Justitsminister beder Straffelovrådet om at se på nye sanktionsformer | Justitsministeriet

Justitsministeren har anmodet Straffelovrådet om at foretage et gennemsyn af reglerne om sanktionsformer i dansk ret. Gennemsynet er en del af regeringens kommende strafreform og en opfølgning på regeringsgrundlagets dele om alternative strafformer. Justitsministeren har samtidig udpeget en ny formand for rådet.

Justitsminister Peter Hummelgaard har bedt Straffelovrådet, der rådgiver Justitsministeriet i strafferetlige spørgsmål, om at foretage et gennemsyn af reglerne om sanktionsformer i dansk ret. Straffelovrådet skal blandt andet belyse, om der kan være grundlag for øget anvendelse af mærkbare sanktioner af frihedsbegrænsende karakter – såsom opholdsforbud eller frakendelse af retten til at drive bestemte former for virksomhed – som hele eller en del af straffen.

Justitsminister Peter Hummelgaard udtaler:

”Vores samfund bygger på et grundlæggende princip om ret og pligt. Det er afgørende, at vi sætter hårdt og konsekvent ind over for dem, der vælger fællesskabet fra. Samtidig er det vigtigt, at vi anviser en vej tilbage til fællesskabet for dem, der viser viljen til det.

Regeringen ønsker at gennemføre en strafreform, hvor erfaringerne med resocialisering og alternative strafformer fra sammenlignelige lande inddrages. Jeg har i den forbindelse bedt Straffelovrådet vurdere, om vi i dansk ret har de rette sanktionsmuligheder til rådighed, og om vi kan bruge de eksisterende sanktioner bedre, end vi gør i dag. Straffelovrådets arbejde skal bidrage til, at vi straffer på den mest effektive måde, og at vi bruger vores fængselspladser rigtigt.”

Formålet med Straffelovrådets nye kommissorium er at sikre, at de rette sanktioner over for kriminalitet er til rådighed, så blandt andet hensynet til at markere samfundets afstandtagen til kriminalitet og hensynet til forebyggelse, resocialisering og fareafværgelse varetages bedst muligt. For nogle dømte kan det for eksempel føles som en hårdere straf at blive idømt et længerevarende opholdsforbud eller en frakendelse af retten til at udføre sit erhverv end en kortere afsoning i et fængsel. Et bredere udvalg af sanktioner vil samtidig kunne skabe flere muligheder, når der politisk skal tages stilling til, hvordan forskellige typer af kriminalitet som udgangspunkt bør straffes, ligesom et bredere udvalg af sanktioner vil kunne bidrage til, at samfundets samlede ressourcer udnyttes bedst muligt.

Kommissoriet er en del af regeringens ønske om en strafreform, der skal sikre, at kriminelle i højere grad idømmes straffe, der afspejler forbrydelsens grovhed, og at der er de rette sanktionsmuligheder til rådighed.

I kommissoriet bedes Straffelovrådet blandt andet om at indhente erfaringer med anvendelse af alternative strafformer fra lande, der er sammenlignelige med Danmark, herunder Holland.

Kommissoriet for Straffelovrådet kan tilgås her.

Justitsministeren har udpeget højesteretsdommer Ole Hasselgaard som ny formand for Straffelovrådet. Ole Hasselgaard, der blandt andet er forhenværende rigsadvokat, afløser den hidtidige formand for rådet, fhv. højesteretspræsident Thomas Rørdam.

Justitsministeren udtaler:

”Thomas Rørdam har ydet en stor og værdifuld indsats som formand for Straffelovrådet, og det vil jeg gerne takke ham for. Jeg er samtidig glad for, at Ole Hasselgaard har sagt ja til at blive ny formand. Ole Hasselgaard har bred erfaring med retsområdet, og jeg er sikker på, at han vil blive en særdeles god formand for Straffelovrådet.”

Fakta:

Regeringsgrundlaget
Blandt andet fremgår følgende af regeringsgrundlagets pkt. 6.2 om et mere trygt og retfærdigt Danmark:
”Regeringen vil gennemføre en egentlig strafreform, hvor der sættes hårdere og mere konsekvent ind over for blandt andet alvorlig personfarlig kriminalitet. Det må ikke være kapaciteten i det strafferetlige system, der afgør, hvilken retspolitik der kan føres i Danmark. Tværtimod skal kriminelle kunne idømmes straffe, der i langt højere grad afspejler forbrydelsens grovhed.”

Det fremgår endvidere, at regeringen blandt andet vil undersøge, beskrive og vurdere erfaringerne med alternative strafformer fra sammenlignelige lande, herunder Holland.

Medlemmer af Straffelovrådet

 • Højesteretsdommer Ole Hasselgaard (formand)
 • Professor Trine Baumbach, Københavns Universitet
 •  Professor Thomas Elholm, Københavns Universitet
 • Afdelingschef i Justitsministeriet Lene Steen
 • Højesteretsdommer Poul Dahl Jensen
 • Byretsdommer Niels Deichmann, Retten i Kolding
 •  Politidirektør Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi
 •  Advokat Hanne Rahbæk
 • Rigsadvokat Jan Reckendorff
 • Direktør for kriminalforsorgen Ina Eliasen
 • Forskningsdirektør Torben Tranæs, VIVE

Med henblik på behandling af delene om forvaring i kommissoriet om sanktionsformer i dansk ret vil der endvidere blive beskikket et ad hoc-medlem af Straffelovrådet efter indstilling fra Retspsykiatrisk Klinik.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Mobil: 24 89 34 39
Back to top