraine).

Justitsminister Peter Hummelgaard udtaler:

”Sidste år oplevede vi, at et europæisk land brutalt invaderede et andet. For nyligt passerede vi årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine.

Det er baggrunden for, at EU’s justits- og indenrigsministre i dag er samlet for at drøfte den eksisterende indsats og potentielle nye tiltag, der skal sikre, at Rusland stilles til ansvar for dets krigshandlinger. Der må ikke herske nogen tvivl om, at Danmark støtter EU’s indsats – og ikke mindst Ukraine i deres kamp for frihed.”

De europæiske justits- og indenrigsministre skal også drøfte, hvordan man kommer racisme og antisemitisme til livs, retstatsudviklingen på justitsområdet, med fokus på hindringer for adgang til domstolsprøvelse, og rådskonklusioner om EU’s Charter for grundlæggende rettigheder og civilsamfundets råderum.

Udvalgte dagsordenspunkter på Justitsministeriets område

  • Ruslands invasion af Ukraine med fokus på sikkerhed og samarbejde i EU
  • Retsforfølgelse af internationale krigsforbrydelser begået i Ukraine
  • Retsstatsudviklingen på justitsområdet
  • Rådskonklusioner om EU’s Charter for grundlæggende rettigheder og civilsamfundets råderum
  • Bekæmpelse af racisme og antisemitisme

Baggrund om Rådet for retlige og indre anliggender (RIA)

Rådet for retlige og indre anliggender (RIA) består af justits- og indenrigsministrene fra alle EU-medlemsstaterne. På retsområdet er Rådet ansvarligt for det generelle retlige samarbejde mellem EU-medlemsstater f.eks. hvad angår strafferetlige og civilretlige spørgsmål såvel som sager om grundlæggende rettigheder og retssikkerhed. På indenrigsområdet er Rådet ansvarlig for bl.a. migration, grænseforvaltning, indre sikkerhed og politisamarbejde. Fra dansk side er det justitsministeren og udlændinge- og integrationsministeren, der deltager i RIA-rådsmøderne. Alle EU-medlemsstaterne har dog ikke samme porteføljefordeling mellem ministrene.

RIA-rådsmøderne afholdes løbende under ledelse af Rådet for Den Europæiske Unions roterende formandskab. På årlig basis afholdes der planmæssigt fire formelle rådsmøder, hvor medlemsstaterne kan behandle, forhandle og stemme om forslag. Hertil afholder formandskabslandet typisk også et uformelt rådsmøde hvert halve år for at rammesætte sin periode og drøfte prioriterede sager.

Du kan læse mere om Rådet for retlige og indre anliggender her.

Pressekontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt pressevagten.
Back to top